Moclostad

Udgået: 24.08.2020
N06AG02
 
 
Reversibel, selektiv MAO-hæmmer.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg (delekærv) moclobemid. 

Doseringsforslag

Initialt 300 mg dgl. fordelt på 2-3 doser indtaget efter et måltid. Maksimal døgndosis 600 mg. Ved stærkt nedsat leverfunktion reduceres dosis til 1/3-1/2 dosis.
 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn.
 • Dosisøgning bør først ske efter 1 uges behandling.
 • Seponering bør foretages gradvis.

Kontraindikationer

 • Akut konfusion
 • Ubehandlet skizofreni.

Patienter med fæokromocytom kan udvikle hypertensive kriser. 

Kombination med en række midler er kontraindiceret: 

 • Andre MAO-hæmmere
 • SSRI-præparater
 • SNRI-præparater
 • Tricykliske antidepressiva
 • Dextromethorphan
 • Pethidin
 • Tramadol
 • Triptaner.

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Rastløshed og agitation hos depressive patienter kan forværres.
 • Forsigtighed ved:
  • Hypertension
  • Tyrotoksikose.
 • Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani. Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin. Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien.
 • Forsigtighed ved indtagelse af større mængder tyraminholdige fødevarer (fx marineret sild, lagret ost, rødvin), se i øvrigt frida.fooddata.dk fra Fødevareinstituttet, DTU.
 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Mundtørhed.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Angst.
Meget sjældne (< 0,01%) Synsforstyrrelser.
Paræstesier.
Konfusion.

Visse bivirkninger, fx angst og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer. 

Interaktioner

 • Den tyramin-potenserende effekt er reduceret i en sådan grad, at diætrestriktioner kan undgås.
 • Andre MAO-hæmmere, TCA, SSRI, SNRI og andre serotonerge midler (fx tramadol, triptaner) kan potensere virkningen af moclobemid og derved give risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI. De nævnte midler bør seponeres 2 uger (fluoxetin dog 5 uger) før påbegyndelse af behandling med moclobemid. Ved seponering af moclobemid kan behandling med midlerne indledes efter et døgn.
 • Forstærker virkningen af opioider (fx pethidin, dextromethorphan, tramadol, codein, morphin, fentanyl).
 • Alvorlige CNS-bivirkninger er set ved kombination med dextromethorphan.
 • Den kliniske effekt af systemisk indgivne sympatomimetika kan forstærkes og forlænges af moclobemid. Den kliniske betydning heraf er uafklaret.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 50 1. trimester eksponerede. 

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter en enkeltdosis på 300 mg er den relative vægtjusterede dosis ca. 3%. Dette tyder ikke på en reel risiko for barnet, men data, der er baseret på en enkeltdosisundersøgelse, er utilstrækkelige til at ekstrapolere til en klinisk relevant behandling. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Reversibel MAO-hæmmer (RIMA), der selektivt hæmmer MAO-A-formen af enzymet monoaminooxidase (MAO). MAO nedbryder det præsynaptiske indhold af monoaminer.
 • MAO-A nedbryder bl.a. serotonin og noradrenalin og hæmning af type A øger derfor mængden af disse neurotransmittere, der kan frigøres til synapsen, hvilket giver den antidepressive effekt.
 • Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).
 • Tyramin (en monoamin, der findes i flere fødevarer) fører til frigivelse af noradrenalin, der nedbrydes af MAO-A. Moclobemids hæmning af MAO-A er kompetitiv og ved tilpas høje niveauer af noradrenalin, vil noradrenalin fortrænge moclobemid fra enzymet. Risikoen for hypertensiv krise udløst af noradrenalin, efter indtag af tyramin, er således reduceret i forhold til ved irreversibel hæmning af MAO-A.
 • Da moclobemids hæmning er reversibel, vil MAO’s aktivitet reetableres efterhånden som moclobemid elimineres.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-4 timer (øges ved højere doser).
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 008488
100 stk. (blister)
Udgået 24-08-2020

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
P 150
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,8 x 14,7
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

14.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...