Atripla®

J05AR06
 
 

Antiviralt middel. Kombination af efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproxil. Alle tre stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

HIV-infektion hos voksne. Se endvidere Midler mod HIV.
 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg efavirenz, 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tablet 1 gang dgl.
 • Bør tages ved sengetid på tom mave, dvs. mindst 2 timer efter et måltid.


Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Ved opkastning < 1 time efter indtagelse, tages ny dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion.  


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder flg. retningslinjer:  

  Efavirenz

  • GFR < 90 ml/min: Erfaring savnes.


  Emtricitabin: 

  • GFR 15-30 ml/min: Dosis nedsættes til 200 mg hver 72. time.
  • GFR < 15 ml/min: Dosis nedsættes til 200 mg hver 96. time.

   

  Tenofovirdisoproxil: 

  GFR 

  ml/minut 

  Dosis (voksne)  

  30-50 

  132 mg 1 gang dgl.  

  20-30 

  66 mg 1 gang dgl.  

  10-20 

  33 mg 1 gang dgl.  

  < 10 

  Bør kun anvendes i forbindelse med dialyse: 16,5 mg efter afslutning af hver 4-timers dialyse  

  Bemærk: 

  • GFR < 50 ml/min. Nyrefunktionen skal følges tæt.
  • GFR < 30 ml/min: Bør ikke anvendes, medmindre der ikke findes alternativ behandling.
  • Børn: Bør ikke anvendes.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion. Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Da efavirenz kan forlænge QTc-intervallet, er der følgende kontraindiktioner:
  • Patienter med familie, der har haft pludseligt dødsfald eller forlænget QTc-interval eller andre kliniske tilstande, der kan forlænge QTc-intervallet.
  • Anamnese med symptomatiske hjertearytmier.
  • Klinisk relevant bradykardi eller kongestiv hjerteinsufficiens ledsaget af nedsat venstre ventrikulær uddrivningsfraktion.
  • Alvorlige forstyrrelser i elektrolytbalancen, fx hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi.
  • Samtidig brug af QTc-forlængende lægemidler.
 • Samtidig brug af fx:
  • Elbasvir/grazoprevir
  • Midazolam
  • Pimozid
  • Ergotalkaloider
  • Triazolam
  • Naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør afbrydes, hvis der udvikles alvorligt udslæt eller udslæt sammen med feber, blæredannelse, afskalning og mucosapåvirkning.
 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen også seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed ved hepatomegali eller hepatitis.
 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 2-4 ugers behandling
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, bør nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Anden behandling bør overvejes til patienter med osteoporose med høj risiko for frakturer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hypofosfatæmi.
Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Neutropeni.
Abdominalsmerter.
Balanceforstyrrelser.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Pustuløst hududslæt.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi.
Abnorme drømme.
Angst, Depression, Døsighed, Koncentrationsbesvær, Somnolens, Søvnforstyrrelser.
Dermatitis, Hudkløe, Hyperpigmentering af huden, Makulopapuløst hududslæt.
Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Tinnitus.
Sløret syn.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Hyperkolesterolæmi, Hypokaliæmi.
Kramper, Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Ataksi, Tremor.
Agitation, Eufori, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Konfusion, Mani, Psykose, Suicidaladfærd, Suicidaltanker.
Fanconis syndrom, Proksimal renal tubulopati.
Erythema multiforme.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Angioødem.
Lactatacidose*.
Myopati, Osteomalaci.
Nefritis, Nefrogen diabetes insipidus, Nyresvigt.
Fotosensibilitet.

* Lactacidose er rapporteret ved behandling med tenofovirdisoproxil alene eller i kombination andre antiretrovirale lægemidler. Ved prædisponerende faktorer, fx dekompenseret leversygdom, eller ved samtidig brug af lactacidose-inducerende lægemidler er der større risiko for svær lactacidose, herunder med letal udgang. 

 

 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Det er rapporteret, at efavirenz kan give falsk positive resultater for cannabinoider eller for benzodiazepiner i nogle screeningstest.

 

Interaktioner

 • Efavirenz metaboliseres via CYP3A4, hvorfor der er mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem efavirenz og de lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af elbasvir/grazoprevir kan medføre tab af det virologiske respons på elbasvir/grazoprevir. Kombination er kontraindiceret.
 • Efavirenz øger plasmakoncentrationen af midazolam, pimozid, ergotalkaloider og triazolam. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af QT-forlængende lægemidler, fx antiarytmika klasse IA og III, antipsykotika, antidepressiva, makrolider, fluoroquinoloner, antimykotika, visse non-sederende antihistaminer, visse malariamidler og methadon, er kontraindiceret.
 • Efavirenz kan nedsætte AUC for saquinavir og atazanavir, og AUC for voriconazol reduceres med ca. 77%.
 • Efavirenz kan nedsætte AUC for bupropion med 55%.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af efavirenz på grund af induktion af mikrosomale leverenzymer.
 • Hvis efavirenz administreres sammen med voriconazol, skal vedligeholdelsesdosis af voriconazol øges til 400 mg hver 12. time, og dosis af efavirenz skal reduceres med 50%, dvs. til 300 mg en gang daglig. Når behandlingen med voriconazol er ophørt, bør den initiale dosis af efavirenz genoptages.
 • Ved kombination med atazanavir mindskes koncentrationen af atazanavir, og derfor bør denne gives boosted med ritonavir.
 • Ved kombinationsbehandling med ritonavir eller cobicistat-boostet proteasehæmmer er rapporteret øget risiko for nyrefunktionspåvirkning. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet. Samtidig brug af ritonavir i doser på 600 mg frarådes.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Efavirenz kan reducere plasmakoncentrationen af levonorgestrel med ca. 50%. Ved behov for postcoital kontraception i op til 4 uger efter indtagelse af efavirenz bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral.
 • Samtidig brug af sofosbuvir/velpatasvir frarådes, da plasmakoncentrationen af velpatasvir dermed forventes at blive reduceret.
 • Samtidig brug af naturlægemidler med perikon kan nedsætte plasmakoncentrationen af efavirenz. Kombination er kontraindiceret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Data for efavirenz (omkring 1.000 1. trimester-eksponerede), tenofovirdisoproxil (mere end 3.200 1. trimester eksponerede) og emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Efavirenz 

 • HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.

Emtricitabin og tenofovir 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere.
 • Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Efavirenz 

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 timer.
 • Steady state efter 6-7 dage.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2B6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 40-55 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofovirdisoproxil 

 • Tenofovirdisoproxil er en prodrug, som hurtigt omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængelighed ca. 25%. Øges med ca. 40% ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80% udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200 + 245 + 600 mg 134862
30 stk.
9.841,10

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 + 245 + 600 mg
Efav/Emtri/Tenof. disopr.Mylan Mylan, Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg
Emtenef STADA Nordic, Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg
Padviram Sandoz, Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 + 245 + 600 mg

Præg:
123
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 20
filmovertrukne tabletter 200 + 245 + 600 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

15.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...