Tolmin®

N06AX03
 
 
Adrenerg receptorhæmmer (NaSSA).

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 60 mg (delekærv) mianserinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 30-40 mg dgl., evt. stigende til 60-90 mg dgl. 

 

Ældre 

Initialt højst 30 mg dgl. Dosisøgning under nøje overvågning. 

 

Bemærk 

 • Dosis kan gives én gang dgl. om aftenen eller i to doser, morgen og aften.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. bl.a. pga. manglende erfaring.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Se endvidere Aftrapning af antidepressiva

Kontraindikationer

Mani.
Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (moclobemid) inden for det sidste døgn.
Kombinationen kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. 

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Forsigtighed ved:
  • Epilepsi
  • Nedsat krampetærskel.
 • Behandlingen bør seponeres, under hensyntagen til udvikling af evt. seponeringssymptomer, ved:
  • Knoglemarvsdepression
  • Kramper
  • Icterus
  • Symptomer på mani.
 • Eksisterende psykotiske symptomer kan forværres.
 • Ændring i glucosetolerancen hos patienter med diabetes mellitus er beskrevet, hvorfor blodsukkerværdier må kontrolleres hyppigt under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Sedation.
Almindelige (1-10%) Ødemer.
Forhøjede leverenzymer, Vægtøgning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Artralgi.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyskinesier.
Gynækomasti.
Hypomani.
Knoglemarvsdepression  (granulocytopeni, agranulocytose).
Kramper.
Malignt neuroleptikasyndrom, Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Bradykardi.

  

 • Sedation er sædvanligvis forbigående. 
 • Bradykardi er set efter den første dosis.
 • Suicidal adfærd er forekommet.
 • Malignt neuroleptikasyndrom består af varierende kombinationer af parkinsonisme, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, labilt blodtryk, sved, bevidsthedsændringer samt leukocytose og forhøjet kreatininfosfokinase. Der kræves omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere er kontraindiceret.
 • Mianserin kan forstærke den sederende virkning af alkohol.
 • Den antikoagulerende effekt af warfarin kan nedsættes.
 • CYP-hæmmere/induktorer:
  • Kraftige hæmmere af CYP2D6 (fx fluoxetin, paroxetin, terbinafin) kan hæmme omsætningen af mianserin.
  • Carbamazepin nedsætter koncentrationen af mianserin med 50-80%. Sandsynligvis gennem induktion af CYP3A4.
  • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for mindre end 200 levende fødte børn. I Svenske data er der rapporteret en øget risiko for preterm fødsel. 

Se endvidere Antidepressiv behandling af gravide

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • α2-receptorantagonist. De præsynaptiske α2-autoreceptorer hæmmer frigørelsen af noradrenalin gennem negativ feedback, mens de præsynaptiske α2-heteroreceptorer hæmmer frigørelsen af serotonin. Ved at blokere receptorerne, blokerer mianserin noradrenalins hæmmende effekt på frigørelsen af noradrenalin og serotonin.
 • Mianserin har også antagonistisk virkning på α1-receptorerne, hvilket modvirker den ellers serotoninfrigørende effekt.
 • Herudover virker mianserin som antagonist på flere serotonin-receptorer (5HT2A, 5HT2C og 5HT3) og på histamin H1-receptoren samt hæmmer noradrenalingenoptagelsen.
 • Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 20%.
 • Steady state efter ca. 2 uger.
 • Plasmahalveringstid 10-17 timer.
 • Metaboliseres i leveren via bl.a. CYP2D6.
 • Metabolitterne udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 009902
30 stk.
354,00 11,80

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
MI, G, 60
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 16
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

18.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...