CoAprovel

C09DA04
 
 
Antihypertensivum. Kombination af irbesartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen.

Anvendelsesområder

Essentiel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 300 mg irbesartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.  

  

Filmovertrukne tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 150 mg irbesartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid, 
 • 300 mg irbesartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid, 
 • 300 mg irbesartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Doseringsforslag

Voksne. 

 • 1 tabl. (150+12,5 mg) dgl. om morgenen.
 • Dosis kan øges til 1 tabl. (300 mg+25 mg) dgl.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering af P-kalium og P-kreatinin pga. indhold af hydrochlorthiazid. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

Irbesartan 

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

 

Hydrochlorthiazid 

Forsigtighedsregler

Irbesartan 

 • Angioødem i anamnesen
 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glucosetolerancen. Monitorering af blodsukker anbefales ved samtidig behandling med insulin eller antidiabetika.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhed for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Nervesystemet Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré
Lever og galdeveje Icterus
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi, Hyponatriæmi
Det reproduktive system og mammae Seksuelle forstyrrelser Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Rødme
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Synkope, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom  (HCT)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni
Øjne Choroideal effusion, Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut), Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Obstipation, Sialoadenitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Non-melanom hudcancer
Psykiske forstyrrelser Depression, Spisevægring
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Kutan vasculitis

Interaktioner

Anden medicin sammen med CoAprovel, komb.

Irbesartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.
 • På grund af nedsat udskillelse, kan serumcalcium niveauet være øget. Der anbefales monitorering af calciumniveauet før opstart af behandling med calcium tilskud, med henblik på at justere calcium dosis.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Irbesartan
  Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester.
  Der er ikke specifikke data for irbesartan som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Hydrochlorthiazid
  For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko.
  For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.

Se endvidere Hypertension hos gravide

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4029, 4030, 4329, 4332

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

Irbesartan 

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder efter 3-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Irbesartan 

 • Absorberes fra mave-tarm-kanalen. Biotilgængelighed 60-80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren via CYP2C9 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 11-15 timer.
 • < 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 300+12,5 mg, Sanofi  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg, Sanofi  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg, Sanofi  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 300+25 mg, Sanofi  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Knust tablet har en ubehagelig smag.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 300+12,5 mg 017281
98 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 17-04-2023
(B) filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg 019754
98 stk. (blister)
800,65 8,17
(B) filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg 019776
98 stk. (blister)
1.256,95 12,83
(B) filmovertrukne tabletter 300+25 mg 057915
98 stk. (blister)
Udgået 03-04-2023

Substitution

tabletter 300+12,5 mg
CoAprovel Sanofi, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg Genordn. B
Ifirmacombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg Genordn. B
Irbesartan HClthiazide Zentiva Zentiva, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg Genordn. B
Irbesartan/HClthiazid "Stada" STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg Genordn. B
Irbesartan/thiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, tabletter 300+12,5 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg
Ifirmacombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg Genordn. B
Irbesartan HClthiazide Zentiva Zentiva, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg Genordn. B
Irbesartan/HClthiazid "Stada" STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
CoAprovel Sanofi, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, tabletter 300+12,5 mg Genordn. B
Ifirmacombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg Genordn. B
Irbesartan HClthiazide Zentiva Zentiva, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg Genordn. B
Irbesartan/HClthiazid "Stada" STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg Genordn. B
Irbesartan/thiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, tabletter 300+12,5 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 300+25 mg
Ifirmacombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+25 mg Genordn. B
Irbesartan HClthiazide Zentiva Zentiva, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+25 mg Genordn. B
Irbesartan/HClthiazid "Stada" STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+25 mg Genordn. B
Irbesartan/thiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, tabletter 300+25 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  300+12,5 mg

Præg:
2776,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 8,2 x 15,7
tabletter 300+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150+12,5 mg

Præg:
2875,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,6 x 12,6
filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300+12,5 mg

Præg:
2876,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,2 x 15,7
filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300+25 mg

Præg:
2788,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,4 x 17,5
filmovertrukne tabletter 300+25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...