Rymphysia

B02AB02
 
 

Humant alfa1-antitrypsin (alfa-1-proteinasehæmmer) udvundet fra plasma fra raske voksne. Forsinker progression af emfysem ved alfa1-antitrypsinmangel. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling med henblik på at forsinke progression af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa1-antitrypsinmangel (fx genotyperne PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ).  

 

Patienten skal være i optimal farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling og udvise tegn på progredierende lungesygdom (fx lavere forceret eksspirationsvolumen pr. sekund (FEV1) end forventet, forringet gangkapacitet eller et øget antal eksacerbationer).  

 

Behandlingen skal initieres af en læge med erfaring i behandling af alfa1-antitrypsinmangel. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1.000 mg α1-proteinaseinhibitor, human. 

Doseringsforslag

Voksne  

 • 60 mg/kg legemsvægt i.v. 1 gang ugentlig.
 • Infusionshastighed 0,08 ml/kg legemsvægt pr. minut.
 • Infusionshastighed bør ikke overstige 0,2 ml/kg legemsvægt pr. minut.
 • Doseringen vil normalt være tilstrækkelig til opretholdelse af en serumkoncentration af α1-proteinaseinhibitor på over 0, 8 g/l.

 

Bemærk: 

 • De første infusioner bør overvåges af en læge med erfaring i behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år og > 65 år.

Kontraindikationer

IgA-mangel med kendt antistofdannelse mod IgA pga. risiko for hypersensitivitets- og anafylaktisk reaktion. 

Forsigtighedsregler

Hypersensitivitet:  

 • Reaktioner kan også forekomme hos patienter, der tidligere har tolereret behandling med human alfa1-antitrypsin.
 • Kan indeholde spor af IgA.

 

Hepatitisvaccination  

 • Vaccination mod hepatitis A og B skal overvejes ved regelmæssig brug eller gentagne indgivelser af alfa1-antitrypsin, som er fremstillet ud fra humant plasma.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Øjengener
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet  (hæmatom)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Hududslæt, Rødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takykardi
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. I lyset af lægemidlets proteinstuktur skønnes en klinisk betydende absorption hos et ammet barn for usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Alfa1-antitrypsin (alfa-1-proteinaseinhibitor) er en proteasehæmmer, der bl.a. hæmmer neutrofil elastase.
 • Neutrofil elastase udskilles af neutrofiler og makrofager ved inflammation og udskillelsen øges derfor ved fx lungeinfektion og rygning.
 • Hvis neutrofil elastase ikke hæmmes i tilstrækkelig grad, nedbrydes lungevævet med udvikling af emfysem. Alfa1-antitrypsinmangel er en arvelig proteindefekt med nedsat produktion af alfa1-antitrypsin.
 • Substitutionsbehandling med alfa1-antitrypsin øger og bibeholder niveauet af alfa1-antitrypsin i serum og bronkievæsker, og hermed forsinkes progressionen af emfysem.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 0,08 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 4,7 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses forsigtigt uden omrystning i medfølgende solvens (50 ml sterilt vand).
 • Den færdige opløsning indeholder ca. 20 mg/ml.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller andre farmaka. 

Holdbarhed

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 3 timer ved stuetemperatur (op til 25 ⁰C); men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 1000 mg 147001
1 stk.
3.075,60 3.075,60 1.844,99
 
 

Revisionsdato

06.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...