Granisetron "Hameln"

Udgået: 05.04.2021
A04AA02
 
 

Serotonin-receptorantagonister af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg granisetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • Profylakse og behandling af kvalme og opkastning ved kemoterapi og strålebehandling
  Voksne.
  1 mg enten som langsom (30 sek.) i.v. injektion eller fortyndet med 20-50 ml forligelig infusionsvæske som i.v. infusion over 5 min. umiddelbart før behandlingen.
  Børn 2-16 år. 40 mikrogram/kg legemsvægt gives som i.v. infusion over 5 min. umiddelbart før behandlingen. Behandlingen kan gentages 1 gang i løbet af de efterfølgende 24 timer. Der bør være mindst 10 min. mellem gentagne behandlinger.

 

 • Profylakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning
  Voksne.
  1 mg gives som langsom i.v. injektion (30 sek.) før anæstesibehandling. Behandlingen kan gentages 2 gange i løbet af de efterfølgende 24 timer.


Bemærk: 

 • Der er begrænset klinisk erfaring med anvendelse til børn.
 • Effekten af granisetron kan øges ved samtidig indgift af dexamethason eller andre glukokortikoider.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister. 

Forsigtighedsregler

 • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
 • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Obstipation.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Diarré.
Forhøjede levertransaminaser.
Søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Serotoninsyndrom.
Forlænget QT-interval.
Ekstrapyramidale gener.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af granisetron. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3-receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Serotonin-receptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner.  

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 3 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 timer.
 • Ca. 12% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 60% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af injektionsvæske  

Indholdet (1 ml hhv. 3 ml) i en ampul fortyndes op til 5 ml hhv. 15 ml med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet i en ampul fortyndes med 20-50 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 152720
5 x 1 ml
Udgået 05-04-2021
(B) konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 152742
5 x 3 ml
Udgået 05-04-2021
 
 

Revisionsdato

29.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...