Telzir®

J05AE07
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med lavdosis ritonavir og andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne med fremskreden eller progredierende immundefektsygdom. Se endvidere Midler mod HIV

 

Fosamprenavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 700 mg fosamprenavir (som calciumsalt) (svarende til ca. 600 mg amprenavir). 

Doseringsforslag

 • Voksne
  700 mg fosamprenavir i kombination med 100 mg ritonavir 2 gange dgl.
 • Børn > 6 år og ≥ 39 kg
  700 mg fosamprenavir i kombination med 100 mg ritonavir 2 gange daglig.
 • Børn > 6 år < 39 kg
  Der bør anvendes Telzir® oral suspension*.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 6 år. 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.
 • Ved nedsat leverfunktion afhænger dosis af Child-Pugh-klasse:
  • Child-Pugh A
   700 mg fosamprenavir 2 gange dgl. i kombination med 100 mg ritonavir 1 gang dgl.
  • Child-Pugh B
   450 mg* fosamprenavir 2 gange dgl. i kombination med 100 mg ritonavir 1 gang dgl.
  • Child-Pugh C
   300 mg* fosamprenavir 2 gange dgl. i kombination med 100 mg ritonavir 1 gang dgl.

* Doser på 450 mg og 300 mg gives som Telzir® oral suspension, der med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen kan rekvireres fra apotek/sygehusapotek.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med rifampicin
 • Samtidig behandling med paritaprevir
 • Samtidig behandling med lurasidon
 • Samtidig behandling med lægemidler, der nedbrydes via CYP3A4 eller CYP2D6 og har snævert terapeutisk indeks, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med hæmofili bør gøres opmærksom på risikoen for øget blødningstendens.
 • Forsigtighed ved kendt allergi over for thiazider og antibakterielle sulfonamider pga. risiko for krydsallergi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Hyperkolesterolæmi.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-lipase.
Hypertriglyceridæmi.
Hovedpine, Oral paræstesi.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom.
Rhabdomyolyse.
Ikke kendt Osteonekrose.
 • Alvorlige livstruende hudreaktioner ses sjældent.
 • Vedr. metaboliske bivirkninger under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.

Interaktioner

 • Rifampicin reducerer AUC for amprenavir med ca. 80%, og samtidig brug er kontraindiceret.
 • Fosamprenavir/ritonavir forventes at øge eksponeringen for paritaprevir. Der er ikke kliniske data til vurdering af stigningens størrelse, og kombinationen er derfor kontraindiceret.
 • Der er risiko for alvorlige og/eller livstruende reaktioner ved samtidig brug af lurasidon, som derfor er kontraindiceret.
 • Fosamprenavir hæmmer CYP3A4, CYP2D6 og p-glykoprotein i in vitro-undersøgelser, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Der er derfor mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem fosamprenavir og de lægemidler, som omsættes af samme enzymer. Samtidig anvendelse af sådanne lægemidler med smalt terapeutisk indeks er kontraindiceret, fx:
  • alfuzosin
  • amiodaron
  • ergotamin
  • flecainid
  • oral triazolam
  • pimozid
  • propafenon
  • quetiapin
  • sildenafil til behandling af pulmonal arteriel hypertension.
 • Ranitidin nedsætter plasmakoncentrationen af amprenavir med ca. 50%.
 • Samtidig indgift af fosamprenavir og rifabutin øger plasmakoncentrationen af rifabutin og forstærker rifabutinbivirkninger. Dosis af rifabutin skal reduceres med mindst 75%.
 • Fosamprenavir øger plasmakoncentrationen af:
  • atorvastatin
  • simvastatin
  • sildenafil
  • tadalafil
  • vardenafil
  • ciclosporin
  • lidocain.
 • Fosamprenavir nedsætter plasmakoncentrationen af methadon og paroxetin, og det nedsætter muligvis effekten af hormonale kontraceptiva.
 • Ved samtidig anvendelse af etravirin øges plasmakoncentrationen af amprenavir markant. Kombinationen bør om muligt undgås, eller der bør ske reduktion af fosamprenavir dosis (ved at anvende Telzir® oral suspension, der med udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen kan rekvireres fra apotek/sygehusapotek).
 • Ved samtidig behandling med dolutegravir skal der udvises forsigtighed ved resistens over for integrasehæmmere.
 • Naturlægemidler, som indeholder perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af amprenavir og bør derfor ikke anvendes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For fosamprenavir er der data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Fosamprenavir er en prodrug, som i tarmvæggen omdannes til den aktive substans amprenavir.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 6 l/kg.
 • Amprenavir metaboliseres i leveren overvejende via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer (15-23 timer ved samtidig indgift af ritonavir).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 700 mg (kan dosisdisp.) 091016
60 stk.
3.615,25 120,51

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  700 mg

Præg:
GXLL7
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 21
filmovertrukne tabletter 700 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

23.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...