Accutin®

D10BA01
 
 

Hudmiddel af retinoidgruppen til systemisk anvendelse. Acnemiddel. Syntetisk derivat af A-vitamin. 

Anvendelsesområder

Svær, cystisk acne vulgaris, som ikke responderer på anden behandling. 

Behandlingen bør forestås af speciallæger i dermatologi. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 10 mg eller 20 mg isotretinoin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • Initialt 0,5 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 1-2 doser.
 • Døgndosis bør ikke overstige 1 mg/kg legemsvægt.
 • Efter 4 ugers behandling eller når terapeutisk effekt er opnået, justeres dosis, afhængig af individuel tolerance, til 0,1-1 mg/kg legemsvægt dgl.
 • Den længst varende remission opnås dog ved anvendelse af døgndoser på 0,5-1 mg/kg legemsvægt.
 • Normalt behandles i 4-6 mdr.
 • Hvis længerevarende behandling er nødvendig, bør der indskydes behandlingsfrie intervaller på 2 mdr. Efter en kumulativ dosis på 120
  mg/kg/behandlingskur øges remissionen.

 

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Kapslerne absorberes bedst, hvis de indtages sammen med føde.

Kontraindikationer

 • Forhøjet blodlipidniveau.
 • Leverinsufficiens
 • Hypervitaminosis A. Der bør i behandlingsperioden ikke gives tilskud af A-vitamin.
 • Ved samtidig behandling med tetracycliner.
 • Overfølsomhed over for soja eller jordnødder (peanuts).

Forsigtighedsregler

Restriktioner for receptudstedelse og udlevering 

 • Recepter på isotretinoin til fertile kvinder skal begrænses til 30 dages behandling, og fortsættelse af behandlingen kræver en ny recept. Ideelt set, bør graviditetstest, udstedelse af recept samt udlevering af isotretinoin foregå på samme dag. Udleveringen af isotretinoin til fertile kvinder skal finde sted senest 7 dage efter receptens udstedelse.

 

Kontrolforanstaltninger 

 • Kontrol af lever- og nyrefunktionen samt plasma-triglycerid, serum-kolesterol og blodglucose skal foretages, før behandlingen indledes.
 • Endvidere skal der foretages kontrol af lever- og nyrefunktionen med 1-3 måneders interval, så længe behandlingen varer.
 • Behandling af kvinder i den fertile alder må kun finde sted, når der forud er draget omsorg for:
  • at kvinden ikke er gravid
  • at der anvendes sikker antikonception, der skal fortsættes i mindst 1 måned efter seponering af behandlingen
  • graviditetstest 1 gang månedligt tilrådes
  • at kvinden er informeret om, at abortus provocatus tilrådes, såfremt graviditet indtræder under/efter behandlingen.
 • Vælges p-piller som antikonception, bør behandlingen med isotretinoin først indledes i 2. p-pille-cyklus.
 • Fertilitet: Isotretinoin i terapeutiske doser påvirker ikke antallet, bevægeligheden og morfologien af sæd og faderens indtag af isotretinoin i terapeutiske doser truer ikke dannelsen og udviklingen af fosteret.

 

Knogleforandringer 

 • Patienter i længerevarende behandling bør undersøges med jævne mellemrum for så tidligt som muligt at afsløre evt. ændringer i knoglevæv.
 • Ved tegn på knogleforandringer må fortsættelse af behandlingen vurderes.

 

Generelt 

 • Forsigtighed bør udvises hos patienter med tidlige tegn på depression.
 • Særlig opmærksomhed bør udvises hos patienter med nedsat lever- og nyrefunktion samt hjerte-kredsløbslidelser. Nyreinsufficiens og nyresvigt påvirker ikke isotretinoins farmakokinetik, men det anbefales dog, at patienterne starter med en lav dosis og titreres op til maksimal tolereret dosis.
 • På grund af nedsat effekt af hormonelle kontraceptiva ved samtidig brug af isotretinoin, tilrådes det at supplere med en anden kontraceptionsmetode.
 • Udsættelse for stærkt sollys og ultraviolet lys bør undgås. Om nødvendigt bør der anvendes et solbeskyttelsespræparat med en beskyttelsesfaktor på mindst 15.
 • Isotretinoin kan potentielt påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Cheilitis, Forhøjede levertransaminaser.
Anæmi, Nedsat HDL, Trombocytopeni, Trombocytose.
Hypertriglyceridæmi.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Dermatitis, Hudatrofi, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Blefaritis, Conjunctivitis, Øjenirritation, Øjentørhed.
Almindelige (1-10%) Epistaxis, Nasopharyngitis, Rhinitis, Tørhed i næsen.
Neutropeni.
Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi.
Hovedpine.
Hæmaturi, Proteinuri.
Sjældne (0,01-0,1%) Aggressivitet, Angst, Depression, Humørforstyrrelser.
Alopeci.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Meget sjældne (< 0,01%) Colitis, Enterocolitis, Hepatitis, Hæmoragisk diarré, Ileitis, Inflammatorisk tarmsygdom*, Melæna, Pancreatitis.
Bronkospasme, Hæshed, Vasculitis.
Lymfadenopati.
Calcinosis, Diabetes mellitus, Forhøjet serum-urat.
Artritis, Eksostose, Epifysiolyse, Fald i knoglemineraltætheden, Rhabdomyolyse**.
Adfærdsforstyrrelse, Bevidsthedspåvirkning, Forværring af psykotiske symptomer, Kramper, Suicidaladfærd, Svimmelhed.
Erytem, Fotosensibilitet.
Infektioner.
Glomerulonefritis.
Erhvervet farveblindhed, Høretab, Intolerance over for kontaktlinser, Katarakt, Keratitis, Korneal uklarhed, Natteblindhed, Papilødem  (som tegn på benign intrakraniel hypertension), Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Seksuelle forstyrrelser  (inkl. erektil dysfunktion og nedsat libido).

