Nocutil

H01BA02
 
 
Syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,1 mg eller 0,2 mg desmopressinacetat. 

Doseringsforslag

Diabetes insipidus

Voksne og børn. Initialt 0,1 mg 3 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis 0,1-0,2 mg 3 gange dgl. Dosisøgning afhængig af respons.  

 

Enuresis nocturna

Voksne og børn > 5 år. Individuelt. Sædvanligvis 0,2 mg før sengetid. Dosis kan øges til 0,4 mg.  

 • Fremrykning af doseringstidspunkt til 1-2 timer før sengetid kan forsøges ved manglende effekt.
 • Væskeindtaget skal begrænses til mindst muligt i perioden 1 time før til 8 timer efter administration.
 • Spontan helbredelse er mulig. Derfor anbefales behandlingspause hver tredje måned.

 

Nykturi

 • Voksne < 65 år. Initialt 0,1 mg ved sengetid. Dosis kan øges til 0,2 mg og derefter 0,4 mg med 1 uges interval mellem hver dosisøgning.
 • Ældre > 65 år. Behandling med desmopressin kan generelt ikke anbefales til ældre over 65 år. Skønnes behandling til ældre over 65 år nødvendig, er højst anbefalede dosis 25 mikrogram/dag for kvinder og 50 mikrogram/dag for mænd.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele eller halve.
 • Tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Ved manglende effekt efter 4 ugers behandling med dosisøgning bør behandlingen seponeres.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-50 ml/min.

  AUC og halveringstiden øges med øget sværhedsgrad af nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Habituel og psykogen polydipsi
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika
 • Hyponatriæmi eller disposition til hyponatriæmi
 • Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).

Forsigtighedsregler

 • Behandling af enuresis noctuma og nykturi med desmopressin uden samtidig begrænsning i væskeindtagelsen kan føre til væskeretention, ødemer og hyponatriæmi. Væskeindtaget skal minimeres fra 1 time før og til 8 timer efter administration.
 • Der er øget risiko for hyponatriæmi hos ældre. Hvis ældre sættes i behandling, kontrolleres serum-natrium før behandlingsstart, i løbet af den første uges behandling, efter 1 måned og i øvrigt derefter ved dosisøgning samt efter klinisk skøn. Vægten følges tæt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Blære- og urinvejssymptomer
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Flatulens, Meteorisme
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper Myalgi
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Somnolens Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Dehydrering
 • Anafylaktisk reaktion, kramper og koma er set med ukendt hyppighed.
 • Kraftesløshed, dehydrering og hypernatriæmi er set med ukendt hyppighed hos patienter med diabetes insipidus.
 • Hyppighederne af ovenstående bivirkninger gælder anvendelse til voksne. Visse bivirkninger er kun set hos børn: Aggressivitet og angst er set som ikke-almindelig og sjældne bivirkninger og depression og hallucinationer er set med ukendt hyppighed. Ellers ses de fleste af de nævnte bivirkninger mindre hyppigt hos børn.
 • Ved nasal applikation ses desuden almindeligvis nasal tilstopning, rhinitis og epistaxis.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Nocutil

Der bør tages forholdsregler for at undgå hyponatriæmi - restriktion af væskeindtag og tæt monitorering af serum-natrium - hvis der samtidig indtages lægemidler, der kan inducere SIADH, fx: 

  

Samtidig behandling med loperamid og desmopressintabletter kan føre til en tredobling af plasmakoncentrationen af desmopressin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4427, 5324

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Nocutil medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Brug af vasopressin-receptorantagonisten tolvaptan som antidot kan forsøges. 

Farmakodynamik

Vandreabsorptionen i nyrernes samlerør reguleres af det antidiuretiske hormon ADH (vasopressin). Desmopressin er en syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Forventet virkningsvarighed 6-8 timer (oralt) og 8-12 timer (intranasalt). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,1 % (oralt), 0,25 % (sublingualt) og ca. 3-5 % (intranasalt).
 • Gastro-intestinal absorption nedsættes med 40 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (oralt) og 1 time (intranasalt).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i originalpakning for at beskytte mod lys og fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 0,1 mg, Medac  Delekærv for nemmere indtagelse
tabletter 0,2 mg, Medac  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 0,1 mg (kan dosisdisp.) 060860
30 stk.
149,00 4,97 19,87
(B) tabletter 0,1 mg (kan dosisdisp.) 060869
90 stk.
394,65 4,39 17,54
(B) tabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 060878
30 stk.
279,80 9,33 18,65
(B) tabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 060887
90 stk.
800,45 8,89 17,79

Substitution

tabletter 0,1 mg
Desmopressin "Teva" TEVA, Desmopressin, tabletter 0,1 mg
 
tabletter 0,2 mg
Desmopressin "Teva" TEVA, Desmopressin, tabletter 0,2 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  0,1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 0,1 mg
 
 
 

Tabletter  0,2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 0,2 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5324. Ryoyu Takeda, Masashi Demura, Yoshihisa Sugimura et al. Pregnancy-associated diabetes insipidus in Japan-a review based on quoting from the literatures reported during the period from 1982 to 2019. Endocr J. 2021; 68(4):375-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33775975/ (Lokaliseret 9. marts 2022)


4427. Chanson P, Salenave S. Diabetes insipidus and pregnancy. Ann Endocrinol (Paris). 2016; 77:135-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27172867 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

22.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...