Enalapril "Krka"

C09AA02
 
 

Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv), 10 mg eller 20 mg enalaprilmaleat. 

Doseringsforslag

Arteriel hypertension 

Voksne 

 • Individuelt. Initialt 5-10 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 20 mg, maksimalt 40 mg dgl.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 2,5-5 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn før, enalaprilbehandlingen indledes.

Børn 

 • Legemsvægt 20 - 50 kg. Initialt 2,5 mg 1 gang dgl. Kan øges op til 20 mg dgl.
 • Legemsvægt > 50 kg. Initialt 5 mg 1 gang dgl. Kan øges op til 40 mg dgl.


Hjerteinsufficiens 

 • Individuelt, fx initialt 2,5 mg dgl. stigende efter effekt til 10-20 mg dgl. under nøje kontrol af især blodtrykket. Maksimalt 40 mg.
 • Døgndosis kan evt. fordeles på 2 enkeltdoser.

 

Bemærk: 

 • Synkes hele eller halve
 • Tages med et glas vand
 • Kan knuses
 • Knust tablet har en ubehagelig smag
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Delekærven for tabl. 10 mg og 20 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Glemt dosis tages straks, medmindre det snart er tid til næste dosis. I så fald springes den over.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Initialt 2,5 mg dgl. Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forhøjet plasmakoncentration er set ved levercirrose.
 • Ved let til moderat nedsat leverfunktion bør dosisnedsættelse overvejes.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE- hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og hos 5-10 % af patienterne så generende, at behandlingen må seponeres. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Angina pectoris, Arytmier Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi
Hjerte Myokardieinfarkt Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera, Ileus, Pancreatitis Dyspepsi, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Utilpashed
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi, Hyponatriæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Nervøsitet, Somnolens Døsighed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Impotens
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme Rhinoré
Hud og subkutane væv Alopeci Rødme, Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression, Lymfadenopati, Pancytopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Stomatitis
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin
Psykiske forstyrrelser Abnorme drømme
Nyrer og urinveje Oliguri
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Luftveje, thorax og mediastinum Eosinofil pneumoni, Lungeinfiltrater Rhinitis
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Raynauds syndrom
Ikke kendt hyppighed
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH

Interaktioner

Anden medicin sammen med Enalapril "Krka"
 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis enalapril, og behandling med enalapril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • Samtidig behandling med allopurinol kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6 %. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 6.700 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf mindre end 650 for enalapril.  

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Enalapril "Krka" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Enalapril "Krka" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet ACE og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.
 • Antihypertensiv virkning indtræder gradvis efter ca. 1 time og er maksimal efter 4-8 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 %.
 • Enalapril er en prodrug, som hydrolyseres i leveren til den aktive substans enalaprilat.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer (enalaprilat).
 • Steady state efter 4 dage (enalaprilat).
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer (enalaprilat).
 • Enalapril og enalaprilat udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 5 mg, KRKA  Delekærv
tabletter 10 mg, KRKA  Delekærv for nemmere indtagelse
tabletter 20 mg, KRKA  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Knust tablet har en ubehagelig smag.

Administration

Synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.)
Enalapril "Krka"
023716
30 stk. (blister)
65,95 2,20 4,40
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.)
Enalapril "Krka"
023738
100 stk. (blister)
63,50 0,64 1,27
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Enalapril "Krka"
023710
30 stk. (blister)
69,40 2,31 2,31
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Enalapril "Krka"
023641
100 stk. (blister)
63,55 0,64 0,64
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.)
Enalapril "Krka"
023650
30 stk. (blister)
177,05 5,90 2,95
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.)
Enalapril "Krka"
023649
100 stk (blister)
96,95 0,97 0,48

Substitution

tabletter 5 mg
Corodil HEXAL, Enalapril, tabletter 5 mg
Enacodan STADA Nordic, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Accord" Accord, Enalapril, tabletter 5 mg Genordn. B
Enalapril "Sandoz" Sandoz, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Teva" TEVA, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Vitabalans" Vitabalans, Enalapril, tabletter 5 mg Genordn. B
 
tabletter 10 mg
Corodil HEXAL, Enalapril, tabletter 10 mg
Enacodan STADA Nordic, Enalapril, tabletter 10 mg
Enalapril "Accord" Accord, Enalapril, tabletter 10 mg Genordn. B
Enalapril "Sandoz" Sandoz, Enalapril, tabletter 10 mg
Enalapril "Teva" TEVA, Enalapril, tabletter 10 mg
Enalapril "Vitabalans" Vitabalans, Enalapril, tabletter 10 mg Genordn. B
 
tabletter 20 mg
Corodil HEXAL, Enalapril, tabletter 20 mg
Enacodan STADA Nordic, Enalapril, tabletter 20 mg
Enalapril "Accord" Accord, Enalapril, tabletter 20 mg Genordn. B
Enalapril "Sandoz" Sandoz, Enalapril, tabletter 20 mg
Enalapril "Teva" TEVA, Enalapril, tabletter 20 mg
Enalapril "Vitabalans" Vitabalans, Enalapril, tabletter 20 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Rød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4331. Bateman BT, Patorno E, Desai RJ et al. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and the Risk of Congenital Malformations. Obstet Gynecol. 2017; 129(1):174-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926639 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4330. Polifka JE. Is there an embryopathy associated with first-trimester exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists? A critical review of the evidence. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012; 94(8):576-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807387 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4328. Li DK, Yang C, Andrade S et al. Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk of malformations in offspring: a retrospective cohort study. BMJ. 2011; 343, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010128 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4327. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med. 2006; 354(23):2443-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16760444 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

06.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...