Methotrexat "Mashal"

L04AX03
 
 

Cytostatikum. Folsyreantagonist.  

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Ved reumatoid artritis og psoriasis skal dosis kun gives 1 gang om ugen. Læs mere. 

 

Anvendelsesområder

Methotrexat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg methotrexat. 

Doseringsforslag

Reumatoid artritis 

 • Initialt 15 mg 1 gang ugentlig.
 • Ved manglende respons og god tolerans efter 4 uger kan dosis trinvis øges med 5 mg pr. måned til højst 30 mg 1 gang ugentlig.

 

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis 

 • Børn ≥ 3 år. 10-15 mg/m2 legemsoverflade 1 gang ugentlig.
 • Dosis kan om nødvendigt øges op til 20 mg/m2 legemsoverflade 1 gang ugentlig.

 

Psoriasis 

 • Initialt 7,5 mg 1 gang ugentlig.
 • Ved manglende respons og god tolerans efter 6-8 uger kan dosis trinvis øges med 2,5 mg pr. uge til højst 30 mg 1 gang ugentlig.

 

Onkologisk behandling 

Forskellige doseringsregimer anvendes, oftest i kombination med andre cytostatika. Behandlingen styres under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt af nyrefunktionen. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele eller halve med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tages forskudt af et måltid. Bør tages 1 time før eller 1,5-2 timer efter et måltid.
 • Behandling bør kun påbegyndes, hvis patienten eller dennes omsorgsperson(er) er i stand til at overholde doseringsregimet med 1 ugentlig dosis (gælder ikke ved onkologisk behandling).
 • Methotrexat kan kombineres med 1 mg folsyre dgl. eller 5-10 mg pr. uge, undtagen på methotrexatdagen. Derved nedsættes risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.
 • Bør ikke anvendes til børn < 3 år pga. utilstrækkelige data.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-20 ml/min.

  Elimination af methotrexat er nedsat, da det hovedsageligt udskilles gennem nyrerne. 

Dosisjustering

 • GFR 20-50 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50 % af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alkoholmisbrug.
 • Svære og/eller aktive infektioner.
 • Eksisterende knoglemarvsinsufficiens.
 • Samtidig vaccination med levende vacciner.

Forsigtighedsregler

 • Regelmæssig monitorering af hæmatologiske parametre samt nyre- og leverfunktion tilrådes.
 • Forsigtighed ved insulinafhængig diabetes, da der er registreret levercirrose uden transaminase stigninger under behandling.
 • Før behandlingsstart anbefales røntgen af thorax og hos risikopatienter tillige hepatitis B- og C-serologi.
 • Forsigtighed ved ascites og pleuraekssudat, hvor methotrexat ophobes for siden langsomt at blive afgivet til cirkulationen.
 • Orale ulcera og kendt aktiv gastro-intestinal ulcussygdom.
 • Kroniske lungelidelser
 • Methotrexat indgivet samtidig med stråleterapi øger muligvis risikoen for bløddelsnekrose og knoglenekrose.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der administreres/dispenseres tabletter dagligt i stedet for ugentligt. Svær immunsuppression. Død.
Dobbeltdosering. Samtidig indgift af inj.-/inf. væske og tabletter. Orale ulcera.
Fejlordination. Der ordineres tabletter dagligt i stedet for ugentligt. Svær immunsuppression.
Overdosering. Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal. Indlæggelse. Død.
Visuel forveksling af methotrexat og folinsyre, så methotrexat overdoseres. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgrad af bivirkninger er generelt dosisrelaterede. Doser, der overstiger 20 mg om ugen, kan være forbundet med signifikant stigning i toksicitet, især knoglemarvssuppression.  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning, Orale ulcera
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed, Utilpashed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Knoglemarvsdepression, Pancytopeni
Øjne Conjunctivitis
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel pneumonitis
Hud og subkutane væv Erytem, Fotosensibilitet, Sårdannelse Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Lymfom
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis Gastroenteritis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Sårhelingskomplikationer
Lever og galdeveje Biliær cirrose, Fedtlever, Hepatotoksicitet, Leverfibrose
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Immunsuppression, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Nedsat plasma-albumin
Metabolisme og ernæring Diabetes
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Osteoporose Myalgi
Nervesystemet Hemiparese
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion
Nyrer og urinveje Akut nefropati, Anuri, Hæmaturi, Nyresvigt, Oliguri Cystitis, Dysuri
Det reproduktive system og mammae Vaginal ulceration, Vaginitis, Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Lungefibrose, Pleuraekssudat
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudnoduli, Pigmentforandringer i huden
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Megaloblastisk anæmi
Øjne Retinal blodprop, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Melæna Tandkødsbetændelse
Lever og galdeveje Hepatitis
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Atypisk femurfraktur
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Nervesystemet Afasi, Leukoencefalopati, Parese
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Spontan abort
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion
Nyrer og urinveje Azotæmi
Det reproduktive system og mammae Oligospermi Menstruationsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsstop Pharyngitis
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Purpura Acne, Negleforandringer
Vaskulære sygdomme Hypotension, Lungeemboli, Tromboemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi, Eosinofili, Hypoglobulinæmi, Neutropeni
Hjerte Pericarditis, Perikardieansamling
Øjne Forbigående blindhed, Retinopati, Synstab Blefaritis, Fotofobi, Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Levercellenekrose, Leverinsufficiens
Immunsystemet Periorbitalt ødem
Infektioner og parasitære sygdomme CMV-infektion, Herpesvirusinfektioner, Hudinfektion, Kryptokokinfektion, Svampeinfektioner Negleinfektion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Forlænget anovulation efter behandling
Metabolisme og ernæring Lipodystrofi  (på injektionsstedet)
Nervesystemet Aseptisk meningitis  (fx paralyse, opkastning), Hypæstesi, Myasteni, Neuralgi  (kranienerver)
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Fosterdød
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Proteinuri
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Hæmning af spermatogenese, Impotens, Infertilitet Nedsat libido, Udflåd
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dyspnø, Interstitiel lungesygdom, Lungeødem, Pneumoni
Hud og subkutane væv Teleangiektasi
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Peritonitis, Tarmperforation Glossitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi Kulderystelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Arachnoiditis, Neurotoksicitet Nekrose på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose  (sekundært til lymfoproliferative sygdomme)
Nervesystemet Ataksi, Benign intrakraniel trykstigning, Bevidsthedstab, Paraplegi
Psykiske forstyrrelser Demens
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Dermatitis, Eksfoliativ dermatitis, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS
Vaskulære sygdomme Pulmonal blødning, Ødemer

