Cefuroxim "Stragen"

Udgået: 08.08.2022
J01DC02
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af cefuroximfølsomme bakterier, fx urinvejsinfektion eller pneumoni hos penicillinallergikere. 

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 250 mg cefuroxim (som natriumsalt). 

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 750 mg eller 1.500 mg cefuroxim (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 40 kg. 750-1.500 mg i.v. 3-4 gange i døgnet.
 • Børn < 40 kg
  • Børn > 3 uger. 30-100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser. Sædvanligvis 60 mg/kg legemsvægt/døgn til de fleste infektioner.
  • Børn < 3 uger. 30-100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-3 doser.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-20 ml/min.

  Nedsat nyrefunktion  

  Dosis i.v. (voksne)  

  GFR 10-20 ml/min.  

  750 mg i.v. 2 gange dgl.  

  GFR < 10 ml/min.  

  750 mg i.v. 1 gang dgl.  

  Hæmodialyse  

  750 mg i.v./i.m. efter hver dialyse  

  Peritonealdialyse  

  250 mg pr. 2 liter dialysevæske  

  CAVH eller high-flux-hæmofiltration*  

  750 mg 2 gange dgl.  

  * Ved low-flux hæmofiltration følges dosering svarende til GFR ovenfor.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi 2-5 %). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Natriumindhold:
  • 1 hætteglas med 250 mg indeholder 0,9 mmol natrium, som svarer til ca. 53 mg natriumchlorid.
  • 1 hætteglas med 1.500 mg indeholder 3,6 mmol natrium, som svarer til ca. 210 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili, Neutropeni
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Undersøgelser Positiv Coombs' test
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Clostridioides difficile colitis, Pseudomembranøs colitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Drug fever
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Vasculitis

Interaktioner

 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefuroxim. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefuroxims nefrotoksicitet.
 • Oralt: Samtidig indgift af antacida og syresekretionsnedsættende midler hæmmer absorptionen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en lille øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3713

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 0,4 % efter enkeltdosis, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Frekvensen af bivirkninger hos barnet er på niveau med placebo. Blodig diarré er beskrevet hos et præmaturt barn. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefuroxim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus
   • Gramnegative bakterier som fx
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-1,5 timer.
 • Ca. 95 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 30-60 minutter (i.m.).
 • Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH efter opløsning 6-8,5. 

Håndtering

Tilberedning af injektionsvæske: 

 • Til i.v. injektion
  • 250 mg pulver til injektionsvæske henholdsvis 750 mg eller 1.500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske opløses i mindst 2 ml henholdsvis mindst 6 ml eller mindst 15 ml sterilt vand.
  • Injektionen gives over ca. 3 min.
 • Til i.m. injektion
  • 250 mg pulver til injektionsvæske henholdsvis 750 mg eller 1.500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske opblandes i 1 ml henholdsvis 3 ml eller 6 ml sterilt vand og rystes forsigtigt for at danne en homogen suspension.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
  • Ved i.m. injektion bør injiceres ind i massen af en relativt stor muskel, og der bør højst injiceres 750 mg samme sted. Ved doser > 1.500 mg bør i.v. administration anvendes.

 

Tilberedning af infusionsvæske: 

 • 750 mg eller 1.500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske opløses i mindst 6 ml henholdsvis mindst 15 ml sterilt vand.
 • Opløsningen overføres til 50 ml eller 100 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion: 

Bør ikke blandes med andre end ovennævnte infusionsvæsker eller tilsættes andre lægemidler.  

Holdbarhed

Brugsfærdig injektions-/infusionsvæske: 

Kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.  

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Cefuroxim.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 750 mg
1500 mg
pulver til injektionsvæske, opl. 250 mg
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 250 mg 435743
10 x 250 mg
Udgået 08-08-2022
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 750 mg 133174
10 stk.
Udgået 08-08-2022
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1500 mg 444892
10 stk.
Udgået 08-08-2022

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3713. Berkovitch M, Segal-Socher I, Greenberg R et al. First trimester exposure to cefuroxime: a prospective cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2000; 50(2):161-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10930968 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...