Tenidon

Udgået: 24.07.2023
C07CB03
 
 

Antihypertensivum. Kombination af atenolol, et adrenergt β-receptorblokerende middel, som er β1-selektivt og uden egenstimulerende effekt, samt chlortalidon, et diuretikum med virkning som thiaziderne

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg atenolol og 25 mg chlortalidon. 

Tenidon Mite, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg atenolol og 12,5 mg chlortalidon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. (50/12,25 mg) - 1 tabl. (100/25 mg) dgl. om morgenen.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages efter et måltid med et glas vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Relativt kontraindiceret pga. chlortalidon (thiazidlignende diuretikum). Thiazider og beslægtede diuretika har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Chlortalidon skal anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion eller progressiv leversygdom, eftersom små ændringer i væske- og elektrolytbalancen kan fremkalde hepatisk koma.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær astma
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Syg sinus-syndrom
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Udtalt bradykardi eller/og hypotension
 • Kardiogent shock
 • Alvorlige perifere arterielle kredsløbsforstyrrelser
 • Metabolisk acidose
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Anuri pga. chlortalidon
 • Allergi over for thiazider og antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen.

Forsigtighedsregler

 • Prinzmetals angina
 • AV-blok af 1. grad
 • Astma og KOL
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Svært regulerbar diabetes
 • Behandling med inhalationsanæstetika
 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved Raynauds syndrom
 • Kan maskere symptomer på tyrotoksikose.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Nedsat glukosetolerans
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension Kolde hænder og fødder
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier, AV-blok, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser
Øjne Synsforstyrrelser Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Mundtørhed
Lever og galdeveje Kolestase, Leverpåvirkning
Immunsystemet Forværring af psoriasis
Metabolisme og ernæring Forværring af diabetes
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Psykose Mareridt
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø
Hud og subkutane væv Alopeci, Purpura Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Raynauds syndrom, Synkope Forværring af claudicatio intermittens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Ikke kendt hyppighed
Øjne Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupuslignende syndrom
Hud og subkutane væv Fototoksicitet

Interaktioner

Anden medicin sammen med Tenidon, komb.
 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Ved samtidig indgift af colestyramin/colestipol kan absorptionen nedsættes.
 • Ved samtidig indgift af lithium ses øget serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For atenolol er der data for ca. 1.000 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 4,3 %. For chlortalidon er der data for 1.400 2. eller 3. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate. I hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 4038

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for atenolol er ca. 7 %. Bradykardi og hypertension er beskrevet i et tilfælde. Den relative vægtjusterede dosis for chlortalidon er 6 %, hvilket er moderat højt. Den langsomme eliminering kan føre til akkumulering i mælken. Der er enkelte meddelelser om hæmning af laktation. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Forgiftning

Farmakodynamik

Atenolol 

 • Blokerer hjertets β-receptorer, og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen.

Chlortalidon 

 • Thiazidlignende diuretikum. Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat.
  Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.

Virkningen indtræder efter ca. 2 timer. Virkningsvarighed 48 timer eller længere.  

 

Farmakokinetik

Atenolol 

 • Absorberes ufuldstændigt og i varierende grad fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-7 timer.
 • 40-50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Chlortalidon 

 • Absorberes (ca. 65 %) langsomt fra mave-tarm-kanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 50 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg, Viatris  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50 + 12,5 mg, Viatris  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages efter et måltid.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg
Atenolol (100 mg)
Chlortalidon (25 mg)
Farve
Andre
50 + 12,5 mg
Atenolol (50 mg)
Chlortalidon (12,500 mg)
Farve
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg (kan dosisdisp.) 165328
98 stk.
Udgået 24-07-2023
(B) filmovertrukne tabletter 50 + 12,5 mg (kan dosisdisp.) 165350
98 stk.
Udgået 24-07-2023

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  50 + 12,5 mg  (mite)

Præg:
G, AC, 62
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 50 + 12,5 mg (mite)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 + 25 mg

Præg:
G, AC, 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4038. Sanders JG, Gillis OS 3rd, Marketto DL Jr et al. Chlorthalidone in edema of pregnancy. N Y State J Med. 1965; 65:762-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14258979 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...