Dopmin

C01CA04
 
 

Sympatomimetikum. Katekolamin med direkte dopaminerg virkning, positiv inotrop effekt på hjertets β-adrenoceptorer og ved høj dosering en α-adrenoceptorstimulation. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 40 mg dopaminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Farmakologiske effekter af dopamin er dosisafhængige. 

 

Ved en intermediær dosering (3,0-7,0 mikrogram/kg/min.) er der overvejende β1-adrenoceptorstimulation (positiv inotrop og kronotrop effekt), og ved højere dosering bliver den α-adrenoceptorstimulerende (karkontraherende) effekt dominerende. 

Der er betydelig interindividuel variation.  

 

Begyndelsesdosis 4,0 mikrogram/kg/min., som kan øges efter behov. Skal gives som i.v. infusion af fortyndet opløsning fra styrbar mekanisk pumpe til velfungerende centralt beliggende venekateter (CVK) under kontrol af ekg, blodtryk og diurese. Doser over 10 mikrogram/kg/min. kan give uhensigtsmæssig takykardi og arytmier. 

 

Bemærk: 

 • Patientens væske- og elektrolytstatus bør behandles så vidt muligt før - ellers under dopaminbehandling, da denne kan maskere en hypovolæmisk tilstand.
 • Ved seponering efter længere tids anvendelse bør doseringen aftrappes under nøje kontrol af blodtrykket.
 • Administreres, hvis muligt, via en stor vene (fossa cubitalis anbefales).
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Hypovolæmi.
 • Ubehandlede takyarytmier og ventrikelflimren.
 • Fæokromocytom.
 • Snævervinklet glaukom.
 • Prostataadenom med urinretention.
 • Tyrotoksikose på grund af den i forvejen øgede sympatiske tonus.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
  • hypokaliæmi
  • kardiovaskulære lidelser
  • nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.
 • Ved paravenøs injektion: Risiko for alvorlige vævsnekroser. Behandles omgående med phentolamin. Ca. 10 ml 0,05-0,1 % opløsning i isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske infiltreres i det afficerede område.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Øget håndtremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Rastløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Vasokonstriktion
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Kardielle ledningsforstyrrelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Myokardieiskæmi
Øjne Pupildilatation
Psykiske forstyrrelser Angst, Nervøsitet
Nyrer og urinveje Polyuri
Da dopamins halveringstid kun er ca. 3 min., kan de fleste bivirkninger korrigeres med nedsættelse af infusionshastigheden.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dopmin
 • Nedsat startdosis (1/10) til patienter i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse potenserer virkningen og virkningsvarigheden af dopamin. Kombinationen bør så vidt muligt undgås.
 • Hypotension og bradykardi kan forekomme ved samtidig behandling med tricykliske antidepressiva og med phenytoin.
 • Bør anvendes med forsigtighed i forbindelse med halogenerede anæstetika pga. risiko for hjertearytmier.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Farmakodynamik

 • Har direkte β- og indirekte α-adrenoceptorstimulerende virkning.
 • Øger hjertets minutvolumen primært betinget af en β1-adrenoceptorstimulation.
 • Øger renalt plasmaflow ved stimulation af specifikke dopaminerge receptorer.
 • Har natriuretisk og dermed diuretisk effekt.
 • Ved høj dosering opnås α-adrenoceptoreffekt med perifer vasokonstriktion.

Farmakokinetik

 • Efter intravenøs indgift indtræder virkningen øjeblikkeligt.
 • Dopamin passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Virkningsvarighed få minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 2,5-4,5 . 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Koncentrat til infusionsvæske 40 mg/ml fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske efter følgende skema:
 

Legemsvægt i kg  

ml koncentrat til infusionsvæske 40 mg/ml  

ml isotonisk NaCl-/glucose-infusionsvæske  

40 

94 

50 

7,5 

92,5 

60 

91 

70 

10,5 

89,5 

80 

12 

88 

90 

13,5 

86,5 

100 

15 

85 

1 ml/time af brugsfærdig infusionsvæske svarer til 1 mikrog/kg legemsvægt/min. 


Dosis: 2-10 ml blanding/time, svarende til 2-10 mikrogram/kg legemsvægt/min. 

 

Forligelighed 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Uforligeligt med natriumhydrogencarbonat og andre alkaliske opløsninger, oxiderende stoffer og jernsalte.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal anvendes straks.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 40 mg/ml 545228
5 amp. a 5 ml
951,35 38,05 475,68

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...