Cialis®

G04BE08
 
 

Middel til systemisk behandling af erektil dysfunktion. Midlet, som er en fosfodiesterase-5-hæmmer, anvendes også til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Anvendelsesområder

Bør kun anvendes til behandling af pulmonal arteriel hypertension, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg tadalafil. 

Doseringsforslag

Erektil dysfunktion 

Voksne 

 • Efter behov. 10 mg initialt mindst 30 min. før seksuel aktivitet, højst 1 gang dgl. Dosis kan øges til 20 mg. Daglig brug af doser på 10-20 mg anbefales ikke over længere tid på grund af manglende erfaring
 • Kontinuerlig behandling. 2,5-5 mg dgl.

 

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi 

Voksne 

 • 5 mg dgl. Bør indtages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Bemærk: Hvis tadanafil ikke tåles, anbefales skift til anden behandling, da virkningen af en lavere dosis tadalafil til behandling af benign prostatahyperplasi ikke er påvist.

 

Pulmonal arteriel hypertension 

Voksne 

 • 40 mg 1 gang dgl.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-80 ml/min.

  Erektil dysfunktion 

  • GFR < 30 ml/min: Højst 10 mg ved behov. Kontinuerlig dosering bør ikke anvendes.

  Pulmonal arteriel hypertension 

  • GFR 30-80 ml/min: Voksne. 20 mg 1 gang dgl. evt. stigende til 40 mg 1 gang dgl.
  • GFR < 30 ml/min: Bør ikke anvendes.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Let og moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B):  

 • Erektil dysfunktion: Højst 10 mg ved behov.
 • Pulmonal arteriel hypertension: Initialdosis på 20 mg 1 gang dgl. kan overvejes efter enkeltdoser på 10 mg.
 • Eksponeringen er sammenlignelig med leverraske ved en enkeltdosis på 10 mg. Ingen erfaring vedr. fast daglig dosering eller doser over 10 mg.

Svær nedsat leverfunktion (Child-Pugh C):  

 • Ingen erfaring. Anvendelse anbefales ikke.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase-stimulatorer (bl.a. riociguat)
 • Hypotension
 • AMI inden for 3 mdr.
 • Apopleksi inden for 6 mdr.
 • Hjerteinsufficiens (NYHA ≥ II)
 • Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION).

Forsigtighedsregler

 • Ved pludseligt opståede erektioner, som varer > 4 timer, synsdefekt eller høretab, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge.
 • Anatomisk deformation af penis.
 • Midlet kan medføre svimmelhed og påvirke evnen at køre bil og betjene maskiner.

 

Desuden ved indikationerne erektil dysfunktion og benign prostatahyperplasi: 

 • Patientens kardiovaskulære status bør gennemgås inden påbegyndelsen af behandlingen, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko. Patienter med obstruktion af fraløbet fra venstre ventrikel (fx aortastenose) kan være følsomme for virkningen af vasodilatorer, herunder PDE-5-hæmmere.
 • Før behandling mod prostatahyperplasi påbegyndes, skal tilstedeværelse af prostatakarcinom udelukkes.

 

Desuden ved pulmonal arteriel hypertension: 

 • Pulmonal veneokklusiv sygdom
 • Svær obstruktion i udløbet fra venstre ventrikel.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Palpitationer.
Sløret syn.
Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Opkastning.
Ansigtsødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Myalgi*, Rygsmerter*, Smerter i ekstremiteter*.
Hovedpine*, Migræne.
Brystsmerter.
Epistaxis, Nasal tilstopning.
Hududslæt.
Ansigtsrødme, Hypotension, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pludselig hjertedød**.
Tinnitus.
Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Svimmelhed*.
Kramper.
Hukommelsesbesvær  (forbigående).
Hæmaturi.
Blødning fra penis, Hæmatospermi, Priapisme***, Vedvarende erektion.
Dyspnø.
Hypertension*, Perifere ødemer*.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angina pectoris*, Arytmier*, Myokardieinfarkt*.
Høretab.
Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati – NAION, Retinal blodprop, Retinal blødning, Retinopati.
Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Eksfoliativ dermatitis.
Apopleksi, Transitorisk cerebral iskæmi.

