Rapilysin®

Udgået: 13.06.2022
B01AD07
 
 

Indirekte enzymatisk virkende fibrinolytikum. Anvendes som trombolytikum. Modificeret form af human vævsplasminogenaktivator (rt-PA), fremstillet ved genteknologi. 

Anvendelsesområder

Trombolytisk behandling ved mistanke om STEMI inden for 12 timer efter symptomer på akut myokardieinfarkt (AMI). 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 E reteplase. 

Doseringsforslag

STEMI 

 • Voksne. 10 E i.v. gives som langsom i.v. bolus over højst 2 min. 2 gange med 30 min. interval.
 • For at opnå optimal effekt skal den trombolytiske behandling af AMI iværksættes så hurtigt som muligt og inden for 12 timer efter symptomdebut.
 • Trombolysen skal suppleres med clopidogrel 300 mg (75 mg ved alder ≥ 75 år) straks, efterfulgt af 75 mg dgl.
 • Trombolysen skal desuden suppleres med lavmolekylært eller ufraktioneret heparin, se skema:

 

Indledning  

Vedligeholdelse  

Dalteparin 

30 IE/kg i.v. +
90 IE/kg s.c. 

120 IE/kg s.c. x 2 dgl. i 5-7 dage 

Enoxaparin 

30 mg i.v. +
1 mg/kg s.c. 

1 mg/kg s.c. x 2 dgl. i 72 timer 

Ufraktioneret
heparin
 

60 IE/kg (maks. 4.000 IE) i.v.
efterfulgt af 12 IE/kg/time
(maks. 1.000 IE/time) i.v. 

Dosisjustering så APTT holdes på 60-85 s. Fortsættes 1 døgn. 

 

Tromboserede intravenøse katetre og AV-shunts 

 • Til instillation kan anvendes 0,4 E reteplase.
 • Rekanalisation kræver undertiden 2-3 instillationer med 30 min. interval.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved svær leverinsufficiens pga. øget blødningsrisiko.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv blødning, bortset fra menstruation
 • Hæmoragisk diatese
 • Tidligere cerebrovaskulær sygdom
 • Svære blødninger, større traumer eller kirurgiske indgreb (fx koronar arteriel bypass operation, intrakraniel eller intraspinal kirurgi ), fødsel eller organbiopsi inden for de sidste 3 måneder
 • Forlænget og kraftig udvendig hjertemassage inden for de sidste 10 dage
 • Svær ukontrolleret hypertension
 • Portal hypertension (oesophagusvaricer)
 • Akut bakteriel endocarditis, pancreatitis eller pericarditis
 • Intrakraniel neoplasme, arteriovenøs misdannelse eller aneurisme
 • Malign grundlidelse er en relativ kontraindikation.

Forsigtighedsregler

Risiko for blødning, fx ved: 

 • Ældre > 75 år
 • Intramuskulær injektion
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Systolisk blodtryk > 160 mmHg ved behandlingsstart
 • Nylig gastro-intestinal eller urogenitalblødning (inden for 10 dage).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Hjerte Angina pectoris, Hjerteinsufficiens
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Blødning ved indstiksstedet, Reaktioner på indstiksstedet
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier, Hjertestop, Kardiogent shock Takykardi
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Purpura
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Lungeemboli, Tromboemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Epileptisk anfald
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion, Psykose, Talebesvær
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Fedtemboli

Interaktioner

Heparin, vitamin K-antagonister og lægemidler, som påvirker trombocytternes funktion, fx acetylsalicylsyre og dipyridamol, kan øge blødningsrisikoen, hvis det gives før, under eller efter behandling med reteplase. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for terapeutiske mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Aktiverer proenzymet plasminogens omdannelse til plasmin, der nedbryder fibrin.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 18 minutter.
 • Udskilles gennem nyrerne og via leveren.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Styrken af reteplase er udtrykt i enheden (E) ved brug af en referencestandard, som er specifik for reteplase, og som ikke er sammenlignelig med enheder brugt for andre trombolytika. 

 

Håndtering
Tilberedning af injektionsvæske
 

 • Et hætteglas med pulver tilsættes medfølgende solvens i injektionssprøjte.
 • Pulveret opløses uden omrystning af hætteglasset.
 • Må ikke blandes med andre farmaka.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i højst 8 timer ved 2-30°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 E 159772
2 htgl.+solv. i engangsspr.
Udgået 13-06-2022

Referencer

5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

03.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...