Transtec®

Udgået: 16.10.2023
N02AE01
 
 

Syntetisk opioid af partiel agonist-/antagonisttype til transdermal anvendelse. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Fjern gammelt plaster før nyt sættes på. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke cancersmerter og stærke smerter, som ikke reagerer på non-opioide analgetika. 

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 35 mikrogram, 52,5 mikrogram og 70 mikrogram buprenorphin pr. time. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede patienter 

Voksne. Initialt sædvanligvis 35 mikrogram/time. Plastret skiftes senest efter 4 døgn. For praktisk anvendelse kan plastret skiftes 2 gange om ugen med faste mellemrum. Dosis kan justeres hvert 3.-4. døgn. Konvertering til og fra andre opioider bør foregå gradvis. 

 

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

 

Bemærk: 

 • Depotplastret må ikke klippes over.
 • Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.

Nedsat leverfunktion

 • Dermal administration. Forsigtighed tilrådes.
 • Sublingual og parenteral administration. Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion, se Nedsat leverfunktion, Opioider.

Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

Svær respirationsdepression  

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Nedsat lungefunktion
 • Prostatahypertrofi
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Ukorrekt håndtering
Gamle plastre blev ikke fjernet, og deres placering var ikke dokumenteret. Respirationsdepression og påvirket bevidsthed (tungt sovende).
Hos demente bør plastret placeres, så patienten ikke kan nå det, da der har været eksempler på, at plastret rives af og smides væk eller indtages oralt. Udebleven smertestillende effekt. Respirationsdepression.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider trods ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Obstipation, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Nervøsitet Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte AV-blok, Bradykardi Palpitationer, Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Conjunctivitis, Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Hikke, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser* Feber, Kuldegysninger
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Undersøgelser Forhøjet ALAT, Vægttab
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Myalgi
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koma, Koordinationsbesvær, Migræne, Paræstesier, Sedation
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Depression, Dysartri, Eufori, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær Mareridt, Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Inkontinens, Pludselig vandladningstrang, Urinretention
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Hvæsen
Hud og subkutane væv Rødme, Tør hud
Vaskulære sygdomme Cyanose, Hypertension, Hypotension, Kredsløbskollaps, Synkope, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris
Øjne Miosis, Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Ileus Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Ansigtsødem
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Psykiske forstyrrelser Psykose
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion, Seksuelle forstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Forværret astma, Respirationsdepression, Respirationsstop Hyperventilation, Rhinitis
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension Vasodilatation
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øre og labyrint Øresmerter
Infektioner og parasitære sygdomme Pustuløst hududslæt
Nervesystemet Tardiv dystoni
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet*, Humørforstyrrelser
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Diverticulitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Toleransudvikling Abstinenslignende symptomer  (neonatale)
Lever og galdeveje Galdesten
Nervesystemet Hyperalgesi
Psykiske forstyrrelser Depersonalisering, Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Søvnapnø
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis Misfarvning af huden  (på applikations-stedet)

* Kan opstå ved pludselig seponering efter langvarig brug. Der bør udvises forsigtighed til patienter med kendt eller mistænkt stof- eller alkoholmisbrug, eller alvorlig psykisk lidelse. 

 • Ved transdermal anvendelse forekommer desuden meget ofte reaktioner og ubehag på applikationsstedet. Se endvidere Opioider (analgetika).
 • Plasteret bør ikke udsættes for ekstern varme fra fx varmepuder, varmedunke, varmelamper, sauna eller karbad, da dette kan medføre en stigning i absorptionen af buprenorphin. Ved behandling af febrile patienter skal man være opmærksom på, at feber også kan medføre øgede plasmakoncentrationer af buprenorphin.
 • Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre- eller gonade-aksen. Ændringer inkluderer stigning i serumprolaktin og fald i P-kortisol og testosteron. Kliniske symptomer kan forekomme som resultat af disse hormonændringer.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Transtec®
 • Ketoconazol øger AUC for buprenorphin med 70 % gennem hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre potente CYP3A4-hæmmere. Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenytoin og rifampicin) kan ligeledes nedsætte plasmakoncentrationen af buprenorphin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx amfetamin, MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, fentanyl, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Den CNS-deprimerende virkning af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes. Sedativa (fx benzodiazepiner) kan øge risikoen for respirationsdepression, koma og død, og det tilrådes derfor at informere patienter og deres omsorgspersoner om at være opmærksomme på denne kombination.
 • Alkohol øger den sedative effekt af buprenorphin og bør undgås.
 • Forsigtighed ved kombinationsbehandling med rene opioidagonister pga. risiko for overdosering. Det kan desuden være vanskeligt at opnå smertedækning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Sidst i graviditeten kan høje doser, selv i en kort periode, medføre respirationshæmning hos nyfødte. Hos nyfødte af opioidmisbrugere i afvænningsbehandling er hyppigheden og sværhedsgraden af respirationsdepression og abstinenssymptomer mindre ved buprenorphin- end ved methadonbehandling. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger før forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4236, 4237

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2,2 %, hvilket normalt er betryggende lavt. Anvendt i opioidafvænning har der ikke været meddelelser om bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Transtec® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Transtec®.Reaktionsevnen nedsættes.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Transtec®. 

