Cabazitaxel "Ever Pharma"

L01CD04
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum, som påvirker funktionen af mikrotubuli. 

Anvendelsesområder

 • Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, der tidligere er blevet behandlet med docetaxel. Anvendes i kombination med prednison/prednisolon.

Cabazitaxel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg cabazitaxel. 

Doseringsforslag

Voksne. 20-25 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 1 time. 

Dosis gentages hver 3. uge i kombination med oralt prednison/ prednisolon 10 mg dgl. under hele behandlingen. 

 

Bemærk: 

 • Efterfølgende doser skal gives individuelt efter klinisk tolerans og under hensyntagen til den inducerede neutropeni, som kan kræve udsættelse af behandlingen og efterfølgende dosisreduktion, se produktresumé.
 • Pga. betydelig risiko for overfølsomhedsreaktioner skal alle patienter præmedicineres med glukokortikoid, antihistamin og H2-receptorantagonist (der er i øjeblikket ingen H2-receptorantagonister på markedet i DK, og det er derfor nødvendigt at søge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse).

 

Advarsel: 

 • Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis nedsættes til 20 mg/m2 ved let nedsat leverfunktion (Bilirubin > 1 til ≤ 1,5 x ULN og/eller ASAT > 1,5 x ULN).
 • Dosis nedsættes til højst 15 mg/m2 ved moderat nedsat leverfunktion: (Bilirubin > 1,5 til ≤ 3,0 x ULN).
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion: (Bilirubin > 3 x ULN).

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre taxaner. Der synes at være mindst risiko for krydsreaktion med albuminbundet paclitaxel.
 • Nylig gul feber-vaccination
 • Neutrofiltal < 1,5 x 109/l.

Forsigtighedsregler

 • Præmedicinering med kortikosteroider, antihistaminer og H2-antagonister pga. betydelig risiko for overfølsomhedsreaktioner (behandlingskrævende hypotension, bronkospasme og generaliseret urticaria). Hvis disse reaktioner opstår, skal infusionen straks afbrydes, og symptomatisk behandling indledes.
 • Alkoholindhold. 1 ml koncentrat til infusionsvæske indeholder 1,97 g etanol (19,75 % w/v).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Atrieflimren Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Conjunctivitis Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Rektal blødning Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Hæmorider, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi, Smerter Kraftesløshed, Kulderystelser, Temperaturstigning, Utilpashed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis, Herpes zoster, Sepsis Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Bækkensmerter, Ischias, Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Hydronefrose, Inkontinens, Nyresmerter, Urinretention, Urinvejsinfektion, Urinvejsobstruktion Cystitis, Dysuri, Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni Orofaryngeale smerter, Pharyngitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Cellulitis, Erytem Negleforandringer, Tør hud
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Hypertension, Hypotension Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension, Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Colitis, Gastro-intestinal blødning eller perforation, Ileus
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cabazitaxel "Ever Pharma"
 • Cabazitaxel metaboliseres via CYP3A4. Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere (fx ritonavir, itraconazol, ketoconazol, fluconazol og grapefrugtjuice) og -induktorer (fx rifampicin og perikon) kan henholdsvis øge og nedsætte koncentrationen af cabazitaxel, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Gul feber-vaccine er kontraindiceret, og andre levende, svækkede vacciner bør undgås.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

Mandlige patienter skal anvende kondom i behandlingsperioden og 6 måneder herefter. Partner bør undgå direkte kontakt med sædvæske. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Fertilitet hos mænd

Mulig påvirkning af sædceller og mulig påvirkning af partneren via sædvæske.  

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virker ved at forstyrre det mikrotubulære netværk i cellerne. Cabazitaxel binder til tubulin og fremmer samlingen af tubulin i mikrotubuli samtidig med, at det hæmmer deres adskillelse. Dette fører til stabilisering af mikrotubuli, hvilket resulterer i hæmning af mitotiske og interfase cellulære funktioner. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 2.640 l/m2 (steady state).
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP3A4 til delvist aktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid 95 timer.
 • 2-3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Efter perforering af hætteglasset: Kemisk og fysisk holdbar i højst 4 uger ved < 25°C.
 • Brugsfærdig infusionsvæske: Kemisk og fysisk holdbar i højst 14 dage i køleskab (2-8°C) og højst 48 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Bemærk: Dette lægemiddel er klar til fortynding med/overførsel til infusionsvæske, dvs. uden forudgående fortynding i opløsningsmiddel.
 • Det beregnede volumen koncentrat til infusionsvæske overføres til en infusionspose med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration i området 0,10-0,26 mg/ml.


Infusionsteknik 

 • Cabazitaxel bør infunderes via et "in-line" filter (≤ 0,22 mikrometer) pga. risiko for udfældning.
 • Infusionsvæsken bør opbevares i polyvinyl (PVC)-fri emballage og infunderes gennem polyethylen-coatede infusionssæt.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cabazitaxel bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 154029
6 ml
77.206,55 12.867,76
 
 

Revisionsdato

03.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...