IntronA®

Udgået: 12.07.2021
L03AB05
 
 
Interferon-alfa. Fremstillet ved genteknologi (colibakterier). Identisk med humant leukocytinterferon. Interferon-alfa har antiviral og antineoplastisk aktivitet.

Anvendelsesområder

 • Kronisk aktiv hepatitis B
 • Kronisk aktiv hepatitis C
 • Hårcelleleukæmi
 • Kronisk myeloid leukæmi
 • Vedligeholdelsesbehandling af myelomatose hos patienter, der har responderet på indledende kemoterapi
 • Supplerende behandling af follikulært lymfom med stor tumorbyrde (stadie III eller IV) i kombination med kemoterapi såsom CHOP-lignende regimer
 • Carcinoide tumorer med lymfeknudesvulst eller levermetastaser og med "carcinoidt syndrom"
 • Malignt melanom som supplerende behandling ved høj risiko for tilbagefald, fx med lymfeknudepåvirkning


Interferon bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 18 mill. IE (i 3 ml) eller 25 mill. IE (i 2,5 ml) interferon-alfa-2b. 

Doseringsforslag

Kronisk aktiv hepatitis B 

 • Voksne: Individuelt. Sædvanligvis 5-10 mill. IE s.c. 3 gange ugentlig i 4-6 måneder. Hvis der ikke er effekt efter 3-4 måneder, seponeres behandlingen.


Kronisk aktiv hepatitis C 

 • Voksne. 3 mill. IE s.c. 3 gange ugentlig i monoterapi eller i kombination med ribavirin.
 • Børn og unge > 3 år. 3 mill. IE s.c. 3 gange ugentlig i kombination med ribavirin.

 

Hårcelleleukæmi 

 • Voksne. 2 mill. IE/m2 legemsoverflade s.c. 3 gange ugentlig.


Kronisk myeloid leukæmi 

 • Voksne. 4-5 mill. IE/m2 legemsoverflade s.c. dgl. evt. i kombination med cytarabin.
 • Hvis der ikke er bedring efter 8-12 uger, seponeres behandlingen.


Myelomatose 

 • Voksne.Vedligeholdelsesbehandling. 3 mill. IE/m2 legemsoverflade s.c. 3 gange ugentlig.


Follikulært lymfom 

 • Voksne. 5 mill. IE s.c. 3 gange ugentlig i 18 måneder som supplement til kemoterapi.


Carcinoid tumor 

 • Voksne. 5 mill. IE (3-9 mill. IE) s.c. 3-7 gange ugentlig.


