Nifedipin "Alternova"

Udgået: 07.08.2023
C08CA05
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Middel mod angina pectoris. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 30 mg eller 60 mg nifedipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Angina pectoris og hypertension 

 • 30-120 mg 1 gang dgl.

Raynauds syndrom 

 • 30-120 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Lavere vedligeholdelsesdosis kan være nødvendig ved ældre patienter > 65 år.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B). Dosisreduktion kan være nødvendigt pga. reduceret oral clearance.
 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C og D).

 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Angina pectoris: Gradvis nedtitrering af dosis skal overvejes for at undgå rebound-fænomen. 

Kontraindikationer

 • Svær hypotension
 • Akut myokardieinfarkt (< 4 uger)
 • Hæmodynamisk ustabil hjerteinsufficiens
 • Kardiovaskulært shock
 • Ustabil angina pectoris
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister
 • Samtidig anvendelse af rifampicin.
 • Kocks reservoir (ileostomi efter proktokolektomi).

Forsigtighedsregler

 • Svær aortastenose
 • Hypotension med systolisk blodtryk < 90 mmHG.
 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Tidligere alvorlig gastro-intestinal forsnævring pga. uopløselig matriks.
 • Ved angina pectoris skal gradvis nedtitrering af dosis overvejes for at undgå rebound-fænomen.

Bivirkninger

Bivirkningerne er som regel milde, forbigående og dosisafhængige. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Nervesystemet Hovedpine
Vaskulære sygdomme Ødemer Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kuldefornemmelse
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper Hævede led
Nervesystemet Migræne, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Dysuri, Polyuri
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Erytem
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Gingival hyperplasi
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Dysæstesi, Paræstesier
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Hjerte Angina pectoris
Øjne Øjensmerter
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem  (anvendt tokolytisk under graviditet)
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Ved pludseligt ophør med behandlingen er der set øget frekvens eller forværring af angina, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens og ortostatisk hypotension. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Nifedipin "Alternova"
 • Kombinationen af andre antihypertensiva og nifedipin virker synergistisk. Ved samtidig indgift bør doseringen af nifedipin være forsigtig under kontrol af blodtryk og hjertefrekvens.
 • Nifedipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Inhibitorer af CYP3A4, fx itraconazol, ketoconazol, voriconazol, erythromycin, fluoxetin og HIV-proteasehæmmere øger plasmakoncentrationen af nifedipin, og dosisreduktion af nifedipin kan være nødvendigt.
 • Samtidig indtagelse af nifedipin og grapefrugtjuice kan øge AUC af nifedipin med op til en faktor 2, og indtag af grapefrugt bør undgås.
 • Rifampicin er en kraftig induktor af CYP3A4, og samtidig behandling med nifedipin indgift bør undgås, da rifampicin markant reducerer nifedipins biotilgængelighed og effekt.
 • Andre induktorer, fx carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler, som indeholder perikon, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af nifedipin.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af tacrolimus.
 • Nøje overvågning af blodtrykket ved samtidig administration af intravenøst magnesiumsulfat pga. risiko for udtalt blodtryksfald, som kan skade både mor og barn.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Ved anvendelse i 2. og 3. trimester er datamængden begrænset. Tabletter kan dog anvendes ved truende for tidlig fødsel og som antihypertensivum ved præeklampsi. Se endvidere Hypertension hos gravide

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 4039, 4040

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Nifedipin "Alternova".Reaktionsevnen nedsættes.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Nifedipin "Alternova". 

Reaktionsevnen nedsættes. 

Farmakodynamik

Den antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggenes glatte muskulatur. Reducerer desuden den samlede iskæmiske belastning ved at dilatere de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil, nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-12 timer. Ved gentagen indgift opnås relativt konstant plasmakoncentration over et 24-timers doseringsinterval.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid efter sidste dosis 2-4 timer.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over 24 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 30 mg, Alternova  Ingen kærv
depottabletter 60 mg, Alternova  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Depottabletternes hårde kerne kan udskilles i tabletlignende form med afføringen.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-kar-sygdom, hvor behandling med dihydropyridin-calciumantagonister med generelt tilskud uden klausulering ikke tolereres, eller i helt særlige tilfælde - efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens tilstand - ikke er hensigtsmæssig. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 101081
30 stk. (blister)
Udgået 07-08-2023
(B) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 465545
100 stk. (blister)
Udgået 24-07-2023
(B) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 121829
100 stk. (blister)
Udgået 12-06-2023

Substitution

depottabletter 30 mg
Adalat LA (Parallelimport), Nifedipin, depottabletter 30 mg Genordn. B
 
depottabletter 60 mg
Nifenova (Parallelimport), Nifedipin, depottabletter 60 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 30 mg
 
 
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10,5 x 10,5
depottabletter 60 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4039. Weber-Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R et al. The safety of calcium channel blockers during pregnancy: a prospective, multicenter, observational study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):24-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585452 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4040. Magee LA, Schick B, Donnenfeld AE. The safety of calcium channel blockers in human pregnancy: a prospective, multicenter cohort study. Am J Obstet Gynecol. 1996; 174(3):823-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8633650 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

04.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...