Nifedipin "Alternova"

C08CA05
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Middel mod angina pectoris. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 30 mg eller 60 mg nifedipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Angina pectoris og hypertension 

 • 30-120 mg 1 gang dgl.

Raynauds syndrom 

 • 30-120 mg 1 gang dgl.

Bemærk: 

 • Depottabletter skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Lavere vedligeholdelsesdosis kan være nødvendig ved ældre patienter > 65 år.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion kan være nødvendigt pga. reduceret oral clearance. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær hypotension
 • Akut myokardieinfarkt (< 4 uger)
 • Hæmodynamisk ustabil hjerteinsufficiens
 • Kardiovaskulært shock
 • Ustabil angina pectoris
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister
 • Samtidig anvendelse af rifampicin.

Forsigtighedsregler

 • Svær aortastenose
 • Hypotension
 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Tidligere alvorlig gastro-intestinal forsnævring pga. uopløselig matriks.

Bivirkninger

Er oftest milde, forbigående og dosisafhængige.
Almindelige (1-10%) Vasodilatation, Ødemer.
Hovedpine.
Obstipation.
Utilpashed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Angst.
Erektil dysfunktion.
Erytem.
Hypotension, Synkope.
Migræne, Tremor.
Muskelkramper.
Smerter, Svimmelhed.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Dysæstesi, Paræstesier.
Gingival hyperplasi.
Ikke kendt Agranulocytose.
Anafylaktisk reaktion.
Angina pectoris.
Artralgi.
Fotosensibilitet, Purpura.
Hyperglykæmi.
Lungeødem  (anvendt tokolytisk under graviditet).
Toksisk epidermal nekrolyse.
Øjensmerter.

Interaktioner

 • Kombinationen af andre antihypertensiva og nifedipin virker synergistisk. Ved samtidig indgift bør doseringen af nifedipin være forsigtig under kontrol af blodtryk og hjertefrekvens.
 • Nifedipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Inhibitorer af CYP3A4, fx itraconazol, ketoconazol, voriconazol, erythromycin, fluoxetin og HIV-proteasehæmmere øger plasmakoncentrationen af nifedipin, og dosisreduktion af nifedipin kan være nødvendigt.
 • Samtidig indtagelse af nifedipin og grapefrugtjuice kan øge AUC af nifedipin med op til en faktor 2, og indtag af grapefrugt bør undgås.
 • Rifampicin er en kraftig induktor af CYP3A4, og samtidig behandling med nifedipin indgift bør undgås, da rifampicin markant reducerer nifedipins biotilgængelighed og effekt.
 • Andre induktorer, fx carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler, som indeholder perikon, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af nifedipin.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af tacrolimus.
 • Nøje overvågning af blodtrykket ved samtidig administration af intravenøst magnesiumsulfat pga. risiko for udtalt blodtryksfald, som kan skade både mor og barn.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Ved anvendelse i 2. og 3. trimester er datamængden begrænset. Tabletter kan dog anvendes ved truende for tidlig fødsel og som antihypertensivum ved præeklampsi. Se endvidere Hypertension hos gravide

Referencer: 3711, 3878, 4039, 4040

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Den antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggenes glatte muskulatur. Reducerer desuden den samlede iskæmiske belastning ved at dilatere de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil, nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-12 timer. Ved gentagen indgift opnås relativt konstant plasmakoncentration over et 24-timers doseringsinterval.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid efter sidste dosis 2-4 timer.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over 24 timer.

Indholdsstoffer

Nifedipindepottabletter  30 mgdepottabletter  60 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg
Macrogoler : depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-kar-sygdom, hvor behandling med dihydropyridin-calciumantagonister med generelt tilskud uden klausulering ikke tolereres, eller i helt særlige tilfælde - efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens tilstand - ikke er hensigtsmæssig. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 101081
30 stk. (blister)
269,30 8,98
(B) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 465545
100 stk. (blister)
332,00 3,32
(B) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 121829
100 stk. (blister)
506,65 2,53

Substitution

depottabletter 30 mg
Adalat Oros Bayer, Nifedipin, depottabletter 30 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 30 mg
 
 
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10,5 x 10,5
depottabletter 60 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4039. Weber-Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R et al. The safety of calcium channel blockers during pregnancy: a prospective, multicenter, observational study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):24-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585452 (Lokaliseret 17. december 2018)


4040. Magee LA, Schick B, Donnenfeld AE. The safety of calcium channel blockers in human pregnancy: a prospective, multicenter cohort study. Am J Obstet Gynecol. 1996; 174(3):823-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8633650 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...