Flecainid "Actavis"

C01BC04
 
 

Anvendelsesområder

 • Symptomgivende supraventrikulære arytmier, hvor anden behandling har været ineffektiv.
 • Livstruende ventrikulære arytmier - specialistopgave.
 • Bør kombineres med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen (digoxin/β-blokker) pga. risiko for atrieflagren med 1:1 overledning.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg flecainidacetat. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge (12-17 år)
  • 100-200 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion efter 3-5 dage. Højst 400 mg dgl.
 • Ældre
  • 100 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion efter 5-6 dage.

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele eller halve.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-35 ml/min.

  Voksne og børn ≥ 12 år. Maksimal initialdosis 100 mg dgl. - evt. forsigtig dosisøgning. Tæt monitorering af plasmakoncentrationen anbefales pga. langsommere elimination af flecainid. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Højst 100 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
 • Tæt monitorering af plasmakoncentrationen anbefales pga. langsommere elimination af flecainid.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Signifikant strukturelle hjertesygdomme som:
  • Myokardieinfarkt < 3 måneder
  • Ukontrolleret hjerteinsufficiens med nedsat venstre ventrikelfunktion
  • Kardiogent shock
  • Svær bradykardi
  • Sinusknudedysfunktion, AV-blok af 2. eller 3. grad, grenblok eller distalt blok uden kunstig pacemaker
  • Svær hypotension
  • Hæmodynamisk signifikant klapfejl.
 • Langvarig atrieflimren, hvor konvertering til sinusrytme ikke har været forsøgt
 • Asymptomatiske ventrikulære arytmier
 • Kendt Brugada syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Hypokaliæmi, hyperkaliæmi og andre elektrolytforstyrrelser skal korrigeres før behandling.
 • Svær bradykardi og udtalt hypotension skal korrigeres før behandling.
 • Ved døgndoser over 300 mg bør der foretages plasmakoncentrationsmålinger.
 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under 2-3 døgns indlæggelse med ekg-overvågning.
 • Der er rapporteret om problemer ved defibrillering af patienter med eksisterende hjertesygdom med hjerteforstørrelse, myokardieinfarkt i anamnesen, hjertesygdom forårsaget af arteriosklerose samt hjerteinsufficiens.
 • Forsigtighed ved akut atrieflimren efter hjerteoperation og patienter med syg sinus syndrom.
 • Øger tærsklen for myokardiestimulation hos pacemakerpatienter. Bør kun anvendes, hvor måling og evt. justering af pacemakerens ydelse kan ske.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Dobbeltsyn, Sløret syn
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Ventrikulær takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed, Træthed
Nervesystemet Dyskinesier, Tremor
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte AV-blok  (grad II-III) Palpitationer, Øget hjertefrekvens
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Opkastning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel alveolitis/pneumonitis
Hud og subkutane væv Alopeci Allergiske hudreaktioner, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Udvikling af antistoffer Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ataksi, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Nervøsitet Døsighed, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni
Hud og subkutane væv Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Korneal uklarhed
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Det reproduktive system og mammae Impotens
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose
Hud og subkutane væv Fototoksicitet
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Myokardieinfarkt Takykardi
Lever og galdeveje Leverskade
Undersøgelser Breddeforøget QRS-kompleks, Forlænget PR-interval
Luftveje, thorax og mediastinum Sinusarrest
Vaskulære sygdomme Hypotension

Interaktioner

Anden medicin sammen med Flecainid "Actavis"

Flecainid er et klasse I-antiarytmikum, og interaktioner er mulige med andre antiarytmika, hvor der kan være additive virkninger, eller hvor flecainids omsætning påvirkes.  

 • Flecainid øger plasmakoncentrationen af digoxin med ca. 15 %. Det anbefales at måle P-digoxin tidligst 6 timer efter enhver digoxindosis, både før og efter administration af flecainid.
 • Klasse I-antiarytmika: Samtidig behandling anbefales ikke.
 • Klasse II-antiarytmika: Mulighed for additiv negativ inotrop effekt ved samtidig indgift af β-blokkere (fx propranolol, timolol) og andre hjertedeprimerende lægemidler.
 • Klasse III-antiarytmika: Ved samtidig indgift af amiodaron skal dosis af flecainid reduceres med 50 %, og patienten monitoreres tæt vedr. bivirkninger. Livstruende hjertearytmier er rapporteret ved samtidig behandling med flecainid og sotalol.
 • Klasse IV-antiarytmika: Samtidig anvendelse af andre calciumblokkere som verapamil anbefales ikke.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med bupropion, dosisreduktion af flecainid bør overvejes.
 • Der er øget risiko for arytmier ved samtidig brug af terbinafin, tricykliske antidepressiva, og clozapin.
 • Fluoxetin, paroxetin og andre antidepressiva øger P-flecainid.
 • P-flecainid øges af antivirale midler (fx ritonavir) og samtidig brug bør undgås pga. øget risiko for ventrikulær arytmi.
 • Flecainid omsættes af CYP2D6, og der er teoretisk mulighed for påvirkning af andre substater og inhibitorer af CYP2D6. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Flecainid "Actavis" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Flecainid "Actavis" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Har effekt på både ventrikulære og supraventrikulære arytmier.
 • Funktionen af det autonome nervesystem påvirkes ikke.
 • Har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid 12 - 27 timer.
 • Ca. 30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 200-1.000 mikrogram/l).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 100 mg, TEVA  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan synkes hele eller halve.

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Flecainid "Actavis"
473212
100 stk. (blister)
141,00 1,41 2,82

Substitution

tabletter 100 mg
Flecainid "Sandoz" Sandoz, Flecainid, tabletter 100 mg
Flenoprim (Parallelimport), Flecainid, tabletter 100 mg
Tempinix (Parallelimport), Flecainid, tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  100 mg

Præg:
FJ, C
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.12.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...