Hydrea

Udgået: 27.12.2021
L01XX05
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

 • Profylakse af recidiverende smertefulde vasookklusive kriser og akut lungesvigt (acute chest syndrome) hos voksne samt unge og børn over to år med symptomatisk seglcellesygdom.
 • Kronisk myeloid leukæmi i den kroniske eller accelererende fase af sygdommen.
 • Essentiel trombocytose hos patienter med høj risiko for tromboemboliske komplikationer.
 • Polycythaemia vera hos patienter med høj risiko for tromboemboliske komplikationer.

Hydroxycarbamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til seglcellesygdom og maligne lidelser samt behandling af disse. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 500 mg hydroxycarbamid. 

Doseringsforslag

Seglcellesygdom 

 • Voksne samt unge og børn ≥ 2 år
  • Initialt 15 mg/kg legemsvægt.
  • Sædvanligvis 15-30 mg/kg legemsvægt dgl.
  • Ved manglende respons kan den daglige dosis øges i trin af 2,5-5 mg/kg legemsvægt/dag.
  • Dosisøgning til højst 35 mg/kg legemsvægt dgl. i særlige tilfælde under tæt hæmatologisk monitorering.
  • Seponering bør overvejes ved manglende respons på maksimal dosis (35 mg/kg legemsvægt dgl.) i 3-6 mdr.

 

Kronisk myeloid leukæmi 

 • Kontinuerlig behandling
  • Voksne
   • Sædvanligvis 20-30(40) mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.
 • Intermitterende behandling (monoterapi)
  • Voksne
   • 80 mg/kg legemsvægt som enkeltdosis hver 3. dag.

Essentiel trombocytose 

 • Voksne
  • Initialt 15 mg/kg legemsvægt dgl.
  • Dosis justeres for at opnå trombocyttal < 600 x 109/l samtidig med leukocyttal ≥ 4 x 109/l.

Polycythaemia vera 

 • Voksne
  • Initialt 15-20 mg/kg legemsvægt dgl.
  • Dosis justeres for at opnå hæmatokritværdi < 45 % og trombocyttal < 400 x 109/l. Sædvanligvis 500-1.000 mg dgl.

 

Generelt - vedr. blodtællinger

 • Hydroxycarbamid bør seponeres midlertidigt ved blodtællinger inden for det toksiske område, se produktresumé.
 • En dosis, som fremkalder hæmatologisk toksicitet, bør ikke forsøges mere end to gange.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke åbnes.
 • Kapslerne må ikke opløses.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 2 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Dosis reduceres med 50 %. 

  Tæt monitorering af hæmatologiske parametre. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

Toksisk knoglemarvsdepression. 

Forsigtighedsregler

Monitorering 

 • Monitorering af hæmatologisk status samt nyre- og leverfunktion før opstart af behandlingen.
 • Blodtællinger udføres også én gang om måneden i de to første måneder samt ved daglig dosis på 35 mg/kg legemsvægt. Ved stabil lavere daglig dosis monitoreres kun hver anden måned efter de to første måneders behandling.
 • Tæt monitorering af hæmatologiske parametre hos patienter med nedsat nyrefunktion (GFR 30-60 ml/min.).
 • Ved toksisk knoglemarvsdepression seponeres behandlingen.

 

Sår på benene 

 • Forsigtighed ved behandling af patienter med sår på benene, som også er en bivirkning ved seglcellesygdom.

 

Folsyre 

 • Da hydroxycarbamid forårsager makrocytose, som kan skjule den medfølgende udvikling af folsyre- og vitamin B12-mangel, anbefales der profylaktisk folsyre under behandlingen.

 

Vaccination 

 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen og kun gennemføres, hvis fordelene klart opvejer de potentielle risici.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression  (herunder neutropeni, retikulocytopeni, makrocytose)
Det reproduktive system og mammae Oligospermi
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, trombocytopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis  (oral)
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudreaktioner  (fx negle- og kutan pigmentering)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Malignt melanom
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Hud og subkutane væv Sårdannelse  (på benene)
Meget sjældne (< 0,01 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, systemisk lupus erythematosus
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Blødning
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning Gastro-intestinale gener, opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypomagnesiæmi  (svær)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Hudcancer  (hos ældre), leukæmi
Det reproduktive system og mammae Amenoré
Hud og subkutane væv Tør hud
 • Børn (2-10 år) har højere risiko for neutropeni og lavere risiko for tør hud, alopeci, hovedpine og anæmi.
 • Børn og unge (10-18 år) har lavere risiko for tør hud, sår på huden, alopeci, vægtøgning og anæmi sammenlignet med voksne.

Interaktioner

Samtidig brug af hydroxycarbamid og andre myelosuppressive midler eller strålebehandling kan forværre en allerede eksisterende knoglemarvsdepression, gastro-intestinale forstyrrelser eller mucositis. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 100 levendefødte børn eksponeret for hydroxycarbamid under graviditeten uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Prækliniske data tyder på et betydeligt teratogent potentiale ved relevante doser. 

 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 3966, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388, 5588

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Produktresumeet angiver, at kvinder bør anvende sikker kontraception. Der er beskrevet påvirket sædproduktion hos mænd. Om muligt bør behandlingen seponeres 3-6 måneder før påtænkt graviditet. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer DNA-syntesen og stimulerer hæmoglobin F-syntesen.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (0,75 og 1,2 timer for børn henholdsvis voksne).
 • Diffunderer let ud i vævene og ind i cerebrospinalvæsken og fordeles i pleuraekssudater og ascites.
 • Plasmahalveringstid 6-7 timer for patienter med seglcellesygdom og ca. 4 timer ved andre indikationer.
 • Fordelingsvolumen 0,57 l/kg.
 • Ca. 60 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af hydroxycarbamid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) hårde kapsler 500 mg  (Paranova Danmark) 016554
100 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021

Substitution

hårde kapsler 500 mg
Hydroxyurea "Medac" Medac, Hydroxycarbamid, hårde kapsler 500 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde kapsler  500 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
BMS 303
Kærv: Ikke relevant
Farve: Pink, Lysegrøn
Mål i mm: 7 x 21,5
hårde kapsler 500 mg
 
 
 

Referencer

5588. De Montalembert M, Voskaridou E, Oevermann L et al. Real-Life experience with hydroxyurea in patients with sickle cell disease: Results from the prospective ESCORT-HU cohort study. Am J Hematol. 2021; 96(10):1223-31, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224583/ (Lokaliseret 19. januar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 18. februar 2022)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 18. februar 2022)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

22.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. maj 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...