* Kun set ved indikationerne erektil dysfunktion og benign prostatahyperplasi 

** Set hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer.  

*** Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal patienten søge læge, da ubehandlet priapisme kan resultere i beskadigelse af penisvæv og permanent impotens. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase-stimulatorer (bl.a. riociguat) kan udløse svær hypotension. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af α-blokerende midler kan hos nogle patienter medføre symptomatisk hypotension og synkope. Samtidig behandling med α-blokkere frarådes derfor.
 • Itraconazol hæmmer metaboliseringen af tadalafil. Interaktioner må også forventes for andre lægemidler, som omsættes af CYP3A4, fx erythromycin og HIV-proteasehæmmere, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifampicin øger metabolismen af tadalafil med forventet nedsat virkning af tadalafil.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Udmeldes af bloddonorkorps ved pulmonal arteriel hypertension. 

Farmakodynamik

Erektil dysfunktion 

 • Hæmmer selektivt nedbrydningen af cyklisk guanosinmonofosfat (c GMP) i corpus cavernosum via hæmning af PDE-5-enzymet. Herved genoprettes det naturlige erektile respons. Seksuel stimulation er nødvendig for, at tadalafil kan være effektivt. Virkningsvarighed op til 36 timer. Ved fast lav dosering opnås døgneffekt efter ca. 5 dage.

Pulmonal arteriel hypertension 

 • Hæmmer selektivt nedbrydningen af cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP) i de pulmonale kar. Ved pulmonal arteriel hypertension medfører tadalafil vasodilatation i det pulmonale kredsløb og i mindre grad vasodilatation i det systemiske kredsløb.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Fordelingsvolumen 1,1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 16 timer.

Indholdsstoffer

Tadalafilfilmovertrukne tabletter  2,5 mgfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  10 mgfilmovertrukne tabletter  20 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg

Firma

Tilskud

Enkelttilskud til behandling af erektil dysfunktion vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen:  

 • Det drejer sig om en patient, hvis grundsygdom har forårsaget svær erektil dysfunktion. For diabetespatienter skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For patienter med svær hypertension skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har, og hvilke antihypertensiva patienten er i behandling med,
 • Der er vist effekt af behandlingen med lægemidlet,
 • Patienten ikke kan anvende det væsentlig billigere sildenafil, samt årsagen til dette.

 

Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. uhensigtsmæssigt alkohol- og tobaksforbrug samt evt. medicinomlægning. Endvidere forudsættes det, at erektil dysfunktion er udredt såvel urologisk som sexologisk, jf. rapporten vedrørende lægemidler til behandling af erektiv dysfunktion i relation til medicintilskud.

Endvidere bevilliges enkelttilskud til patienter med pulmonal arteriel hypertension. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg 100291
28 stk. (blister)
803,75 114,82
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg 100300
28 stk. (blister)
710,95 50,78
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg 423819
28 stk. (blister) (2care4)
462,00 33,00
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg 063820
84 stk. (blister)
2.107,80 50,19
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 012273
4 stk. (blister)
455,10 113,78
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg 008927
4 stk. (blister)
430,30 53,79
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg 008950
8 stk. (blister)
843,85 52,74
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg 021256
12 stk. (blister)
1.257,35 52,39

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Tadalafil "Accord" Accord, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 5 mg
Tadalafil "Accord" Accord, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 5 mg
Tadalafil "Actavis" TEVA, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 5 mg
Tadalafil "Krka" KRKA, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 5 mg
Tadalafil "Mylan" Viatris, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 5 mg
Tadalafil "Orion" Orion Pharma, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 5 mg
Tadalafil "Sandoz" Sandoz, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 5 mg
Tadalafil "Stada" STADA Nordic, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Tadalafil "Accord" Accord, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Tadalafil "Actavis" TEVA, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Tadalafil "Krka" KRKA, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Tadalafil "Mylan" Viatris, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Tadalafil "Orion" Orion Pharma, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Tadalafil "Sandoz" Sandoz, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Tadalafil "Stada" STADA Nordic, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Adcirca Eli Lilly, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
Tadalafil "Accord" Accord, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
Tadalafil "Actavis" TEVA, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
Tadalafil "Krka" KRKA, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
Tadalafil "Mylan" Viatris, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
Tadalafil "Orion" Orion Pharma, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
Tadalafil "Sandoz" Sandoz, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
Tadalafil "Stada" STADA Nordic, Tadalafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
C, 2 1/2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,2 x 8,6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
C5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,9 x 9,6
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
C 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,5 x 11
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
C 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,5 x 12
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

22.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...