Dapson "Scanpharm"

J04BA02
 
 

Middel mod dermatitis herpetiformis. 

Anvendelsesområder

Dermatitis herpetiformis. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg dapson. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 50-100 mg dgl. I svære tilfælde kan dosis øges til maksimalt 200 mg dgl. i en kortere periode.
 • Når virkningen er indtrådt, reduceres døgndosis gradvis til mindst mulige vedligeholdelsesdosis.

Bemærk 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tavletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Kontraindikationer

 • Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.
 • Allergi over for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, da krydsallergi er beskrevet.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved overfølsomhed over for andre sulfonamider, som carboanhydrasehæmmere, furosemid, proteinkinasehæmmere, thiazider, triptaner og sulfonylurinstoffer, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Forsigtighed ved hjerte-, lunge-, lever- og nyresygdomme
 • Forsigtighed ved anæmi, især ved glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.
 • Bestemmelse af hæmoglobin, leukocyttal og differentialtælling, trombocytter, reticulocytter og methæmoglobin bør foretages ugentligt, indtil terapeutisk effektiv dosis er opnået, derefter hver 3. måned.
 • Albumin, kreatinin og leverenzymer bør initialt bestemmes hver 3. uge, derefter hver 3. måned.
 • HIV-smittede patienter bør observeres omhyggeligt for hæmatologiske bivirkninger.
 • Patienter med anden etnisk oprindelse end nordeuropæisk bør undersøges for glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Hæmolyse, Methæmoglobinæmi*
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Nervesystemet Neuropati
Psykiske forstyrrelser Psykose
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener  (fx abdominalsmerter, kvalme, opkastning)
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Hypoalbuminæmi
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Det endokrine system Hypotyroidisme

Krydsallergi med sulfonamider ses hos 10-25 %. 

* Ved behandling af methæmoglobinæmi fremkaldt af dapson bør behandlingsdosis af methylthioniumchlorid ikke overstige 4 mg/kg legemsvægt. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dapson "Scanpharm"
Probenecid, trimethoprim og pyrimethamin kan øge plasmakoncentrationen af dapson.
Rifampicin kan sænke plasmakoncentrationen af dapson.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ufuldstændige data for ca. 1.000 eksponerede gravide, som primært var i behandling for kutan lepra og malaria. Data er meget mangelfulde mht. ekspositionstidspunkt og uønsket fosterpåvirkning, men der er tilsyneladende ikke en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Mindst 5 tilfælde af medfødt hæmolyse/methæmoglobinæmi er beskrevet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4340

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 23 %, hvilket er højt. Hæmolytisk anæmi er beskrevet hos mindst ét barn. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Forgiftning

Uro, opkastning, takykardi, cyanose, hemiglobinæmi og hæmolyse.
Behandling: Methylthioninumchlorid mod hemiglobinæmi, se Hemiglobindannere

Evt. plasmaferese. Gentagen indgift af aktivt kul har vist sig at forkorte plasmahalveringstiden af dapson, indtaget i overdosis. 

Farmakodynamik

Folatafhængige processer, nukleinsyresyntesen og den oxidative fosforylering i P. jiroveci menes at blive hæmmet.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 95 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-8 timer.
 • Steady state efter ca. 8 dage.
 • Metaboliseres ved acetylering i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-50 timer.
 • Udskilles med galden. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 50 mg, Scanpharm  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 011053
100 stk.
371,35 3,71 3,71

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

4340. Brabin BJ, Eggelte TA, Parise M et al. Dapsone therapy for malaria during pregnancy: maternal and fetal outcomes. Drug Saf. 2004; 27(9):633-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15230645 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

30.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...