Transtec®

N02AE01
 
 

Syntetisk opioid af partiel agonist-/antagonisttype til transdermal anvendelse. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Fjern gammelt plaster før nyt sættes på. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke cancersmerter og stærke smerter, som ikke reagerer på non-opioide analgetika. 

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 35 mikrogram, 52,5 mikrogram og 70 mikrogram buprenorphin pr. time. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede patienter 

Voksne. Initialt sædvanligvis 35 mikrogram/time. Plastret skiftes senest efter 4 døgn. For praktisk anvendelse kan plastret skiftes 2 gange om ugen med faste mellemrum. Dosis kan justeres hvert 3.-4. døgn. Konvertering til og fra andre opioider bør foregå gradvis. 

 

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

 

Bemærk: 

 • Depotplastret må ikke klippes over.
 • Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.

Nedsat leverfunktion

 • Dermal administration. Forsigtighed tilrådes.
 • Sublingual og parenteral administration. Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Svær respirationsdepression  

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Nedsat lungefunktion
 • Prostatahypertrofi
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Ukorrekt håndtering
Gamle plastre blev ikke fjernet, og deres placering var ikke dokumenteret. Respirationsdepression og påvirket bevidsthed (tungt sovende).
Hos demente bør plastret placeres, så patienten ikke kan nå det, da der har været eksempler på, at plastret rives af og smides væk eller indtages oralt. Udebleven smertestillende effekt. Respirationsdepression.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider trods ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Almindelige (1-10%) Dyspnø.
Perifere ødemer.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Obstipation, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension, Kredsløbsforstyrrelser.
Konfusion.
Sedation.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Hallucinationer.
Paræstesier.
Respirationsdepression.
Synsforstyrrelser.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere ses excitation, hyperpyreksi, kramper og hyper- eller hypotension
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Sidst i graviditeten kan høje doser, selv i en kort periode, medføre respirationshæmning hos nyfødte. Hos nyfødte af opioidmisbrugere i afvænningsbehandling er hyppigheden og sværhedsgraden af respirationsdepression og abstinenssymptomer mindre ved buprenorphin- end ved methadonbehandling. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger før forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3711, 4236, 4237

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2,2%, hvilket normalt er betryggende lavt. Anvendt i opioidafvænning har der ikke været meddelelser om bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af buprenorphin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Partiel opioidagonist/-antagonist med virkning på μ- og қ-opioidreceptorerne i CNS. Virkningen ved opioid-vedligeholdelsesbehandling skyldes buprenorphins langsomme reversible binding til μ-receptorerne.
 • Analgetisk virkning ved akutte smerter efter 15 minutter (i.v.) og 30 minutter (i.m. eller sublingualt). Maksimal virkning efter ca. 2 timer. Virkningsvarighed 6-8 timer uafhængigt af administrationsmåde.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 20-36 timer. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Udskilles væsentligst med galden som glucuronid.
 • Sublingual administration. Biotilgængelighed 30-50%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer. (Pga. udtalt first pass-metabolisme vil oral administration have yderst ringe virkning).
 • Transdermal administration. Biotilgængelighed ca. 15%. Steady state efter ca. 7 dage. Maksimal plasmakoncentration efter 12-24 timer og herefter relativt konstant indtil næste planlagte plasterskift.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Buprenorphin er fordelt i en klæbende matrix.
 • Absorptionsareal henholdsvis 25 cm2, 37,5 cm2 og 50 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Buprenorphindepotplastre  35 mikrogram/timedepotplastre  52,5 mikrogram/timedepotplastre  70 mikrogram/time

Hjælpestoffer

Andre:
Akryl-copolymerer : depotplastre 35 mikrogram/time, depotplastre 52,5 mikrogram/time, depotplastre 70 mikrogram/time
Oleat : depotplastre 35 mikrogram/time, depotplastre 52,5 mikrogram/time, depotplastre 70 mikrogram/time
Pentansyre : depotplastre 35 mikrogram/time, depotplastre 52,5 mikrogram/time, depotplastre 70 mikrogram/time
Povidon K90 : depotplastre 35 mikrogram/time, depotplastre 52,5 mikrogram/time, depotplastre 70 mikrogram/time

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen.
 • Beskrivelse af tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.
 • Beskrivelse af, hvorfor patienten ikke kan behandles med orale depotformuleringer af stærke opioider.
 • Der skal som hovedregel har været forsøgt behandling med depotformuleringer af morfin og  oxycodon og  fentanyl depotplaster i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere  tricykliske antidepressivagabapentin og  pregabalin.

  

Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depotplastre 35 mikrogram/time 025003
8 stk.
394,50 17,61
(AP4) depotplastre 52,5 mikrogram/time 024995
8 stk.
515,85 15,35
(AP4) depotplastre 70 mikrogram/time 025006
8 stk.
660,20 14,74

Substitution

depotplastre 35 mikrogram/time
Buprenorphine "Stada" Stada, Buprenorphin, depotplastre 35 mikrogram/time
 
depotplastre 52,5 mikrogram/time
Buprenorphine "Stada" Stada, Buprenorphin, depotplastre 52,5 mikrogram/time
 
depotplastre 70 mikrogram/time
Buprenorphine "Stada" Stada, Buprenorphin, depotplastre 70 mikrogram/time
 

Foto og identifikation

Depotplastre  35 mikrogram/time

Præg:
Transtec 35 µg/h, buprenorphinum 20 mg
Farve: Beige
Mål i mm: 72 x 72
Transtec® depotplaster 35 mikrogram/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  52,5 mikrogram/time

Præg:
Transtec 52,5 µg/h, buprenorphinum 30 mg
Farve: Beige
Mål i mm: 97 x 72
Transtec® depotplaster 52,5 mikrogram/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  70 mikrogram/time

Præg:
Transtec 70 µg/h, buprenorphinum 40 mg
Farve: Beige
Mål i mm: 122 x 72
Transtec® depotplaster 70 mikrogram/time
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4236. Meyer MC, Johnston AM, Crocker AM et al. Methadone and buprenorphine for opioid dependence during pregnancy: a retrospective cohort study. J Addict Med. 2015; 9:81-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25622120 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4237. Johnson RE, Jones HE, Fischer G. Use of buprenorphine in pregnancy: patient management and effects on the neonate. Drug Alcohol Depend. 2003; 70:87-101, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738353 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

05.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...