Glivec®

L01EA01
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Philadelphiakromosompositiv (Ph+) kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase, accelereret fase eller blastkrise
 • Ph+ akut lymfoid leukæmi (ALL)
 • Hypereosinofilt syndrom (HES) og/eller kronisk eosinofil leukæmi (CEL) med FIP1L1- og PDGFRα-rearrangement
 • Myelodysplastisk syndrom/myeloproliferative sygdomme (MDS/MPD) med PDGFR-rearrangement
 • Gastro-intestinale bindevævstumorer (GIST)
  • Kit (Cd117)-positive, inoperable og/eller metastaserende, maligne gastro-intestinale stromale tumorer (GIST)
  • Adjuverende behandling af voksne med i signifikant risiko for tilbagefald efter resektion af Kit (CD117)-positiv GIST. Patienter med en lav eller meget lav risiko for tilbagefald bør derimod ikke få adjuverende behandling.
 • Inoperabel dermatofibrosarkom protuberans (DFSP) og voksne med recidiverende og/eller metastaserende DFSP.

Imatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg (delekærv) eller 400 mg (delekærv) imatinib (som mesilat). 

Doseringsforslag

CML kronisk fase 

 • Voksne. 400 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 600 mg (eller 800 mg) 1 gang dgl.
 • Børn > 2 år. 340 mg/m2 legemsoverflade dgl., højst 800 mg dgl. Dosis kan øges til 570 mg/m2, dog højst 800 mg dgl.

 

CML accelereret fase og blastkrise 

 • Voksne. 600 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 400 mg 2 gange dgl.

 

ALL 

 • Voksne. 600 mg 1 gang dgl.
 • Børn > 1 år. 340 mg/m2 legemsoverflade dgl., højst 600 mg dgl.

 

MDS/MPD 

 • Voksne. 400 mg 1 gang dgl.

 

HES/CEL 

 • Voksne. 100 mg 1 gang dgl.

 

GIST 

 • Voksne. 400 mg 1 gang dgl.

 

DFSP 

 • Voksne. 800 mg 1 gang dgl.

 

Se i øvrigt speciallitteratur. 


Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand eller æblejuice.
 • Tages med mad. Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Behandlingen styres under kontrol af leukocyt- og trombocyttal, bilirubin- og levertransaminaseniveau.
 • Der er meget sparsomme erfaringer vedr. patienter < 18 år og ingen erfaring vedr. børn < 2 år. Statistisk signifikant væksthæmning er rapporteret blandt børn efter 12 og 24 måneder uanset pubertetsstatus. Tæt monitorering af børns vækst tilrådes.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Initialt højst 400 mg dgl. Efterfølgende kan dosis justeres ud fra tolerans og virkning. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Initialt højst 400 mg dgl. Efterfølgende kan dosis justeres ud fra tolerans, virkning og tæt monitorering af blod- og levertal. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør seponeres ved neutrofiltal < 1 x 109/l (kronisk fase) eller < 0,5 x 109/l (accelereret fase og blastkrise), trombocyttal < 50 x 109/l (kronisk fase) eller 10 x 109/l (accelereret fase og blastkrise), eller hvis bilirubin er mere end 3 gange øvre normalgrænse, og levertransaminaser er mere end 5 gange øvre normalgrænse.
 • Langtidsbehandling kan medføre nedsat nyrefunktion. Nyrefunktionen bør derfor kontrolleres før behandlingsstart og monitoreres løbende under behandlingen.
 • Der er set svære tilfælde af væskeretention, hvorfor patientens vægt bør kontrolleres jævnligt.
 • Reaktivering af hepatitis B kan forekomme.
 • Eksponering for direkte sollys bør undgås pga. risiko for fototoksicitet.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Periorbitalt ødem
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter, Muskelkramper Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Dermatitis Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer Væskeretention
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens, Pancytopeni
Øjne Conjunctivitis, Synsforstyrrelser Tåreflåd, Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kulderystelser
Immunsystemet Ansigtsødem
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Ledstivhed
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Epistaxis, Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci, Fototoksicitet Hudkløe, Tør hud, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Flushing
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis, Osteonekrose
Nervesystemet Perifer neuropati, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Hæmaturi
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Hud og subkutane væv Erythema nodosum  (pannikulitis), Purpura Negleforandringer, Pigmentforandringer i huden
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Hjerte Hjertestop, Myokardieinfarkt
Øjne Opticus neuritis
Immunsystemet Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Lungefibrose
Hud og subkutane væv Bulløs pemfigoid, Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Trombotisk mikroangiopati
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Pericarditis, Perikardieansamling
Det endokrine system Væksthæmning
Øjne Blødning i glaslegemet
Mave-tarm-kanalen Diverticulitis, Gastro-intestinal perforation, Ileus, Tarmobstruktion
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og DRESS syndrom)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Hjerneødem
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorblødning
Nervesystemet Kronisk nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Hud og subkutane væv Palmar-plantar erytrodysæstesi, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Trombose

Interaktioner

Anden medicin sammen med Glivec®
 • Imatinibs metabolisme hæmmes af lægemiddelstoffer, der hæmmer CYP3A4, og forsigtighed bør derfor udvises ved samtidig anvendelse.
 • Phenytoin, naturlægemidler med perikon og andre induktorer af CYP3A4 kan nedsætte plasmakoncentrationen af imatinib.
 • Der er risiko for interaktioner med CYP2C9-substrater med snævert terapeutisk vindue, fx warfarin og andre coumarinderivater.
 • Imatinib hæmmer CYP3A4 og øger AUC for fx simvastatin.
 • Imatinib hæmmer O-glucuronideringen af paracetamol.

 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i fertil alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 15 dage efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Glivec® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Glivec® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer den på Philadelphiakromosomet onkogene BCR/ABL inducerede tyrosinkinaseaktivitet.
 • Hæmmer desuden C-KIT, en tyrosinkinase, som er overaktiveret ved GIST-tumorer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til en aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 13-18 timer (imatinib) og ca. 40 timer (aktive metabolit).
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 100 mg, Novartis  Delekærv
filmovertrukne tabletter 400 mg, Novartis  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand eller æblejuice.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg
Glivec
456724
60 stk. (blister)
8.927,45 148,79 595,16
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400 mg
Glivec
013982
3 x 10 stk. (blister)
17.838,00 594,60 594,60

Substitution

filmovertrukne tabletter 100 mg
Imatinib "Accord" Accord, Imatinib, filmovertrukne tabletter 100 mg
Imatinib "Sandoz" Sandoz, Imatinib, filmovertrukne tabletter 100 mg
Imatinib "Stada" STADA Nordic, Imatinib, filmovertrukne tabletter 100 mg
 
filmovertrukne tabletter 400 mg
Imatinib "Accord" Accord, Imatinib, filmovertrukne tabletter 400 mg
Imatinib "Sandoz" Sandoz, Imatinib, filmovertrukne tabletter 400 mg
Imatinib "Stada" STADA Nordic, Imatinib, filmovertrukne tabletter 400 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
SA, NVR
Kærv: Delekærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
glivec
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 7,5 x 18,5
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

16.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...