Reaktionsevnen nedsættes. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Partiel agonist/antagonist til µ- og κ-opioidreceptorer i CNS. Buprenorphin virker som en partiel agonist på µ-receptorerne og som en antagonist på κ-receptorerne.
  Buprenorphin binder med høj affinitet og lang bindingstid til µ-receptorerne, hvilket giver stoffet dets virkning ved behandling af opioidafhængighed og gør det i stand til at fortrænge eller blokere evt. andre µ-agonister, som fx morphin. Da buprenorphin er en partiel agonist, er den opioide effekt samtidig svagere end for de rene agonister (5710).
  Den antagonistiske effekt på κ-receptorerne medfører formentlig reduceret tolerance og en vis antidepressiv virkning (5709).
  Den analgetiske virkning skyldes hovedsageligt den agonistiske effekt på µ-receptorerne, men interaktion med andre receptorer spiller muligvis også en rolle.
 • Analgetisk virkning ved akutte smerter efter 15 minutter (i.v.) og 30 minutter (i.m. eller sublingualt). Maksimal virkning efter ca. 2 timer. Virkningsvarighed 6-8 timer uafhængigt af administrationsmåde.

 

Referencer: 5710, 5709

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 20-36 timer. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Udskilles væsentligst med galden som glucuronid.
 • Sublingual administration. Biotilgængelighed 30-50 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer. (Pga. udtalt first pass-metabolisme vil oral administration have yderst ringe virkning).
 • Transdermal administration. Biotilgængelighed ca. 15 %. Maksimal virkning efter 3 døgn. Steady state efter ca. 7 dage. Maksimal plasmakoncentration efter 12-24 timer og herefter relativt konstant indtil næste planlagte plasterskift. Plasmahalveringstid 30-45 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Buprenorphin er fordelt i en klæbende matrix.
 • Absorptionsareal henholdsvis 25 cm2, 37,5 cm2 og 50 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen.
 • Beskrivelse af tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.
 • Beskrivelse af, hvorfor patienten ikke kan behandles med orale depotformuleringer af stærke opioider.
 • Der skal som hovedregel har været forsøgt behandling med depotformuleringer af morfin og  oxycodon og  fentanyl depotplaster i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere  tricykliske antidepressivagabapentin og  pregabalin.

  

Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) depotplastre 35 mikrogram/time
Transtec
025003
8 stk.
Udgået 16-10-2023
(AP4) depotplastre 52,5 mikrogram/time
Transtec
024995
8 stk.
Udgået 16-10-2023
(AP4) depotplastre 70 mikrogram/time
Transtec
025006
8 stk.
Udgået 16-10-2023

Substitution

depotplastre 35 mikrogram/time
Buprenorphine "Stada" STADA Nordic, Buprenorphin, depotplastre 35 mikrogram/time
 
depotplastre 52,5 mikrogram/time
Buprenorphine "Stada" STADA Nordic, Buprenorphin, depotplastre 52,5 mikrogram/time
 
depotplastre 70 mikrogram/time
Buprenorphine "Stada" STADA Nordic, Buprenorphin, depotplastre 70 mikrogram/time
 

Foto og identifikation

Foto

Depotplastre  35 mikrogram/time

Præg:
Transtec 35 µg/h, buprenorphinum 20 mg
Farve: Beige
Mål i mm: 72 x 72
Transtec® depotplaster 35 mikrogram/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  52,5 mikrogram/time

Præg:
Transtec 52,5 µg/h, buprenorphinum 30 mg
Farve: Beige
Mål i mm: 97 x 72
Transtec® depotplaster 52,5 mikrogram/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  70 mikrogram/time

Præg:
Transtec 70 µg/h, buprenorphinum 40 mg
Farve: Beige
Mål i mm: 122 x 72
Transtec® depotplaster 70 mikrogram/time
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5710. Gudin J, Fudin J. A Narrative Pharmacological Review of Buprenorphine: A Unique Opioid for the Treatment of Chronic Pain. Pain Ther.. 2020; 9(1):41-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7203271/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4236. Meyer MC, Johnston AM, Crocker AM et al. Methadone and buprenorphine for opioid dependence during pregnancy: a retrospective cohort study. J Addict Med. 2015; 9:81-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25622120 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5709. Khanna IK, Pillarisetti S. Buprenorphine - an attractive opioid with underutilized potential in treatment of chronic pain. J Pain Res.. 2015; 8:859-870, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4675640/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4237. Johnson RE, Jones HE, Fischer G. Use of buprenorphine in pregnancy: patient management and effects on the neonate. Drug Alcohol Depend. 2003; 70:87-101, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738353 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...