Centyl® med Kaliumklorid

Centyl Mite med Kaliumklorid
C03AB01
 
 

Diuretikum af  thiazid-gruppen. Tilsat kaliumchlorid. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 2,5 mg bendroflumethiazid og 573 mg kaliumchlorid.
Centyl® Mite med Kaliumklorid, tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 1,25 mg bendroflumethiazid og 573 mg kaliumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 1-2 tabl. eller 2-4 mite tabl. 1-2 gange dgl. 


Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tabletterne kan tages sammen med mad.
 • Matriksen i tabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for thiazider pga. risiko for krydsallergi
 • Addisons sygdom
 • Ulcerationer i eller obstruktion af mave-tarm-kanalen
 • Alvorlige elektrolytforstyrrelser.

 

Forsigtighedsregler

 • Potentiel obstruktion af urinveje
 • Hypotension
 • Diabetes mellitus, da thiazider i store doser kan øge fasteblodsukker og nedsætte glucosetolerancen.
 • Thiazider kan medføre hyperurikæmi og forværre eller fremprovokere anfald af arthritis urica
 • Thiazider kan forværre eller aktivere systemisk lupus erythematosus
 • Tilstande der kan medføre hyperkaliæmi, fx binyrebarkinsufficiens, akut dehydrering eller omfattende vævsbeskadigelse som ved svære forbrændinger.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Elektrolytstatus bør kontrolleres jævnligt.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.

 

Kaliumindhold: 

1 tablet indeholder 7,7 mmol kalium. 

Bivirkninger

Elektrolytforandringer ses især ved langtidsbehandling.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypokaliæmi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Paræstesier
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Hudkløe
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni, Trombocytopeni
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Øjne Choroideal effusion, Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Mundtørhed, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Metabolisme og ernæring Acidose, Anfald af arthritis urica, Dehydrering, Diabetes, Hypocalcæmi Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Psykiske forstyrrelser Spisevægring
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope

Interaktioner

Anden medicin sammen med Centyl® med Kaliumklorid, komb.
 • Ved samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsættes absorptionen af thiazider.
 • NSAID hæmmer effekten af bendroflumethiazid.
 • Bendroflumethiazid kan potensere den hypotensive effekt af andre lægemidler, fx antidepressiva.
 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider pga. thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Bendroflumethiazid kan sammen med klasse Ic og III antiarytmiske lægemidler resultere i øget risiko for elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de pointes, hjertestop). Elektrolytniveau og symptomer på arytmier bør monitoreres.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider, β2-agonister og amphotericin B pga. synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • Ved samtidig behandling med lithium øges P-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Ved samtidig behandling med cyclophosphamid, fluoruracil eller methotrexat ses 20-25 % reduktion i antallet af neutrofile granulocytter, og samtidig behandling bør ske under omhyggelig kontrol af granulocytter.
 • Samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister eller tacrolimus øger risikoen for hyperkaliæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: For bendroflumethiazid er der data for ca. 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Senere i graviditeten (> uge 30) er der data for omkring 100 eksponerede uden tegn på uønsket fosterpåvirkning.  

For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.  

Se endvidere Diuretika

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 4029, 4030

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Centyl® med Kaliumklorid. Risikoen for hypotension øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Centyl® med Kaliumklorid.  

Risikoen for hypotension øges. 

Farmakodynamik

Bendroflumethiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand.
 • Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat.
 • Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen.
 • Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.

Kaliumchlorid 

 • Tilsat som kompensation for kaliumtabet under diuresen.

Virkningen indtræder efter 1-2 timer og er maksimal efter ca. 4 timer.  

Virkningsvarighed 12-18 timer.  

 

Farmakokinetik

Bendroflumethiazid 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Plasmahalveringstid af 3-4 timer.
 • Tabletter (monodepot) og mite-tabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
overtrukne tabletter 1,25+573 mg, Karo Pharma  Ingen kærv
overtrukne tabletter 2,5+573 mg, Karo Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til eller efter et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 2,5+573 mg 192617
100 stk.
186,35 1,86 1,86
(B) overtrukne tabletter 1,25+573 mg  (mite)  (kan dosisdisp.) 128348
100 stk.
127,50 1,28 2,55
(B) overtrukne tabletter 2,5+573 mg 145268
250 stk.
499,95 2,00 2,00
(B) overtrukne tabletter 1,25+573 mg  (mite)  (kan dosisdisp.) 128355
250 stk.
266,35 1,07 2,13

Substitution

overtrukne tabletter 2,5+573 mg
Bendroza TEVA, Bendroflumethiazid, Kaliumchlorid, filmovertrukne tabletter 2,5+573 mg Genordn. B
 
overtrukne tabletter 1,25+573 mg
Bendroza TEVA, Bendroflumethiazid, Kaliumchlorid, filmovertrukne tabletter 1,25+573 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Overtrukne tabletter  1,25+573 mg  (mite)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 13
overtrukne tabletter 1,25+573 mg (mite)
 
 
 

Overtrukne tabletter  2,5+573 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 7 x 13
overtrukne tabletter 2,5+573 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...