Jurnista

Udgået: 27.06.2022
N02AA03
 
 

Semisyntetisk opioidagonist

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på dosisreduktion til ældre. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Stærke smerter.
Kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 8 mg, 16 mg eller 32 mg hydromorphonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne og børn > 12 år. Sædvanligvis 8 mg hver 24. time stigende efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

 

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Lavere initialdosis og forsigtig titrering til smertekontrol.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion, se Nedsat leverfunktion, Opioider.

Se endvidere

Seponering

Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Gastro-intestinal obstruktion, inkl. paralytisk ileus, da tilstanden kan forværres.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med hydromorphon påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Depotpræparater bør ikke doseres oftere end anbefalet. Fx gives oxycodon depottabletter 5 mg x 4 til dement ældre patient, selvom anbefalingen lyder dosering hver 12. time. Indlæggelse. Der gives antidot i form af naloxon.
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirations-dæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ukorrekt håndtering
Fast smertebehandling med depotpræparater gives fejlagtigt kun som p.n. Patienten bliver ikke smertedækket optimalt og risikoen for komplikationer øges (gennembrudssmerter, delir hos ældre mm.). Indlæggelse på grund af smerter.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af styrker på pakninger og sprøjter. Over-/underdosering.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Det blev bl.a. ikke oplyst, at hydromorphon er > 5 gange stærkere end morphin. Alvorlig overdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed Kraftesløshed
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper Myalgi
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Paræstesier, Sedation, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Nervøsitet, Talebesvær Mareridt, Rastløshed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention Dysuri
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Miosis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser*, Toleransudvikling
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Koordinationsbesvær
Psykiske forstyrrelser Eufori
Det reproduktive system og mammae Seksuelle forstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi
Psykiske forstyrrelser Agitation
Ikke kendt hyppighed
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet
Luftveje, thorax og mediastinum Søvnapnø

* Kan ses ved pludselig seponering. 

 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.
 • Samtidig indgift af morfinagonister/-antagonister nedsætter virkningen og medfører risiko for abstinenssymptomer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3907

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis ved intranasal anvendelse er under 1 %. Biotilgængeligheden er lidt højere ved oral behandling, og den mængde, barnet får under maternel oral behandling, forventes at være betryggende lav. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af hydromorphon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med primær virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS og med svag affinitet til қ-receptorerne. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,99-1,45 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Eliminationen forløber i flere faser med plasmahalveringstider 1,7 timer (initialt) og ca. 15 timer (terminalt).
 • En mindre del udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 20-30 % pga. udtalt first pass-metabolisme. Maksimal plasmakoncentration efter 30-45 minutter (tabletter), ca. 1 time (kapsler), ca. 3 timer (depotkapsler) og 6-8 timer (depottabletter). Depotkapsler (polydepot) og depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Hydromorphondepottabletter  8 mgdepottabletter  16 mgdepottabletter  32 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 8 mg, depottabletter 16 mg, depottabletter 32 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 8 mg, depottabletter 16 mg, depottabletter 32 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 8 mg, depottabletter 16 mg, depottabletter 32 mg
Macrogoler : depottabletter 8 mg, depottabletter 16 mg, depottabletter 32 mg

Firma

Tilskud

Enkelttilskud kan søges. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for længerevarende behandling med stærke opioider set i lyset af misbrugsrisikoen.
 • Beskrivelse af tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.
 • Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af både morfin og oxycodon i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere tricykliske antidepressiva, gabapentin og pregabalin.
 • Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 053552
14 stk.
Udgået 02-05-2022
(AP4) depottabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 176429
14 stk (blister)
Udgået 27-06-2022
(AP4) depottabletter 32 mg (kan dosisdisp.) 053589
14 stk.
Udgået 27-06-2022

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  8 mg

Præg:
HM, 8
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7,5 x 7,5
depottabletter 8 mg
 
 
 

Depottabletter  16 mg

Præg:
HM, 16
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9 x 9
depottabletter 16 mg
 
 
 

Depottabletter  32 mg

Præg:
HM, 32
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 9,1
depottabletter 32 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977; , https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajmg.1320010113 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...