Fludarabinphosphat "Actavis"

L01BB05
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Fluorsubstitueret purinanalog. 

Anvendelsesområder

 • Kronisk B-celle lymfatisk leukæmi hos patienter med tilstrækkelig knoglemarvsreserve.
  Førstelinjebehandling med fludarabinfosfat bør kun anvendes ved symptomer eller tegn på progressiv sygdom.

Fludarabinfosfat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg fludarabinphosphat (svarende til 19,53 mg fludarabin). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 25 mg/m2 legemsoverflade/døgn i 5 døgn, gives i.v. enten som bolus eller som infusion over 30 min.
 • Doseringen gentages hver 28. dag.
 • Den optimale behandlingstid afhænger af respons og tolerabilitet, men i reglen anvendes ca. 6 behandlingsserier.

Advarsel: Koncentrat til injektions- og infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Elimination af fludarabin er nedsat, da 40-60 % udskilles gennem nyrerne. 

Dosisjustering

 • GFR 30-70 ml/min.

  Dosis nedsættes med op til 50 % af normaldosis. 

  Tæt monitorering for hæmatologiske parametre tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hæmolytisk anæmi.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Der bør foretages regelmæssig kontrol af blodstatus.
 • Ved behov for blodtransfusion under eller tæt efter behandlingen skal patienten have bestrålet blod, idet der er risiko for transfusionsrelateret graft versus host-sygdom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Feber, Træthed.
Infektioner.
Hoste.
Almindelige (1-10 %) Knoglemarvsdepression, Myelodysplastisk syndrom.
Synsforstyrrelser.
Stomatitis.
Kulderystelser, Mucositis.
Nedsat appetit.
Myeloid leukæmi.
Perifer neuropati.
Hududslæt.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hæmolytisk anæmi.
Gastro-intestinal blødning.
Leverpåvirkning.
Tumorlysesyndrom.
Konfusion.
Dyspnø, Lungefibrose, Pneumoni.
Trombocytopenisk purpura.
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier, Hjertestop.
Blindhed, Opticus neuritis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Kramper.
Hudcancer.
Koma.
Agitation.
Ikke kendt hyppighed Hæmoragisk cystitis, Leukoencefalopati, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Cerebral hæmoragi, Pulmonal blødning.

  

Interaktioner

Den terapeutiske effekt af fludarabinfosfat kan nedsættes af dipyridamol eller andre hæmmere af adenosin-optagelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Fludarabinfosfat er en prodrug, der hurtigt defosforyleres til nukleosidet arabinosyl-2-fluoroadenin (2F-ara-A), som herefter aktiveres intracellulært til det aktive trifosfat, 2-fluoro-ara-ATP (2F-ara-ATP). 2F-ara-ATP er en kraftig hæmmer af DNA-syntesen og medfører også reduktion af RNA og proteinsyntesen. 

Farmakokinetik

 • Prodrug. Defosforyleres til 2F-ara-A, som intracellulært i leukæmiske celler aktiveres til 2F-ara-ATP.
 • De leukæmiske celler kumulerer og tilbageholder 2F-ara-ATP sammenlignet med normale celler.
 • Eliminationen af 2F-ara-A er trifasisk med plasmahalveringstider på hhv. 5 minutter, 1-2 timer og 10-30 timer.
 • Den intracellulære halveringstid er ca. 23 timer med stor individuel variation.
 • 40-60 % af 2F-ara-A udskilles gennem nyrerne. Nedsat nyrefunktion resulterer i langsommere udskillelse.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 60 %. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • I.v. administration. Maksimal plasmakoncentration af F-ara-A efter få minutter. Koncentrationen af 2F-ara-ATP i leukæmiske lymfocytter ved kronisk lymfatisk leukæmi er maksimal 3-4 timer efter afslutning af infusionen (20-50 mg fludarabinfosfat/m2 over 30 minutter).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 

 • Koncentrat til injektions- og infusionsvæske
  pH 7,3-7,7.


Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af fludarabinfosfat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af injektions-/infusionsvæske 

 • Tilberedning af færdig injektions- og infusionsvæske ud fra koncentrat
  • Beregnet mængde koncentrat (fremstillet jf. ovenfor eller som færdigt koncentrat) trækkes op i en sprøjte.
  • Til bolusinjektion fortyndes dosis med 10 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
  • Til infusion fortyndes dosis med 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Koncentrat til injektions- og infusionsvæske
  Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdige opløsninger er holdbare i 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 187406
2 ml
1.779,00 889,50

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

22.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...