Rifabutin "Pfizer"

J04AB04
 
 

Antibiotikum med virkning på mykobakterier og visse grampositive bakterier. 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af mykobakterier, såvel
  • Mycobacterium tuberculosis
  • Mycobacterium avium intracellulare-komplexet
  • Andre atypiske mykobakterier.
 • Profylakse mod Mycobacterium avium intracellulare hos AIDS-patienter.
 • På grund af risiko for resistensudvikling over for rifamyciner bør rifabutin kun anvendes til behandling af infektioner med mykobakterier, hvor resistensmønsteret retfærdiggør dette, og altid i kombination med andre antibiotika med virkning på mykobakterier.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg rifabutin. 

Doseringsforslag

Behandling 

 • Infektioner forårsaget af Mycobacterium tuberculosis
  • Voksne. 150 mg 1 gang i døgnet.
  • Ved multiresistent M. tuberculosis 300-450 mg dgl.
 • Infektioner forårsaget af atypiske mykobakterier
  • Voksne. 450-600 mg 1 gang i døgnet.

Profylakse 

 • Mod M. avium intracellulare
  • Voksne. 300 mg dgl.

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for rifamyciner
 • Samtidig behandling med voriconazol
 • Bør ikke anvendes ved kolestatisk icterus og kun under kontrol af ASAT/ALAT ved andre leverlidelser.
 • Samtidig behandling med nevirapin.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocytter, trombocytter og transaminaser
 • Ved kombination med makrolidantibiotika og fluconazol risiko for uveitis, og derfor tilrådes tæt kontrol
 • Rifabutin farver urin, hud, spyt og tårevæske orangerød.
 • Bløde kontaktlinser kan misfarves permanent.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Leukopeni.
Rødme.
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Kvalme.
Feber.
Myalgi.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Agranulocytose, Lymfopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Korneal uklarhed, Uveitis  (især i kombination med clarithromycin).
Hypersensitivitetsreaktioner.
Artralgi.
Bronkospasme.

Interaktioner

 • Rifabutin inducerer cytokrom CYP3A4, dog mindre udtalt end andre rifamyciner.
 • Rifabutin nedsætter AUC for voriconazol med 78 %. Kombination bør undgås.
 • Det er ud fra teoretiske overvejelser muligt, at dosis af bl.a. følgende stoffer må øges:
  • analgetika
  • orale kontraceptiva (risiko for svigt af antikonception)
  • antikoagulantia
  • ciclosporin
  • glukokortikoider
  • isradipin
  • itraconazol
  • methadon
  • saquinavir
  • verapamil.
 • Rifabutin nedsætter også virkningen markant af levonorgestrol. Ved behov for postcoital kontraception i op til 4 uger efter indtagelse af rifabutin bør derfor anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel, fx en kobberspiral.
 • Indgift af fosamprenavir eller ritonavir øger koncentrationen af rifabutin og dermed risiko for rifabutinbivirkninger.
 • Ved anvendelse af ritonavir-boostede proteaseinhibitor regimer med atazanavir, darunavir, lopinavir eller saquinavir bør rifabutin dosis reduceres til 150 mg 3 gange ugentlig, og plasmakoncentrationen af proteasehæmmeren bør kontrolleres.
 • Clarithromycin øger AUC for rifabutin med ca. 100 %, og fluconazol øger AUC for rifabutin med ca. 80 %. En lignende effekt må forventes af andre makrolidantibiotika. Risiko for uveitis ved disse kombinationer.
 • Ved samtidig behandling med efavirenz skal dosis af rifabutin øges med 50 %.
 • Rilpirivin Dolutegravir og Raltegravir dosis øges og P-koncentration kontrolleres efter to uger.
 • Se i øvrigt: HIV Drug Interactions

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Bør kun anvendes til behandling af tuberkulose som sekundær behandling, hvis resistensmønstret nødvendiggør dette. Der er blødningsrisiko ved anvendelse omkring fødselstidspunktet, hvorfor det anbefales at give phytomenadion oralt i 3. trimester og neonatalt ved fødslen, se Tuberkulostatika

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et estimat af udskillelsen i modermælk. Kliniske data for effekt på barnet savnes. På grund af potentielt alvorlige bivirkninger bør behandling undgås i ammeperioden. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Binder β-subunit af den bakterielle RNA-polymerase.
 • Baktericid virkning på bakterier i vækstfase.
 • Rifabutin har kun ubetydelig virkning på ribonukleinsyre-polymerasen i humane celler.
  Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Rifabutin har høj eller god aktivitet over for mykobakterier, specielt Mycobacterium avium intracellulare.
  • Desuden virker det på en lang række andre bakterier, fx:
   • Grampositive kokker
   • Gramnegative diplokokker
   • Legionella spp.
   • Nocardia spp
   • Chlamydia spp.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, der kan betegnes som fuldt følsomme, er 1 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 35-40 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 118997
30 stk. (blister)
1.768,05 58,94

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,4 x 21,5
hårde kapsler 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...