Mimpara®

H05BX01
 
 

Calciumstofskifteregulerende middel. Calcimimetikum. 

Anvendelsesområder

 • Sekundær og tertiær hyperparatyroidisme (HPT) hos patienter med terminal nyresygdom (ESRD) i dialyse.
 • Reduktion af hypercalcæmi hos patienter med parathyroideacancer.
 • Primær hyperparatyroidisme, hvor kirurgisk behandling ikke er mulig, eller hvor kirurgisk behandling ikke har kunnet kontrollere tilstanden.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg, 60 mg eller 90 mg cinacalcet (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Sekundær hyperparatyroidisme 

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl. i forbindelse med et måltid.
 • Dosis justeres hver 2.-4. uge til maksimalt 180 mg 1 gang dgl. under kontrol af S-PTH, som bør være 16-32 pikomol/l målt mindst 12 timer efter dosering.
 • PTH-niveauet måles 1-4 uger efter behandlingens start eller efter justering af dosis.
 • Under vedligeholdelsesbehandlingen måles niveauet hver 1.-3. måned.

 

Børn 3-18 år 

 • Initialt 0,20 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.
 • Dosis justeres hver 4. uge til maksimalt 2,5 mg/kg legemsvægt, dog maksimalt 180 mg dgl.

Daglig dosis cinacalcet (børn): 

Legemsvægt (kg) 

Startdosis (mg) 

Tilgængelige dosisniveauer (mg) 

10 til < 12,5 

1; 2,5; 5; 7,5; 10 og 15 

≥ 12,5 til < 25 

2,5 

2,5; 5; 7,5; 10; 15 og 30 

≥ 25 til < 36 

5; 10; 15; 30 og 60 

≥ 36 til < 50 

5; 10; 15; 30; 60 og 90 

≥ 50 til < 75 

10 

10; 15; 30; 60; 90 og 120 

≥ 75 

15 

15; 30; 60; 90; 120 og 180 

 

Dosisjustering baseret på PTH-niveauer: 

 • PTH-niveauet måles mindst 12 timer efter dosering og iPHT 1-4 uger efter behandlingens start eller efter justering af dosis.
 • Under vedligeholdelsesbehandlingen anbefales ugentlige målinger.
 • iPTH < 150 pg/ml (15,9 picomol/l) og ≥ 100 pg/ml (10,6 picomol/l): dosis sænkes til den næste lavere dosis.
 • iPTH < 100 pg/ml (10,6 picomol/l), cinacalcet seponeres og reinitieres ved den næste lavere dosis, når iPTH > 150 pg/ml (15,9 picomol/l).
 • Hvis behandling har været seponeret i mere end 14 dage, reinitieres ved den anbefalede startdosis.


Primær hyperparatyroidisme og parathyroideacancer 

Voksne 

 • Initialt 30 mg 2 gange dgl. i forbindelse med et måltid.
 • Dosis justeres med 2-4 ugers mellemrum til maksimalt 90 mg 4 gange dgl. afhængig af P-calcium.

 

Bemærk: 

 • Tabletter synkes hele
 • Må ikke tygges eller knuses
 • Tages med mad eller kort tid efter et måltid
 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 år.

 

Skift fra etelcalcetid til cinacalcet 

Behandling med cinacalcet anbefales først efter mindst tre hæmodialysebehandlinger og efterfølgende måling af P-calcium, hvor calciumniveauet er inden for normalområdet. 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Pædiatrisk population 

 • Korrigeret P-calcium bør være i det øvre område af det aldersspecifikke referenceinterval eller derover inden administration af den første dosis og bør monitoreres nøje.

Tendens til kramper 

 • Tærsklen for krampeanfald sænkes ved betydelig reduktion i S-calcium, monitorering anbefales.

Risikofaktorer for forlænget QT-interval 

 • Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.

Hjerteinsufficiens 

 • Der er rapporteret tilfælde af hypotension og/eller forværring af hjerteinsufficiens hos patienter med nedsat hjertefunktion.

