Tasmar®

N04BX01
 
 

Antiparkinsonmiddel. Catechol-O-methyltransferase (COMT)-hæmmer. Forlænger levodopas virkningsvarighed. 

Anvendelsesområder

 • Adjuvans til levodopabehandling til patienter med Parkinsons sygdom og wearing-off-symptomer, som ikke stabiliseres af behandling med levodopa/decarboxylasehæmmer.
 • På grund af risiko for akut, fatal leverskade må tolcapon kun anvendes til patienter, som ikke responderer på, eller som ikke tolererer andre COMT-hæmmere.

 

Bemærk: Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af fremskreden Parkinsons sygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg tolcapon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 100 mg 3 gange dgl. med 6 timers mellemrum.
 • Første daglige dosis tolcapon indtages sammen med første daglige dosis levodopa.
 • 2. og 3. dosis også sammen med levodopa med 6 timers mellemrum.
 • Levodopadosis reduceres initialt med ca. 30%. Dosis efterjusteres de følgende dage efter behov.
 • Tolcapondosis bør kun i særlige tilfælde øges til 200 mg 3 gange dgl. efterfulgt af yderligere justering af levodopadosis. I så fald skal leverfunktionen forinden måles ved transaminaser og monitoreres forfra.

  

Bemærk: 

 • Hvis der ikke er indtrådt væsentlig klinisk bedring efter 3 ugers behandling, skal tolcapon seponeres.
 • Hvis behandling med tolcapon seponeres, skal levodopadosis oftest øges til mindst samme niveau som før tolcaponbehandlingens start.
 • Ved mild til moderat nedsat nyrefunktion er dosistilpasning ikke nødvendig.
 • Patienter med stærkt nedsat nyrefunktion bør behandles med forsigtighed.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Tegn på leversygdom eller forhøjede leverenzymer
 • Svære dyskinesier
 • Tidligere malignt neuroleptikasyndrom og/eller non-traumatisk rhabdomyolyse eller hypertermi.
 • Fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionen skal følges ved måling af transaminaser før behandlingsstart, derefter hver 2. uge i det første behandlingsår, hver 4. uge i de næste 6 måneder og derefter hver 8. uge. Behandlingen bør seponeres, hvis ALAT og/eller ASAT overstiger øvre normalgrænse, eller hvis der udvikles kliniske tegn på leversygdom.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger, når de samtidig får levodopa.

Bivirkninger

Bivirkninger kan dels skyldes en potensering af levodopas bivirkninger, dels tolcapon. 

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme.
Ortostatisk hypotension.
Dyskinesier, Dystoni, Hallucinationer, Hovedpine, Konfusion, Somnolens, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Øget drømmeaktivitet.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Forhøjet ALAT, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Smerter i thorax.
Hypokinesi, Synkope.
Øget svedtendens.
Infektion i øvre luftveje.
Misfarvning af urinen.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Impulskontrolforstyrrelser, Malignt neuroleptikasyndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Rhabdomyolyse.
 • Akut, fatal leverskade er beskrevet, hyppigst mellem 1 og 6 måneder efter behandlingsstart og oftere hos kvinder end mænd.
 • Enkeltstående tilfælde af bivirkninger, som er konsistente med malignt neuroleptikasyndrom (rigiditet, mentale ændringer, ustabilt blodtryk og koma), er ligeledes registreret.

Interaktioner

 • Bør ikke anvendes sammen med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid).
 • Selektiv MAO-B-hæmmer (selegilin, rasagilin) bør ikke anvendes i højere doser end anbefalet sammen med tolcapon.
 • Klinisk viden om kombinationsbehandling med warfarin er begrænset. INR bør monitoreres ved samtidig behandling.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet catechol-O-methyltransferase (COMT), der omdanner levodopa til en inaktiv metabolit. Herved øges levodopas plasmahalveringstid.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 65%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 0,5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Neurologi) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 025776
100 stk. (Haemato)
1.051,50 47,32
(NBS)(Neurologi) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 043098
100 stk. (Abacus)
1.043,35 46,95
(NBS)(Neurologi) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 388997
100 stk. (Paranova)
1.058,25 47,62

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
TASMAR, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,4 x 10,1
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-02-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...