Zonnic Peppermint

Udgået: 05.10.2020
N07BA01
 
 
Middel til anvendelse ved rygeophør.

Anvendelsesområder

Tobaksafvænning. Er også godkendt til rygereduktion. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Mundhulespray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 1 mg nicotin. 

Doseringsforslag

Rygeophør 

 • Sædvanligvis 1-2 pust hver halve til hele time. Højst 64 pust dgl.
 • Pust direkte mellem kinden og tænderne, skiftevis ved venstre og højre kind.
 • Bør anvendes i 3 måneder og derefter gradvist nedtrappes.
 • Behandlingen bør afsluttes, når dosis er 1-2 pust dgl.
 • Anvendelse af nicotin mundhulespray længere end 1 år anbefales ikke.

 

Rygereduktion 

 • Kan anvendes mellem rygeperioder mhp. at forlænge den rygefrieperiode.
 • Forsøg på rygestop bør gøres senest 6 måneder efter behandlingsstart.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn under 12 år og kun til unge 12-17 år efter en læges anvisning.

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-45 ml/min.

  Mulig øget risiko for bivirkninger. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed pga. øget risiko for bivirkninger. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svære hjerte-karlidelser (fx nylig myokardieinfarkt, ustabil angina, ukontrolleret hypertension), fæokromocytom og ukontrolleret thyreotoksikose.
 • Øget blodsukkerkontrol anbefales ved diabetes mellitus ifm. overgang fra rygning til anvendelse af nicotinpræparater.
 • Symptomerne ved øsofagitis eller ulcus kan forværres.
 • Alkoholindhold
  Mundhulespray indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Rygestop kan i sig selv give anledning til en række forbigående symptomer uafhængigt af evt. rygestops-midler. Det kan bl.a. være humørforstyrrelser, irritabilitet, koncentrationsbesvær, svimmelhed, søvnløshed, øget appetit, hoste og obstipation. 

Toleransudvikling: Langtidsanvendelse af NRT (nicotine replacement therapy) over 12 mdr. er rapporteret til 1-2 % i "real life". 
Irritation i hals, svælg og øsofagus, svimmelhed, hovedpine, utilpashed, hikke og hjertebanken, kvalme, opkastning samt gastro-intestinale gener. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Anvendelse af nicotinsubstitution som led i rygeafvænning hos gravide er omdiskuteret. Der er data for > 3.000 gravide eksponeret for nicotinsubstitution under 1. trimester af graviditeten. Fortolkningen af de heterogene data er kompleks og i noget omfang omdiskuteret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.
Der synes generelt at være konsensus om at foretrække nicotinsubstitution frem for fortsat tobaksrygning.
For at få mindst mulig nicotinpåvirkning af barnet bør der primært anvendes intermitterende dosering (fx tyggegummi).
Se endvidere Nicotinsubstitution

Referencer: 811, 3711, 4300, 4301, 4302

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt frarådes brug af nicotinsubstitution under amning, da betydningen af eksponering for nicotin hos det ammede barn er uklar; den potentielle risiko ved nicotinsubstitutionsbehandling er dog klart lavere end ved fortsat rygning.
Rygning er en væsentlig risikofaktor for pludselig uventet spædbarnsdød (SIDS) og nogle forfattere mener, at nicotin spiller en væsentlig rolle; der er ingen data, som forbinder nicotinsubstitution og amning med SIDS. Skøn over den kvantitative eksponering er forbundet med en del usikkerhed, men de bedste data (relateret til plasterapplikation) tyder på en relativ vægtjusteret dosis på 2% for nicotin og omkring 8%, hvis den primære metabolit, cotinin, inkluderes. Halveringstiden i modermælken er omkring 90 min.
Såfremt der vælges at behandle med nicotinsubstitution under amning bør følgende iagttages: 

 • Plasterapplikation bør undgås, da eksponeringen er konstant og ikke levner mulighed for en tidsmæssig differentiering mellem administration og amning.
 • Ved anden administrationsform bør amning finde sted længst mulig, og mindst tre timer, efter administration af nicotinpræparatet.

Se endvidere

Farmakodynamik

Nicotin. Substitution af nicotinindtaget ved rygning. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes primært fra mundslimhinden. Biotilgængelighed ca. 50%. Biotilgængeligheden efter synkning er lav pga. first pass-metabolisme (ca. 80%).
 • Transdermal administration. Nicotin frigøres langsomt fra plastret og absorberes kontinuerligt over ca. 16 timer. Absorptionen fortsætter 1-2 timer efter fjernelsen af plastret. Maksimal plasmakoncentration efter 5-10 timer.
 • Nasal administration. Biotilgængelighed ca. 55%. Maksimal plasmakoncentration efter 10-15 minutter.
 • Pulmonal administration. Biotilgængelighed ca. 60% ved kontinuerlig inhalation i 20 minutter. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 15 minutter efter afsluttet inhalation.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) mundhulespray 1 mg/dosis 026480
15 ml (200 doser)
Udgået 05-10-2020

Referencer

811. Blanc J, Koch A. Pharmacotherapy for Smoking Cessation During Pregnancy - CNGOF-SFT Expert Report and Guidelines for Smoking Management During Pregnancy. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2020; 48:604-11, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32247100/ (Lokaliseret 16. juli 2020)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4300. Dhalwani NN, Szatkowski L, Coleman T et al. Nicotine replacement therapy in pregnancy and major congenital anomalies in offspring. Pediatrics. 2015; 135(5):859-67, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25847803 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4301. Forinash AB, Pitlick JM, Clark K et al. Nicotine replacement therapy effect on pregnancy outcomes. Ann Pharmacother. 2010; 44(11):1817-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20978216 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4302. Osadchy A, Kazmin A, Koren G. Nicotine replacement therapy during pregnancy: recommended or not recommended?. J Obstet Gynaecol Can. 2009; 31(8):744-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19772709 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...