Nalpain

N02AF02
 
 

Syntetisk opioid af partiel agonist-/antagonisttype

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion til ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

 • Moderate til stærke smerter,
 • Præ- eller postoperativ analgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg nalbuphinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,1-0,3 mg/kg legemsvægt i.v., i.m. eller s.c. Dosis kan gentages efter 3-6 timer.
  Maksimal enkeltdosis 20 mg.
  Til ældre startes med laveste dosis.

Børn >18 mdr. 

 • 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt. Dosis kan gentages efter 3-6 timer.

 

Bemærk 

 • Intramuskulær og subkutan administration kan være smertefuld og bør undgås til børn.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Nyrepatienter kan reagere abnormt på standarddoser. Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med rene morphinagonister, fx morphin, pethidin og fentanyl.  

Forsigtighedsregler

 • Respirationsinsufficiens
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hjerteinsufficiens
 • Epilepsi
 • Hypotyroidisme
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop
Fejl ved skift mellem opioider
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Sedation.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Apati, Hovedpine, Humørforstyrrelser, Svimmelhed.
Øget svedtendens.
Sjældne (0,01-0,1%) Respirationsdepression.
Nervøsitet, Tremor.
Meget sjældne (< 0,01%) Bradykardi, Hypertension, Hypotension, Lungeødem.
Eufori, Hallucinationer, Konfusion, Personlighedsforstyrrelser.
Allergiske reaktioner.
Sløret syn.
Kan forårsage abstinenser hos patienter, der er behandlet med andre opioider.

Interaktioner

 • Rene morphinagonister (fx morphin, pethidin, fentanyl og methadon) reducerer nalbuphins analgetiske effekt. Omvendt kan nalbuphin udløse abstinens hos patienter i behandling med morphinagonister.
 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af nalbuphin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Opioidagonist med virkning på қ-opioidreceptorerne i CNS. Har desuden antagonistiske egenskaber på μ-opioidreceptorerne. Meget lille misbrugspotentiale. Glat muskulatur i tarm og blære påvirkes ikke.
 • Analgetisk virkning efter 2-3 minutter (i.v.) og ca. 15 minutter (i.m. eller s.c.). Virkningsvarighed 3-6 timer.

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter, som udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 4 

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker. 

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud kan søges. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende: 

 • Patientens diagnose
 • Kort beskrivelse af behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen
 • Oplysning om tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.

    

Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 159727
10 x 2 ml
272,45 108,98
 
 

Revisionsdato

2019-02-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...