* Inflammatorisk tarmsygdom (inkl. lokalt forekommende ileitis) er rapporteret. Patienter, som oplever alvorlig (blødende) diarré, skal ophøre isotretinoin behandling med det samme.  

** Potentielt livstruende tilfælde af rhabdomyolyse er set. 

 

Bivirkningerne er generelt reversible efter ændring af dosis eller afbrydelse af behandlingen (bl.a. øjentørhed, korneal uklarhed, nedsat nattesyn og keratitis). Nogle bivirkninger kan dog persistere efter behandlingen er ophørt. Der kan optræde intolerans over for kontaktlinser, hvilket kan nødvendiggøre, at patienterne bruger briller under behandlingen. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med tetracycliner skal undgås, da dette kan øge frekvensen af bivirkningen, benign intrakraniel trykstigning.
 • Samtidig indgift af methotrexat øger risikoen for levertoksicitet.
 • Plasmakoncentrationen af methotrexat kan øges til det dobbelte, hvis isotretinoin gives samtidig med behandling med lavdosismethotrexat.
 • Effekten af hormonale kontraceptiva nedsættes af isotretinoin.
 • Dosisjustering af warfarin kan blive nødvendig afhængig af INR.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Teratogenicitet og øget risiko for spontan abort. Der er data for 1.700 graviditeter, hvoraf de fleste er endt i spontan eller provokeret abort. Blandt de 800 levendefødte børn forekom misdannelse hos 13-42%. 

 
Fertile kvinder og mænd

Med baggrund i den lange halveringstid skal graviditet undgås 1 måned efter seponering. Data for 88 kvinder i behandling 2-60 dage inden det estimerede konceptionstidspunkt tyder dog ikke på en risiko. 

For behandling af kvinder med isotretinoin gælder specifikke regler i forhold til udlevering, graviditetstest og kontraception. Der henvises til forsigtighedsreglerne og produktresuméet. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Da isotretinoin er stærkt lipofilt, er det meget sandsynligt, at lægemidlet passerer over i modermælk. På grund af risiko for bivirkninger hos barnet bør isotretinoin ikke anvendes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 måneders karantæne).

Forgiftning

Symptomer på hypervitaminosis A. Symptomer på akut vitamin A-toksicitet omfatter hovedpine, kvalme, opkastning, omtågethed, irritabilitet, papilødem, dobbeltsyn, døsighed, øget intrakranielt tryk, hypercalcæmi, hypertriglyceridæmi og pruritus. 

Farmakodynamik

Isotretinoin er en stereoisomer af tretinoin. Den nøjagtige virkningsmekanisme af isotretinoin er ikke fuldt klarlagt, men det er vist, at den observerede bedring af det kliniske billede ved svær acne er relateret til hæmning af talgkirtelaktivitet og en histologisk påvist reduktion af størrelsen af talgkirtler. Det er desuden påvist, at isotretinoin har en antiinflammatorisk effekt i huden. 

Farmakokinetik

Absorberes i nogen grad fra mave-tarmkanalen. Biotilgængelighed ca. 20% på grund af førstepassage-metabolisme i leveren. Maksimal plasmakoncentration af isotretinoin og den aktive metabolit 4-oxo-isotretinoin nås efter henholdsvis 1-4 timer og 6-20 timer. Steady state-plasmakoncentration nås inden for 7 dage. Metaboliseres i leveren og blodet til bl.a. 4-oxo-isotretinoin, som er farmakologisk aktiv. Plasmahalveringstiden for isotretinoin og den aktive metabolit er henholdsvis 10-20 timer og 17-50 timer. Udskilles hovedsageligt med galden i form af glucuronider af isotretinoin og 4-oxo-isotretinoin. Enterohepatisk cirkulation forekommer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Derm.Ven.) bløde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.) 002325
50 stk. (blister)
253,85 15,23
(NBS)(Derm.Ven.) bløde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 002350
50 stk. (blister)
91,20 2,74

Substitution

bløde kapsler 10 mg
Isotretinoin "Orion" Orion Pharma, Isotretinoin, bløde kapsler 10 mg
 
bløde kapsler 20 mg
Isotretinoin "Orion" Orion Pharma, Isotretinoin, bløde kapsler 20 mg
Isotretinoin "Teva" TEVA, Isotretinoin, bløde kapsler 20 mg
 

Foto og identifikation

Bløde kapsler  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,3 x 10,3
bløde kapsler 10 mg
 
 
 

Bløde kapsler  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,7 x 12,5
bløde kapsler 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...