Bromam®

Udgået: 26.12.2022
N05BA08
 
 
Anxiolytikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 6 mg (krydskærv) bromazepam. 

Doseringsforslag

Doseres individuelt.
Voksne. 1,5-3 mg 2-3 gange dgl. I sværere tilfælde ved indlæggelse 6-12 mg 2-3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterme tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Normalt ikke indiceret til børn. Skønnes behandling nødvendig doseres efter vægt: 0,1-0,3 mg/kg legemsvægt.
 • Nedsat dosering anbefales til personer over 50 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepiner bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepiner bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepiner kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepiner bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Personlighedsforstyrrelse 

Bortset fra abstinensbehandling bør benzodiazepiner undgås ved svære personlighedsforstyrrelser pga. øget risiko for afhængighed og evt. forværring af bl.a. impulsivitet. 

 

Tidligere alkohol- og medicinafhængighed 

Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed pga. risikoen for udvikling af nyt afhængighedssyndrom.  

 

Tolerans og afhængighed 

 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for afhængighed. Normalt anbefales en behandlingsperiode på 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.

 

Ældre 

 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.
 • Mange ældre påvirkes kraftigt af benzodiazepiner. Forsigtig dosering anbefales.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Ataksi, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Nedsat reaktionsevne
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Dobbeltsyn
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener  (fx kvalme, opkastning, obstipation)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser, Fysisk og psykisk afhængighed Træthed
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Depression, Følelsesmæssig labilitet, Konfusion, Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer og psykoser)
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hudreaktioner  (fx hududslæt, hudkløre, urticaria)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjerteinsufficiens  (inkl. hjertestop)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression

  

 • Paradokse psykiske reaktioner ses specielt hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.

Interaktioner

 • Hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentrationen af bromazepam. Forsigtighed ved kombination med potente CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, azoler, proteasehæmmere). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Dosisjustering af bromazepam kan være nødvendig.
 • Fluvoxamin øger Cmax og AUC af bromazepam med henholdsvis 36 % og 150 %. Dosisreduktion af bromazepam kan være nødvendigt.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer og opioider

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Bromazepam binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 84 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 8-20 timer.
 • 2-3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 6 mg, Sandoz  Krydskærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 108340
100 stk.
Udgået 26-12-2022

Substitution

tabletter 6 mg
Lexotan Cheplapharm, Bromazepam, tabletter 6 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  6 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 6 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

16.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...