Dapson "Scanpharm"

J04BA02
 
 

Middel mod dermatitis herpetiformis. 

Anvendelsesområder

Dermatitis herpetiformis. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg dapson. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 50-100 mg dgl. I svære tilfælde kan dosis øges til maksimalt 200 mg dgl. i en kortere periode.
 • Når virkningen er indtrådt, reduceres døgndosis gradvis til mindst mulige vedligeholdelsesdosis.

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Kontraindikationer

 • Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.
 • Allergi over for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, da krydsallergi er beskrevet.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved overfølsomhed over for andre sulfonamider, som carboanhydrasehæmmere, furosemid, proteinkinasehæmmere, thiazider, triptaner og sulfonylurinstoffer, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Forsigtighed ved hjerte-, lunge-, lever- og nyresygdomme
 • Forsigtighed ved anæmi, især ved glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.
 • Bestemmelse af hæmoglobin, leukocyttal og differentialtælling, trombocytter, reticulocytter og methæmoglobin bør foretages ugentligt, indtil terapeutisk effektiv dosis er opnået, derefter hver 3. måned.
 • Albumin, kreatinin og leverenzymer bør initialt bestemmes hver 3. uge, derefter hver 3. måned.
 • HIV-smittede patienter bør observeres omhyggeligt for hæmatologiske bivirkninger.
 • Patienter med anden etnisk oprindelse end nordeuropæisk bør undersøges for glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hæmolyse, Methæmoglobinæmi*.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leverpåvirkning.
Neuropati.
Psykose.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression.
Nyrefunktionspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hepatitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet.
Ikke kendt Hæmolytisk anæmi.
Hypotyroidisme.

Krydsallergi med sulfonamider ses hos 10-25 %. 

* Ved behandling af methæmoglobinæmi fremkaldt af dapson bør behandlingsdosis af methylthioniumchlorid ikke overstige 4 mg/kg legemsvægt. 

Interaktioner

Probenecid, trimethoprim og pyrimethamin kan øge plasmakoncentrationen af dapson.
Rifampicin kan sænke plasmakoncentrationen af dapson.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ufuldstændige data for ca. 1.000 eksponerede gravide, som primært var i behandling for kutan lepra og malaria. Data er meget mangelfulde mht. ekspositionstidspunkt og uønsket fosterpåvirkning, men der er tilsyneladende ikke en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Mindst 5 tilfælde af medfødt hæmolyse/methæmoglobinæmi er beskrevet. 

Referencer: 4340

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 23%, hvilket er højt. Hæmolytisk anæmi er beskrevet hos mindst ét barn. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Forgiftning

Uro, opkastning, takykardi, cyanose, hemiglobinæmi og hæmolyse.
Behandling: Methylthioninumchlorid mod hemiglobinæmi, se Hemiglobindannere

Evt. plasmaferese. Gentagen indgift af aktivt kul har vist sig at forkorte plasmahalveringstiden af dapson, indtaget i overdosis. 

Farmakodynamik

Folatafhængige processer, nukleinsyresyntesen og den oxidative fosforylering i P. jiroveci menes at blive hæmmet.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-8 timer.
 • Steady state efter ca. 8 dage.
 • Metaboliseres ved acetylering i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-50 timer.
 • Udskilles med galden. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 011053
100 stk.
302,55 3,03

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

4340. Brabin BJ, Eggelte TA, Parise M et al. Dapsone therapy for malaria during pregnancy: maternal and fetal outcomes. Drug Saf. 2004; 27(9):633-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15230645 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

30.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...