Der er indberettet tilfælde af progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) hos patienter, der får methotrexat, hovedsagelig i kombination med andre immunsuppressive lægemidler. PML kan være dødeligt og bør overvejes ved differentialdiagnosticering af immunsvækkede patienter med nye eller forværrede neurologiske symptomer. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Methotrexat "Mashal"
 • Probenecid og trimethoprim kan øge koncentrationen af methotrexat, og kombinationen bør undgås.
 • Leverfunktionen bør nøje overvåges ved samtidig behandling med andre potentielt levertoksiske midler, fx azathioprin, leflunomid, retinoider og sulfasalazin.
 • Samtidig administration af dinitrogenoxid kan medføre øget toksicitet som fx myelosuppression og stomatit og bør undgås.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
 • Psoriasis og reumatoid artritis: Kvinder må ikke blive gravide under behandlingen. Se endvidere Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis.
 • Maligne sygdomme: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.
  Se også Antineoplastiske midler.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2302, 2304, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter. 

 

Produktresumeét angiver derudover, at mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder herefter. Denne forholdsregel for mænd synes baseret på teoretiske overvejelser om det aktive lægemiddelstofs egenskaber. Der er ikke humane data, som understøtter anbefalingen. 

Referencer: 1550, 3966, 5805

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Methotrexat "Mashal". Der er potentiel risiko for additive hepatotoksiske virkninger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Methotrexat "Mashal".  

Der er potentiel risiko for additive hepatotoksiske virkninger. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer cellens metabolisme på flere områder. Bindes til dihydrofolsyrereduktase og blokerer derved folsyrereduktionen til tetrahydrofolat (calciumfolinat), som er nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntesen. Det omdannes endvidere i cellen til en polyglutamatform, der hæmmer en række enzymatiske processer i nukleinsyrestofskiftet. Methotrexat virker mest effektivt på prolifererende celler og celler, der omsættes hurtigt, fx i epidermis og mave-tarm-kanal. 

Farmakokinetik

 • Diffunderer let ud i vævene med højeste koncentrationer i lever, nyrer og milt.
 • Bindes reversibelt i pleuraekssudater og ascites, og udskillelsen kan herved forsinkes betydeligt. (Halveringstiden kan være forlænget op til 4 gange den normale længde).
 • Terminal plasmahalveringstid i 6-7 timer med betydelig variation (3-17 timer).
 • 80-90 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • 5-20 % udskilles med galden. Der er udtalt enterohepatisk cirkulation.
 • Oral administration: Biotilgængelighed ca. 70 % ved lavdosis, mindre ved højere doser, dog med stor individuel variation.
 • Parenteral administration: Biotilgængelighed ved i.v., i.m. og s.c. administration er tæt på 100 %.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af methotrexat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 2,5 mg, Mashal  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 2,5 mg
Methotrexat "Mashal"
382766
100 stk. (blister)
330,55 3,31 3,31

Substitution

tabletter 2,5 mg
Emthexate TEVA, Methotrexat, tabletter 2,5 mg
Methotrexat "Sandoz" Sandoz, Methotrexat, tabletter 2,5 mg
Trexan Orion Pharma, Methotrexat, tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  2,5 mg

Præg:
PCH, MTX, 2½
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Gul
Mål i mm: 6,6 x 6,6
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

5805. Grosen A, Bellaguarda E, Nersting J. Low-dose Methotrexate Therapy Does Not Affect Semen Parameters and Sperm DNA. Inflamm Bowel Dis. 2022; 28(7):1012-18, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463329/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2302. Weber-Schoendorfer C, Hoeltzenbein M, Wacker E et al. No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: an observational cohort study. Rheumatology. 2014; 53(4):757-63, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24369411 (Lokaliseret 26. april 2023)


2304. Østensen M, Förger F. How safe are anti-rheumatic drugs during pregnancy?. Curr Opin Pharmacol. 2013; 13(3):470-5, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522967 (Lokaliseret 26. april 2023)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

09.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...
 

Vil du vide mere?

 

 

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du håndterer tabletter med methotrexat. Filmen er fra kampagnen STOP TÆNK TJEK