Actos®

Udgået: 04.04.2022
A10BG03
 
 

Oralt antidiabetikum, virker kun i nærværelse af endogent insulin. Glitazon

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Monoterapi eller kombinationsbehandling af stabil type 2-diabetes, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås ved maksimal monoterapi med metformin sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med metformin, særligt til overvægtige patienter.
 • I kombination med metformin og sulfonylurinstoffer, særligt til overvægtige.
 • I kombination med sulfonylurinstoffer til patienter, der ikke kan tåle metformin, eller når metformin er kontraindiceret.
 • I kombination med insulin ved type 2-diabetes, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med insulin, og når patienter ikke kan tåle metformin, eller når metformin er kontraindiceret.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 15-30 mg 1 gang dgl. som monoterapi eller som supplement til metformin eller sulfonylurinstof.
 • Dosis kan øges til maksimalt 45 mg dgl.

 

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn < 18 år. 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktuel eller anamnestisk hjerteinsufficiens
 • Diabetisk ketoacidose
 • Anamnestisk blærecancer
 • Ikke udredt makroskopisk hæmaturi.

Forsigtighedsregler

 • Leverenzymer bør kontrolleres, før behandlingen indledes og herefter af og til baseret på klinisk vurdering.
 • Stoffet seponeres, hvis transaminaser overstiger 3 gange øvre normalgrænse, eller hvis der udvikles icterus.
 • Den kliniske tilstand overvåges jævnligt for tegn på væskeretention eller hjerteinsufficiens.
 • På grund af øget insulinfølsomhed kan ovulationen genetableres hos kvinder, som er anovulatoriske som følge af insulinresistens. Dette kan øge muligheden for graviditet.
 • Risikofaktorer for blærecancer bør vurderes før opstart af behandling med pioglitazon.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi**
Vaskulære sygdomme Ødemer*
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Hjerteinsufficiens*
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje Infektion i øvre luftveje
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Fraktur
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter
Nervesystemet Hypæstesi Hovedpine
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Glucosuri
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Blærecancer
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Proteinuri
Luftveje, thorax og mediastinum Sinuitis
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Ikke kendt hyppighed
Øjne Maculaødem
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet
Undersøgelser Forhøjet ALAT

* Er set ved samtidig behandling med insulin. 

** Er set ved samtidig behandling med β-cellestimulerende stoffer (sulfonylurinstoffer) med/uden metformin eller insulin. 

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Gemfibrozil øger AUC for pioglitazon. Årsag ukendt.
 • Rifampicin nedsætter AUC for pioglitazon med ca. 55 % pga. induktion af pioglitazons omsætning i CYP2C8.
 • Pioglitazon kan nedsætte effekten af warfarin. Årsag ukendt.
 • Pioglitazon kan øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.
 • Ved samtidig brug af pioglitazon og NSAID er set perifere ødemer og hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Øger insulinfølsomheden og sænker derved blodglucose.  

Maksimal virkning på fastende blodglucose indtræder efter ca. 8 uger.  

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren fortrinsvis via CYP2C8 til delvis aktive metabolitter,
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer (pioglitazon) og 16-23 timer (aktive metabolitter).
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 017739
98 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 04-04-2022

Substitution

tabletter 15 mg
Pioglitazone "Accord" Accord, Pioglitazon, tabletter 15 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  15 mg

Præg:
ACTOS, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tabletter 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

30.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...