Hypocalcæmi 

 • Behandling bør ikke påbegyndes ved eksisterende hypocalcæmi.
 • Pga. risiko for hypocalcæmi måles P-calcium inden for 1 uge efter behandlingens start og efter dosisjustering.
 • Ved P-albumin korrigeret calcium < 2,1 mmol/l og > 1,9 mmol/l (ioniseret calcium ca. 1,14, respektive 1,06 mmol/l) eller symptomer på hypocalcæmi kan P-calcium hæves via calciumholdige fosfatbindere, D-vitaminmetabolitter eller justering af calciumindholdet i dialysevæsken. Kan P-calcium ikke øges eller vedvarer symptomerne på hypocalcæmi, reduceres dosis, eller behandlingen seponeres.
 • Ved P-calcium < 1,9 mmol/l eller vedvarende symptomer på hypocalcæmi, hvor vitamin D ikke kan øges, seponeres behandlingen, indtil P-calcium når 2,0 mmol/l og/eller symptomerne på hypocalcæmi forsvinder. Behandlingen genoptages med næstlaveste dosis, som har været anvendt i den initiale behandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme*, Opkastning*.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Obstipation.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og urticaria).
Infektion i øvre luftveje.
Nedsat serum-testosteron.
Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Nedsat appetit.
Kramper, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter.
Hovedpine, Paræstesier.
Dyspnø, Hoste.
Hududslæt.
Hypotension.
Ikke kendt Forværring af hjerteinsufficiens, Ventrikulære arytmier**.
Forlænget QT-interval**.

* Kvalme og opkastning er oftest forbigående. 

** Er forekommet sekundært til hypocalcæmi. QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconalzol og ritonavir) må forventes at øge plasmakoncentrationen og dermed sænke P-calcium.
 • Cinacalcet er en kraftig hæmmer af CYP2D6 og bør anvendes med forsigtighed sammen med andre CYP2D6-substrater med snævert terapeutisk indeks, fx clomipramin, flecainid, metoprolol, nortriptylin og propafenon.
 • Pga. induktion af CYP1A2 hos rygere kan dosisjustering være nødvendig ved ændring i rygevaner.
 • Forsigtighed tilrådes ved samtidig behandling med stoffer, der hæmmer CYP1A2, fx fluvoxamin.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Øger den calciumsensitive receptors (CaSR) følsomhed over for ekstracellulært calcium, hvilket medfører nedsat sekretion af parathyroideahormon.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 20-25 %, øges med 50-80 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer.
 • Steady state efter 7 dage.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4 og CYP1A2, til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 6 timer og 30-40 timer.

Indholdsstoffer

Cinacalcetfilmovertrukne tabletter  30 mgfilmovertrukne tabletter  60 mgfilmovertrukne tabletter  90 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 016868
28 stk. (2 x 14) (blister)
1.858,65 66,38 132,76
(A) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 504015
28 stk. (blister) (Abacus)
1.859,85 66,42 132,85
(A) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 016791
28 stk. (2 x 14) (blister)
3.417,15 122,04 122,04
(A) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 016802
28 stk. (2 x 14) (blister)
5.117,30 182,76 121,84

Substitution

filmovertrukne tabletter 30 mg
Cinacalcet "Accordpharma" Accord, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 30 mg
Cinacalcet "Orion" Orion Pharma, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 30 mg
Cinacalcet "Sandoz" Sandoz, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 30 mg
Cinacalcet "Stada" STADA Nordic, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 30 mg
 
filmovertrukne tabletter 60 mg
Cinacalcet "Accordpharma" Accord, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 60 mg
Cinacalcet "Orion" Orion Pharma, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 60 mg
Cinacalcet "Sandoz" Sandoz, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 60 mg
Cinacalcet "Stada" STADA Nordic, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 60 mg
 
filmovertrukne tabletter 90 mg
Cinacalcet "Accordpharma" Accord, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 90 mg
Cinacalcet "Orion" Orion Pharma, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 90 mg
Cinacalcet "Stada" STADA Nordic, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 90 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
AMG, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 6 x 10
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
AMG, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 8 x 12
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  90 mg

Præg:
AMG, 90
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 9 x 14
filmovertrukne tabletter 90 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

15.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...