Perindoprilarginin "Krka"

C09AA04
 
 

Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) eller 10 mg perindoprilarginin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Arteriel hypertension 

 • Initialt 5 mg dgl. Dosis kan efter 1 måned øges til 10 mg dgl. som enkeltdosis.
 • Ved stærk aktiveret renin-angiotensin-aldosteronsystem intialt 2,5 mg dgl.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 2,5 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før perindoprilbehandlingen indledes.
 • Ældre. Initialt 2,5 mg dgl. Dosis kan efter 1 måned øges til 5 mg dgl., evt. 10 mg som enkeltdosis.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Initialt 2,5 mg dgl. Dosis kan efter 2 uger øges til 5 mg.

 

Stabil koronararteriesygdom 

 • Initialt 5 mg dgl. Dosis kan efter 2 uger øges til 10 mg.
 • Ældre. Initialt 2,5 mg dgl. Dosis kan efter 1 uge øges til 5 mg dgl. og til 10 mg som enkeltdosis efter endnu 1 uge.

 

Bemærk 

 • Synkes hele eller halve
 • Tages med et glas vand
 • Kan knuses
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Bør tages om morgenen.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år pga. begrænset datamængde. Se produktresume.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Initialt 2,5 mg hver 2. dag.  

  Dialysekrævende nyreinsufficiens: 2,5 mg efter dialysen.  

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.  

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Initialt 2,5 mg dgl. 

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forhøjet plasmakoncentration er set ved levercirrose.
 • Ved let til moderat nedsat leverfunktion bør dosisnedsættelse overvejes.

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min.).
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni pga. risiko for udvikling af alvorlige infektioner.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader pga. risiko for anafylaktiske reaktioner.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og hos 5-10 % af patienterne så generende, at behandlingen må seponeres. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Utilpashed
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Bulløs pemfigoid, Fotosensibilitet Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer, Synkope, Vasculitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Immunsystemet Forværring af psoriasis
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Nyrer og urinveje Anuri, Nyresvigt, Oliguri
Hud og subkutane væv Rødme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, Myokardieinfarkt
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Eosinofil pneumoni Rhinitis
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Ikke kendt hyppighed
Vaskulære sygdomme Raynauds syndrom

Interaktioner

Anden medicin sammen med Perindoprilarginin "Krka"
 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis perindopril, og behandling med perindopril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • Samtidig behandling med allopurinol kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6 %. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 6.700 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf mindre end 50 for perindopril. 

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Perindoprilarginin "Krka" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Perindoprilarginin "Krka" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet ACE og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.  

Farmakokinetik

 • Perindopril er en prodrug, som hydrolyseres ufuldstændigt (ca. 20 %) i leveren til den aktive substans perindoprilat. Samtidig fødeindtagelse nedsætter omdannelsen.
 • Biotilgængelighed ca. 27 % (perindoprilat).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer (perindoprilat).
 • Fordelingsvolumen ca. 0,2 l/kg.
 • Steady state efter 4 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time (perindopril) og ca. 17 timer (perindoprilat).
 • Udskilles dels uomdannet (4-12 %), dels som perindoprilat (20-30 %) gennem nyrerne, og resten med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 5 mg, KRKA  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 
tabletter 10 mg, KRKA  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 446400
90 stk. (blister)
153,65 1,71 1,37
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 061563
90 stk. (blister)
226,40 2,52 1,01

Substitution

tabletter 5 mg
Coversyl Novum Servier Danmark, Perindopril, filmovertrukne tabletter 5 mg Genordn. B
Perindoprilarginin "2care4" (Parallelimport), Perindopril, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Coversyl Novum Servier Danmark, Perindopril, filmovertrukne tabletter 10 mg
Perindoprilarginin "2care4" (Parallelimport), Perindopril, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  5 mg

Præg:
V, 1
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
V2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4331. Bateman BT, Patorno E, Desai RJ et al. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and the Risk of Congenital Malformations. Obstet Gynecol. 2017; 129(1):174-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926639 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4330. Polifka JE. Is there an embryopathy associated with first-trimester exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists? A critical review of the evidence. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012; 94(8):576-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807387 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4328. Li DK, Yang C, Andrade S et al. Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk of malformations in offspring: a retrospective cohort study. BMJ. 2011; 343, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010128 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4327. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med. 2006; 354(23):2443-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16760444 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...