Tasmar®

Udgået: 13.07.2020
N04BX01
 
 

Antiparkinsonmiddel. Catechol-O-methyltransferase (COMT)-hæmmer. Forlænger levodopas virkningsvarighed. 

Anvendelsesområder

 • Adjuvans til levodopabehandling til patienter med Parkinsons sygdom og wearing-off-symptomer, som ikke stabiliseres af behandling med levodopa/decarboxylasehæmmer.
 • På grund af risiko for akut, fatal leverskade må tolcapon kun anvendes til patienter, som ikke responderer på, eller som ikke tolererer andre COMT-hæmmere.

 

Bemærk: Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af fremskreden Parkinsons sygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg tolcapon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 100 mg 3 gange dgl. med 6 timers mellemrum.
 • Første daglige dosis tolcapon indtages sammen med første daglige dosis levodopa.
 • 2. og 3. dosis også sammen med levodopa med 6 timers mellemrum.
 • Levodopadosis reduceres initialt med ca. 30%. Dosis efterjusteres de følgende dage efter behov.
 • Tolcapondosis bør kun i særlige tilfælde øges til 200 mg 3 gange dgl. efterfulgt af yderligere justering af levodopadosis. I så fald skal leverfunktionen forinden måles ved transaminaser og monitoreres forfra.

  

Bemærk: 

 • Hvis der ikke er indtrådt væsentlig klinisk bedring efter 3 ugers behandling, skal tolcapon seponeres.
 • Hvis behandling med tolcapon seponeres, skal levodopadosis oftest øges til mindst samme niveau som før tolcaponbehandlingens start.
 • Ved mild til moderat nedsat nyrefunktion er dosistilpasning ikke nødvendig.
 • Patienter med stærkt nedsat nyrefunktion bør behandles med forsigtighed.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved alvorligt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tegn på leversygdom eller forhøjede leverenzymer
 • Svære dyskinesier
 • Tidligere malignt neuroleptikasyndrom og/eller non-traumatisk rhabdomyolyse eller hypertermi.
 • Fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionen skal følges ved måling af transaminaser før behandlingsstart, derefter hver 2. uge i det første behandlingsår, hver 4. uge i de næste 6 måneder og derefter hver 8. uge. Behandlingen bør seponeres, hvis ALAT og/eller ASAT overstiger øvre normalgrænse, eller hvis der udvikles kliniske tegn på leversygdom.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger, når de samtidig får levodopa.

Bivirkninger

Bivirkninger kan dels skyldes en potensering af levodopas bivirkninger, dels tolcapon. 

Meget almindelige (> 10%) Dyskinesier, Dystoni, Hovedpine, Øget drømmeaktivitet.
Hallucinationer, Konfusion, Somnolens, Søvnforstyrrelser.
Ortostatisk hypotension.
Svimmelhed.
Diarré, Kvalme.
Nedsat appetit.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Hypokinesi.
Synkope.
Forhøjet ALAT.
Infektion i øvre luftveje.
Misfarvning af urinen.
Smerter i thorax.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Impulskontrolforstyrrelser.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Rhabdomyolyse.
 • Akut, fatal leverskade er beskrevet, hyppigst mellem 1 og 6 måneder efter behandlingsstart og oftere hos kvinder end mænd.
 • Enkeltstående tilfælde af bivirkninger, som er konsistente med malignt neuroleptikasyndrom (rigiditet, mentale ændringer, ustabilt blodtryk og koma), er ligeledes registreret.

Interaktioner

 • Bør ikke anvendes sammen med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid).
 • Selektiv MAO-B-hæmmer (selegilin, rasagilin) bør ikke anvendes i højere doser end anbefalet sammen med tolcapon.
 • Klinisk viden om kombinationsbehandling med warfarin er begrænset. INR bør monitoreres ved samtidig behandling.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet catechol-O-methyltransferase (COMT), der omdanner levodopa til en inaktiv metabolit. Herved øges levodopas plasmahalveringstid.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 65%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 0,5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 025776
100 stk. (Haemato)
Udgået 15-06-2020
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 388997
100 stk. (Paranova)
Udgået 13-07-2020

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
TASMAR, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,4 x 10,1
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...