Octreotide "Pfizer"

Udgået: 26.08.2019
H01CB02
 
 

Syntetisk, cyklisk octapeptid-analog til somatostatin. 

Anvendelsesområder

 • Akromegali, ved manglende remission efter kirurgi og/eller strålebehandling eller som primær terapi, hvis operation ikke er mulig/afvises af patienten samt i nogle tilfælde præoperativt ved makroadenomer.
 • Symptomer ved funktionelle gastro-entero-pankreatiske endokrine tumorer (GEP-tumorer), fx carcinoide tumorer med kliniske manifestationer (carcinoidt syndrom).
 • TSH-secernerende adenomer, ved manglende remission efter kirurgi og/eller strålebehandling eller som primær terapi, hvis operation ikke er mulig/afvises af patienten.
 • Forebyggelse af komplikationer ved pancreaskirurgi.
 • Blødende gastro-øsofageale varicer hos cirrosepatienter.
 • Kan også benyttes ved refraktær hypoglykæmi udløst af quinin givet i forbindelse med behandling af P. falciparum-infektion. Se endvidere Quinin.

 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram, 100 mikrogram eller 200 mikrogram octreotid. 

Doseringsforslag

Akromegali 

 • Voksne. Initialt. 50-100 mikrogram s.c. 2-3 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis individuelt, sædvanligvis 200-300 mikrogram i døgnet.
  Døgndosis bør ikke overstige 1,5 mg.

 

GEP-tumorer 

 • Voksne. Individuelt, initialt sædvanligvis 50 mikrogram s.c. 1-2 gange dgl., stigende til 100-200 mikrogram 3 gange dgl.
  I specielle tilfælde kan en højere dosis være påkrævet.

 

Forebyggelse af komplikationer ved pancreaskirurgi 

 • 100 mikrogram s.c. 3 gange dgl. i 7 på hinanden følgende dage med start på operationsdagen mindst én time før laparotomi.

 

Blødende gastro-øsofageale varicer 

 • Voksne. 25 mikrogram/time i op til 5 dage som kontinuerlig i.v. infusion.
 • Kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid infusionsvæske.

 

Bemærk: 

 • Dosisjustering kan være nødvendig ved levercirrose.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved påvisning af galdesten før eller under behandling.
 • Ultralydsundersøgelse af galdeblæren kan foretages før langtidsbehandling og herefter evt. med 6 til 12 måneders interval.
 • Leverfunktionen bør monitoreres under behandlingen.
 • Forsigtighed ved diabetes mellitus.
 • Thyroideafunktionen bør monitoreres hos patienter, der er i behandling med octreotid i længere tid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag på indstiksstedet*.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Galdesten**, Kvalme, Obstipation.
Hyperglykæmi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Cholecystitis, Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Meteorisme, Opkastning, Steatoré.
Bradykardi, Dyspnø.
Hypoglykæmi, Hypotyroidisme, Nedsat glucosetolerans, Thyroideapåvirkning.
Svimmelhed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dehydrering.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Arytmier.
Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

* Der er set noduli på indstiksstedet, der kan være palpable i over 6 mdr. Præparatskift kan evt. forsøges. 

** Tilstedeværelsen af galdesten hos patienter under behandling med octreotid er normalt asymptomatisk. Symptomatiske sten skal behandles på normal vis. 

Interaktioner

 • Octreotid hæmmer absorptionen af ciclosporin.
 • Samtidig indgift af octreotid og bromocriptin øger biotilgængeligheden af bromocriptin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt anbefales graviditet ikke under behandling, det anbefales at behandlingen pauseres ved konstateret graviditet. Behandling er en specialistopgave; der er teoretisk risiko for nedsat placentaperfusion og uterus-kontraktioner. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer frigivelse af: 

 • Væksthormon
 • Glucagon
 • Insulin
 • Serotonin
 • Vasoaktiv-intestinalpeptid (VIP)
 • Gastrin og andre gastro-intestinale peptider.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i udstrakt grad, formentlig i leveren.
 • Injektionsvæske, opløsning. Absorberes næsten fuldstændigt efter s.c. injektion. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter. Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • Injektionsvæske, suspension. Depotpræparat (bionedbrydeligt depot). Maksimal plasmakoncentration initialt på dag 1. Herefter ses subterapeutisk plasmakoncentration i ca. 7 dage. Plasmakoncentrationen stiger igen til maksimum omkring dag 14, hvorefter den forbliver relativt konstant de flg. 3-4 uger. Steady state efter 3 injektioner hver 4. uge.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  

Injektionsvæske 50 mikrogram/ml 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Injektionsvæsken skal anvendes umiddelbart efteråbning.

  

Injektionsvæske 200 mikrogram/ml 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25°C) i højst 2 uger, dog bør hætten på hætteglasset gennemhulles højst 10 gange.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Phenol : injektionsvæske, opl. 200 mikrogram/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 136041
5 x 1 ml
Udgået 26-08-2019
(BEGR) injektionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 136086
5 x 1 ml
Udgået 26-08-2019
(BEGR) injektionsvæske, opl. 200 mikrogram/ml 136030
1 x 5 ml
Udgået 26-08-2019
 
 

Revisionsdato

2019-08-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. februar 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...