Angemin

Udgået: 27.12.2021
G03FA17
 
 

Anvendelsesområder

Hormonterapi ved behov for lindring af symptomer relateret til bortfald af østrogenproduktion hos postmenopausale kvinder med bevaret uterus. 

Behandlingen startes tidligst 1 år efter menopausen. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg drospirenon og 1 mg estradiol. 

Doseringsforslag

1 tabl. dgl. (ingen pauser).
Tabletterne bør indtages nogenlunde på samme tid hver dag for at undgå for store svingninger i plasmakoncentrationen, hvilket kan medføre uregelmæssige blødninger. 

 

Bemærk: 

 • Til behandling af postmenopausale symptomer bør den laveste, effektive dosis og det korteste tidsrum anvendes.
 • Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved akut eller kronisk aktiv leversygdom. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere endometrie- eller mammacancer.
 • Genetisk disposition for mamma- og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med aktuel eller tidligere venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme, må ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Uafklaret endometriehyperplasi.
 • Porfyri.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Hjertelidelse
 • Galdestenslidelse
 • Hypertriglyceridæmi
 • Behandlingen bør seponeres ved:
  • forringelse af leverfunktionen
  • signifikant stigning i blodtrykket
  • migrænelignende hovedpine.
 • Regelmæssig kontrol ved uterusfibrom eller endometriose
 • Diabetes mellitus med eller uden vaskulære komplikationer
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Tidligere endometriehyperplasi
 • Epilepsi
 • Astma
 • Otosklerose.

 

Behandlingsvarighed 

Behandling i mere end 5 år postmenopausalt kan generelt ikke anbefales, men bør foregå efter en individuel afvejning af fordele og ulemper. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Benign neoplasme  (i brystet), uterusfibromer
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, humørforstyrrelser, nervøsitet
Det reproduktive system og mammae Blødningsforstyrrelser, mammahypertrofi, udflåd
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Diarré, flatulens, gastro-intestinale gener, mundtørhed, obstipation, opkastning, smagsforstyrrelser
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, vægtøgning  (pga. øget appetit)
Metabolisme og ernæring Hyperlipidæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, benkramper, rygsmerter, smerter i ekstremiteter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Fibrocystisk brystsygdom, neoplasmer  (i uterus)
Nervesystemet Migræne, paræstesier
Psykiske forstyrrelser Angst, koncentrationsbesvær, spiseforstyrrelser Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Endometriehyperplasi, vaginitis, vulvovaginitis Brystspænding, mastalgi, nedsat libido, vaginal candidiasis, vaginal tørhed, vaginale gener
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Alopeci Acne, hirsutisme, hudkløe, hududslæt, øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, hypertension, lungeemboli, tromboflebitis, varicer, ødemer Perifer tromboflebitis, vasodilatation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øre og labyrint Tinnitus
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed
Lever og galdeveje Galdesten
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Det reproduktive system og mammae Salpingitis Galaktoré
Meget sjældne (< 0,01 %)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Brystkræft*, ovariecancer*, ovariecyster*
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Levertumorer*
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom*
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Cancer uteri*, cervixneoplasi*

* Set hos kvinder i behandling med systemisk østrogen. Risikoniveauet er afhængigt af anvendelsesvarigheden. 

 

I de første få måneder af behandlingen kan der forekomme gennembrudsblødning og pletblødning. 

 

Risiko for hyperplasi og malignitet i endometeriet  

Langvarig behandling med østrogen alene medfører en øget risiko for hyperplasi og malign transformation i endometriet, som modvirkes ved samtidig anvendelse af gestagen. 

 

Risiko for brystkræft 

Risikoen for brystkræft afhænger af, hvor mange år brystvævet har været under indflydelse af såvel endogene som eksogene kønshormoner.  

Ifm. hormonterapi stiger risikoen for udviklingen af brystkræft med øget behandlingstid og dosis og er størst ved kontinuerlig behandling med både østrogen og gestagen, mindre ved kontinuerlig behandling med østrogen i kombination med sekventiel behandling med gestagen og mindst ved behandling kun med østrogen. Se endvidere Østrogener

 

Risiko for ovariecancer 

Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for 5-års-behandling og aftager gradvist efter seponering. 

 

Andre sygdomsrisici 

Kombineret østrogen-gestagenbehandling af postmenopausale kvinder øger risikoen for dyb venetrombose, lungeemboli, myokardieinfarkt og apopleksi. 

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin, rifabutin, modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Østrogener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).
 • Metaboliseringen af ciclosporin, visse 2. generations antipsykotika, glukokortikoider og tizanidin kan nedsættes. Kombinationen kan anvendes med dosisjustering.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Østrogenholdige lægemidler kan nedsætte plasmakoncentrationen af lamotrigin. Der kan være behov for dosisjustering af lamotrigin.
 • Rygning øger leverens metabolisme af orale østrogener.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Estradiol 

 • Naturligt østrogen. Substituerer den manglende østrogenproduktion og modvirker tab af knoglemasse og udvikling af aterosklerose ved præmatur menopause. Lindrer gener som følge af ustabil og svingende østrogenproduktion i klimakteriet.

 

Drospirenon 

 • Syntetisk gestagen. Tilførslen af gestagen (cyklisk eller kontinuerligt) reducerer den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder.

Farmakokinetik

Estradiol 

 • Biotilgængelighed ca. 10 %, pga. udtalt first pass-metabolisme i tarm og lever.
 • Metaboliseres i leveren til estriol, estron og konjugater heraf.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Drospirenon 

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2+1 mg 467699
84 stk. (3 x 28) (blister)
Udgået 27-12-2021

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2+1 mg

Præg:
DL,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2+1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

16.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. maj 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...