Zopiclone "Actavis"

N05CF01
 
 
Hypnotikum med ringstruktur. Cyclopyrrolon, som er en benzodiazepinagonist.

Anvendelsesområder

Kortvarig behandling af søvnløshed. Er kun indiceret, når søvnløsheden er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for udtalte problemer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 3,75 mg eller 7,5 mg (delekærv) zopiclon. 

Doseringsforslag

Voksne. 7,5 mg 15-30 min. før sengetid. 

 

Ældre samt ved kronisk respirationsinsufficiens. Initialt 3,75 mg 15-30 min. før sengetid, evt. stigende til 7,5 mg. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør være så kortvarig som muligt og med lavest mulige dosis. Normal behandlingstid højst 1-2 uger, hvorefter behandlingen skal revurderes. Bør kun i særlige tilfælde anvendes i længere tid og da med regelmæssig opfølgning.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer. Seponering bør derfor foretages gradvis.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Initialt 3,75 mg 15-30 min. før sengetid, evt. stigende til 7,5 mg. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Intialt højst 3,75 mg 15-30 minutter før sengetid, evt. stigende til 7,5 mg.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepinlignende midler øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepinlignende midler bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepinlignende midler bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Nedsat dosering kan overvejes ved lettere respirationsinsufficiens. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepinlignende midler kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

 

Tidligere kompleks søvnadfærd 

Må ikke anvendes ved tidligere kompleks søvnadfærd (aktiviteter udført i sovende tilstand - fx søvngængeri) under behandling med zopiclon eller andre benzodiazepinlignende midler

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepinlignende midler bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Tolerans og afhængighed 

Kontinuerlig behandling kan give tolerans og risiko for afhængighed. Forsigtighed ved tidligere misbrugstilbøjelighed. 

Bivirkninger

 • Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
 • Alle benzodiazepinlignende stoffer medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling. Risikoen øges med øget dosis og behandlingsvarighed.
Almindelige (1-10 %) Mundtørhed, Smagsforstyrrelser  (bitter smag).
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Sedation.
Agitation.
Sjældne (0,01-0,1 %) Faldtendens  (særligt hos ældre).
Hukommelsesbesvær.
Aggressivitet, Depression, Hallucinationer, Konfusion.
Dyspnø.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt hyppighed Dobbeltsyn.
Abstinenser.
Muskelsvaghed.
Ataksi, Paræstesier.
Adfærdsforstyrrelse, Afhængighed af midlet, Kognitiv dysfunktion.
Respirationsdepression.
 • Den CNS-deprimerende effekt er størst de første 12 timer efter indtagelse.
 • Konfusion og paradokse psykiske reaktioner (fx aggressivitet og hallucinationer) ses oftest hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.
 • For at mindske risikoen for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Somnabulisme er forekommet. I disse tilfælde bør behandlingen genovervejes.

Interaktioner

 • Erythromycin øger AUC af zopiclon med ca. 80 % via hæmning af CYP3A4. Der er teoretisk mulighed for interaktion med andre hæmmere og induktorer af CYP3A4, se Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på risiko for uønsket fosterpåvirkning. Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Der er meddelelser om neonatal påvirkning (abstinenslignende symptomer, hypotoni og respiratorisk distress) ved anvendelse sent i graviditeten. 

Referencer: 3711, 4308

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening (også dagen efter indtagelsen) og patienten bør ikke føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner i 12 timer efter indtagelsen.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Kørsel er normalt kun forenelig med en maksimal døgndosis på 7,5 mg, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Cyclopyrrolon. Binder sig til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Binder sig til receptorerne forskelligt fra benzodiazepinerne og medfører formentlig ikke samme grad af toleransudvikling og afhængighed. Har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter. Virkningsvarighed 6-8 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • 4-5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Zopiclonfilmovertrukne tabletter  3,75 mgfilmovertrukne tabletter  7,5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 3,75 mg, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 3,75 mg, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 3,75 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 3,75 mg (kan dosisdisp.) 375096
28 stk. (blister)
77,75 2,78 5,55
(A) filmovertrukne tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.) 455121
10 stk. (blister)
29,25 2,93 2,93

Substitution

filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Imozop Sandoz, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Zopiclone "Orion" Orion Pharma, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
 
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Imovane Sanofi, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Imozop Sandoz, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zopiclon "Stada" STADA Nordic, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zopiclone "Grindeks" 2care4 Generics, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zopiclone "Jubilant" Jubilant, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zopiclone "Orion" Orion Pharma, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  3,75 mg

Præg:
ZOC, 3.75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 3,75 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  7,5 mg

Præg:
ZOC, 7.5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4308. Ban L, West J, Gibson JE et al. First trimester exposure to anxiolytic and hypnotic drugs and the risks of major congenital anomalies: a United Kingdom population-based cohort study. PLos One. 2014; 9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24963627 (Lokaliseret 11. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

12.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...