Torisel®

L01XE09
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Fremskredent renalcellekarcinom, hvor patienten har mindst 3 af de 6 følgende prognostiske risikofaktorer:
  • Recidiv efter mindre end 1 år
  • Karnofsky performance status 60 eller 70
  • Anæmi
  • Hypercalcæmi
  • LDH højere end 1,5 gange øvre normalgrænse
  • Mere end et organ med metastaser
 • Recidiverende og/eller refraktært mantlecellelymfom.

Temsirolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 30 mg temsirolimus. 

Doseringsforslag

Renalcellekarcinom 

 • Voksne. 25 mg som i.v. infusion over 30-60 min. én gang ugentlig.

  

Mantlecellelymfom 

 • Voksne. 175 mg som i.v. infusion over 30-60 min. én gang ugentlig i 3 uger, efterfulgt af 75 mg én gang ugentlig.


Bemærk. 

 • Ca. 30 min. før hver dosis gives et antihistamin i.v. svarende til 25-50 mg diphenhydramin.
 • Startdosis er forbundet med bivirkninger og kræver oftest dosisreduktion eller -udskydelse, se speciallitteratur.
 • Begrænset erfaring vedr. børn.

Nedsat leverfunktion

Renalcellekarcinom 

 • Ingen dosisjustering ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Dosis nedsættes til 10 mg ugentligt ved stærkt nedsat leverfunktion.

Mantlecellelymfom 

 • Ingen dosisjustering ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Patienter med CNS-metastaser/tumorer og/eller AK-behandling kan udvikle CNS-blødning.
 • Før behandlingsstart foretages røntgen af thorax. Periodisk opfølgning bør overvejes.
 • Vaccination med levende vaccine skal undgås.
 • Under behandlingen monitoreres
  • nyrefunktion
  • hæmatologiske værdier
  • blodsukker
  • total-kolesterol og -triglycerider
  • serum-fosfat
  • serum-kalium.
 • Alkoholindhold. Fortyndet koncentrat til infusionsvæske indeholder 35% v/v alkohol. 1 dosis på 175 mg temsirolimus indeholder 4,85 g alkohol, der svarer til 40 % af én genstand.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Kuldegysninger, Nedsat appetit, Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Ødemer.
Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Brystsmerter, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi, Rygsmerter.
Hovedpine, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Mucositis, Tør hud.
Infektioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Forhøjede leverenzymer, Gastro-intestinal blødning, Synkebesvær.
Dyb venetrombose, Hypertension, Interstitiel lungesygdom, Pharyngitis, Pleuraekssudat, Rhinitis, Tromboflebitis.
Leukopeni, Lymfopeni.
Dehydrering, Diabetes mellitus, Hyperlipidæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi.
Myalgi.
Angst, Depression, Paræstesier, Svimmelhed.
Acne, Eksfoliativ dermatitis, Negleforandringer, Purpura, Sårhelingskomplikationer.
Allergiske reaktioner, Sepsis.
Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal perforation.
Cerebral hæmoragi, Lungeemboli, Perikardieansamling.

Tilfælde af Stevens-Johnsons syndrom og rhabdomyolyse forekommer (frekvens ukendt). 

Der er rapporteret tilfælde af Pneumocystis jirovecii pneumoni, nogle med dødelig udgang. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af ciclosporin, diltiazem eller itraconazol øger fuldblodskoncentrationen af sirolimus.
 • Samtidig indgift af rifampicin nedsætter fuldblodskoncentrationen af sirolimus.
 • Samtidig indgift af interferon-alfa kan medføre katarakt.
 • Ved samtidig brug af ACE-hæmmere er set angioødem.
 • Sirolimus metaboliseres via CYP3A4. Der er derfor teoretisk risiko for interaktioner med lægemidler, der inducerer eller hæmmer dette enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Naturlægemidler med perikon kan nedsætte plasmakoncentrationen af sirolimus.
 • Ved samtidig brug af sunitimab kan dosisbegrænsende toksicitet af temsirolimus forekomme (makulopapuløst hududslæt, anfald af arthritis urica og cellulitis).
 • Indholdet af ethanol medfører risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2789, 2955, 2954, 4268, 4388, 692, 2790, 4264, 4270, 4267, 4269, 691

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer serin-theroninkinasen mTOR.

Farmakokinetik

 • Temsirolimus omdannes hovedsageligt til den aktive metabolit sirolimus.
 • Sirolimus optages af erytrocytterne.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter.
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt med galden.
 • Plasmahalveringstid 18 timer (temsirolimus) og 73 timer (sirolimus).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentratet fortyndes med 1,8 ml solvens til en koncentration på 10 mg/ml.
 • Den beregnede mængde koncentrat tilsættes 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke opblandes i andre infusionsvæsker og må ikke tilsættes andre farmaka. 
 • Infusionsbeholder og infusionssæt må ikke være lavet af PVC.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Fortyndet koncentrat er kemisk holdbart 24 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC). Skal beskyttes mod sollys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar 6 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC). Skal beskyttes mod sollys.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. og solvens til infusionsvæske, opl. 30 mg 388198
1 sæt
7.732,35

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...