Mivacron®

M03AC10
 
 
Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende middel.

Anvendelsesområder

Total muskelafslappelse under universel anæstesi samt ved intensiv behandling for at lette endotrakeal intubation og mekanisk ventilation. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg mivacurium (som chlorid). 

Doseringsforslag

Intubation 

 • Voksne og børn > 12 år. Dosis kan gives som delt eller enkelt dosis. Enkelt dosis. 0,2 mg/kg legemsvægt over 30 sek.
  Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,1-0,25 mg/kg legemsvægt
 • Børn 7 mdr. - 12 år. 0,2 mg/kg legemsvægt.
  Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt
 • Børn 2-6 mdr. 0,15 mg/kg legemsvægt.
  Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,1-0,15 mg/kg legemsvægt.

 

Infusion 

 • Voksne og børn > 12 år. 0,4-0,6 mg/kg legemsvægt/time.
 • Børn 2 mdr. - 12 år. 0,6-1,0 mg/kg legemsvægt/time.

 

Mivacurium kan gives ufortyndet med sprøjtepumpe. Der er ingen akkumulation selv ved langvarig infusion. Kan evt. fortyndes i forholdet 1:3, hvilket giver 0,5 mg/ml.
Bemærk: Skal gives under kontrolleret ventilation. 

 

Adipøse patienter
Der doseres efter idealvægt. 

Beregning af ideel kropsvægt (IBW) 

Nedsat leverfunktion

Virkningsvarigheden forlænges ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Mivacurium nedbrydes af plasmakolinesterase, og virkningen er derfor betydeligt forlænget ved genetisk mangel på dette enzym. 

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Langsom injektion over 30 sekunder anbefales
 • Virkningsvarigheden af en normal intubationsdosis kan være mere end 5-6 timer hos patienter, der er homozygote mht. atypisk plasma-kolinesterasegen
 • Patienter med myasthenia gravis og med myastenisk syndrom er yderst følsomme over for ikke- depolariserende blokkere. Der bør doseres yderst forsigtigt (10 % af normaldosis), og man må være indstillet på en forlænget virkning
 • Stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre neuromuskulært blokerende midler, da høj grad af krydsreaktivitet (> 50 %) er rapporteret.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hud og subkutane væv Rødme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Immunsystemet Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
De fleste bivirkninger er dosisrelaterede og kan reduceres ved langsom injektion.

Interaktioner

 • Virkningen er betydeligt forstærket (20-40 %) under anæstesi med desfluran, isofluran og sevofluran, da disse midler i sig selv har en neuromuskulært blokerende effekt. Virkningsvarigheden af den initiale dosis af den ikke-depolariserende neuromuskulære blokker vil være forlænget, og supplerende dosis kan nedsættes.
 • Virkningen forstærkes af ketamin.
 • Virkningen kan forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika og thiazider pga. renalt kaliumtab.
 • Magnesiumsalte potenserer det neuromuskulære blok, og dosis bør derfor reduceres.
 • Clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider har en svag ikke-depolariserende blokerende virkning på den neuromuskulære overførsel. Samtidig behandling kan forårsage en forlænget blokade.

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Kan anvendes ved kejsersnit. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Virker ved kompetitiv hæmning af de nikotine kolinerge receptorer i den neuromuskulære endeplade. Virkningen modvirkes af acetylkolinesterasehæmmere. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres overvejende af plasma-kolinesterase til inaktive metabolitter.
 • Få procent udskilles uomdannet via nyrerne

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,5-5,5 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose-, natriumchlorid- eller Ringer-lactat-infusionsvæske. Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker. Ved basisk pH spaltes stoffet. 


Holdbarhed 

 • Infusionsvæsken bør anvendes umiddelbart.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 381038
5 x 5 ml
156,85 6,27
(B) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 381046
5 x 10 ml
294,95 5,90
 
 

Revisionsdato

26.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...