Malignt melanom 

 • Voksne. 20 mill. IE/m2 legemsoverflade i.v. 5 gange ugentlig i 4 uger.
 • Derefter 10 mill. IE/m2 legemsoverflade s.c. 3 gange ugentlig i 48 uger.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for nefrotoksicitet.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Kronisk hepatitis med fremskreden dekompenseret levercirrose
 • Igangværende eller nylig immunsuppressiv behandling (bortset fra kortvarig steroidbehandling)
 • Aktuel eller tidligere alvorlig hjertesygdom
 • Epilepsi
 • Alvorlige psykiske lidelser hos børn og unge
 • Autoimmun hepatitis eller andre autoimmune sygdomme
 • Thyroideasygdom, der ikke er under kontrol med konventionel behandling.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hjertesygdom i anamnesen.
 • Forsigtighed ved eksisterende eller tidligere alvorlige psykiske lidelser.
 • Behandlingen skal foregå under kontrol af hæmoglobin, trombocyt- og leukocyttal (inkl. differentialtælling) samt kontrol af lever- og nyrefunktion, initialt ugentligt, senere med længere intervaller.
 • Patienter med hepatitis C og samtidig misbrug, fx alkohol eller cannabis, har øget risiko for at udvikle psykiske lidelser under og efter behandlingen.
 • Ved behandling af hepatitis C (HCV) bør screenes for hepatitis B (HBV) pga. rapporter om reaktivering af hepatitis B hos HCV/HBV co-inficerede patienter.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Leukopeni.
Væksthæmning.
Sløret syn.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Feber, Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed, Utilpashed.
Influenzalignende symptomer, Virale infektioner.
Reaktioner på indstiksstedet.
Vægttab.
Artralgi, Muskelstivhed, Myalgi, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Agitation, Angst, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Irritabilitet, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Spisevægring, Søvnløshed.
Brystsmerter.
Dyspnø, Hoste, Pharyngitis.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud, Øget svedtendens.
Almindelige (1-10 %) Lymfadenopati, Lymfopeni, Trombocytopeni.
Palpitationer, Takykardi.
Tinnitus.
Hypertyroidisme, Hypotyroidisme.
Conjunctivitis, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Glossitis, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Tandkødsbetændelse.
Hepatomegali, Leverpåvirkning.
Psoriasis.
Infektion i nedre luftveje, Infektion i øvre luftveje.
Ubehag på indstiksstedet.
Forhøjet serum-urat.
Dehydrering, Hypocalcæmi, Tørst.
Artritis.
Hypæstesi, Migræne, Paræstesier, Tremor.
Døsighed, Konfusion, Søvnforstyrrelser.
Hyppig vandladning.
Amenoré, Dysmenoré, Menoragi, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat libido, Testikelsmerter, Vaginale gener.
Epistaxis, Rhinoré, Sinuitis.
Eksem, Erytem, Makulopapuløst hududslæt.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pericarditis.
Infektioner.
Perifer neuropati.
Sjældne (0,01-0,1 %) Aplastisk anæmi.
Kardiomyopati.
Opticus neuritis, Papilødem, Retinal blødning, Retinopati.
Sepsis.
Suicidaltanker.
Pneumoni.
Meget sjældne (< 0,01 %) Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Høretab.
Colitis, Pancreatitis.
Hepatotoksicitet.
Ansigtsødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Diabetes, Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi.
Kramper, Myositis, Rhabdomyolyse, Rygsmerter.
Bevidsthedspåvirkning, Encefalopati.
Aggressivitet, Psykose, Suicidaladfærd.
Nefrotisk syndrom, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Lungeinfiltrater.
Erythema multiforme.
Cerebral iskæmi, Cerebrovaskulære tilfælde, Hypotension, Perifer iskæmi.
Ikke kendt Pure Red Cell Aplasia.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Perikardieansamling.
Nethindeløsning.
Tandgener.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner, Reumatoid artritis.
Systemisk lupus erythematosus.
Koma.
Drabstanker, Mani.
Lungefibrose.
Trombocytopenisk purpura.
Pulmonal hypertension*.

* Klasserelateret bivirkning ved interferon-præparater. 

 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med gemfibrozil kan medføre stigning i leverenzymer.
 • Interferon-alfa kan nedsætte clearance og forlænge plasmahalveringstiden for theophyllin, og derfor bør dosis justeres.
 • Ved samtidig behandling med warfarin kan P-warfarin øges, og INR kan forlænges. Der bør foretages hyppig kontrol af INR og dosisjustering.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer den ribosomale syntese af virusspecificerede proteiner. Regulerer en række fysiologiske cellefunktioner og påvirker immunsystemet ved hæmning af cellevækst og differentiering, stimulering af monocytter og makrofager samt hæmning af virusreplikationen og af produktionen af inducerbare proteiner.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-8 timer efter i.m. eller s.c. injektion.
 • Passerer kun i meget ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 6-7 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C).
 • Må ikke fryses.
 • Under transport:
  • Kan opbevares i højst 7 dage ved temperaturer < 25°C. Kan genplaceres i køleskab på ethvert tidspunkt i løbet af de 7 dage.
  • Evt. resterende injektions- og infusionsvæske efter 7 dage skal kasseres.

Indholdsstoffer

Interferon alfa-2binjektions- og infusionsvæske, opl.  18 Mill. IE/3mlinjektions- og infusionsvæske, opl.  25 Mill. IE/2,5ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektions- og infusionsvæske, opl. 18 Mill. IE/3ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 25 Mill. IE/2,5ml
Andre:
Dinatriumedetat : injektions- og infusionsvæske, opl. 18 Mill. IE/3ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 25 Mill. IE/2,5ml
Dinatriumphosphat : injektions- og infusionsvæske, opl. 18 Mill. IE/3ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 25 Mill. IE/2,5ml
Natriumchlorid : injektions- og infusionsvæske, opl. 18 Mill. IE/3ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 25 Mill. IE/2,5ml
Natriumdihydrogenphosphat : injektions- og infusionsvæske, opl. 18 Mill. IE/3ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 25 Mill. IE/2,5ml
Polysorbat 80 : injektions- og infusionsvæske, opl. 18 Mill. IE/3ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 25 Mill. IE/2,5ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 18 Mill. IE/3ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 25 Mill. IE/2,5ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 18 Mill. IE/3ml 592047
1 stk.
Udgået 12-07-2021
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 25 Mill. IE/2,5ml 432735
1 stk.
Udgået 12-07-2021
 
 

Revisionsdato

02.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...