Desmopressin "Paranova"

H01BA02
 
 

Syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 60 mikrogram desmopressin. 

Doseringsforslag

Diabetes insipidus

Voksne og børn. Sædvanlig initialdosis 60 mikrogram 1-3 gange dgl. Dosisøgning afhængig af respons.  

Enuresis nocturna

Voksne og børn > 5 år. 

 • Individuel dosering. Sædvanligvis 120 mikrogram ved sengetid. Hvis denne dosis ikke er effektiv kan dosis øges til 240 mikrogram.
 • Fremrykning af doseringstidspunkt til 1-2 timer før sengetid kan forsøges ved manglende effekt.
 • Væskeindtaget skal begrænses til mindst muligt i perioden 1 time før til 8 timer efter administration.
 • Spontan helbredelse er mulig. Derfor anbefales behandlingspause hver tredje måned.

Nykturi

Voksne < 65 år.  

 • Sædvanligvis initialt 60 mikrogram ved sengetid. Dosis kan øges til 120 mikrogram og derefter til 240 mikrogram. Der skal gå 1 uge mellem dosisændringerne.

Ældre > 65 år. 

 • Behandling med desmopressin kan generelt ikke anbefales til ældre over 65 år. Skønnes behandling til ældre over 65 år nødvendig, er højst anbefalede dosis 25 mikrogram/dag for kvinder og 50 mikrogram/dag for mænd.

Bemærk

 • Må ikke synkes hele.
 • Tabletten lægges under tungen. Efter opløsning i munden synkes med spyttet.
 • Kan om nødvendigt knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Frysetørrede tabletter anvendes sublingualt uden brug af væske.
 • Ved manglende effekt efter 4 ugers behandling med dosisøgning bør behandlingen seponeres.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-50 ml/min.

  AUC og halveringstiden øges med øget sværhedsgrad af nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Habituel og psykogen polydipsi
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika
 • Hyponatriæmi eller disposition til hyponatriæmi
 • Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).

Forsigtighedsregler

 • Behandling af enuresis noctuma og nykturi med desmopressin uden samtidig begrænsning i væskeindtagelsen kan føre til væskeretention, ødemer og hyponatriæmi. Væskeindtaget skal minimeres fra 1 time før og til 8 timer efter administration.
 • Der er øget risiko for hyponatriæmi hos ældre. Hvis ældre sættes i behandling, kontrolleres serum-natrium før behandlingsstart, i løbet af den første uges behandling, efter 1 måned og i øvrigt derefter ved dosisøgning samt efter klinisk skøn. Vægten følges tæt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Blære- og urinvejssymptomer
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Flatulens, Meteorisme
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper Myalgi
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Somnolens Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Dehydrering
 • Anafylaktisk reaktion, kramper og koma er set med ukendt hyppighed.
 • Kraftesløshed, dehydrering og hypernatriæmi er set med ukendt hyppighed hos patienter med diabetes insipidus.
 • Hyppighederne af ovenstående bivirkninger gælder anvendelse til voksne. Visse bivirkninger er kun set hos børn: Aggressivitet og angst er set som ikke-almindelig og sjældne bivirkninger og depression og hallucinationer er set med ukendt hyppighed. Ellers ses de fleste af de nævnte bivirkninger mindre hyppigt hos børn.
 • Ved nasal applikation ses desuden almindeligvis nasal tilstopning, rhinitis og epistaxis.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Desmopressin "Paranova"

Der bør tages forholdsregler for at undgå hyponatriæmi - restriktion af væskeindtag og tæt monitorering af serum-natrium - hvis der samtidig indtages lægemidler, der kan inducere SIADH, fx: 

  

Samtidig behandling med loperamid og desmopressintabletter kan føre til en tredobling af plasmakoncentrationen af desmopressin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4427, 5324

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Desmopressin "Paranova" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Brug af vasopressin-receptorantagonisten tolvaptan som antidot kan forsøges. 

Farmakodynamik

Vandreabsorptionen i nyrernes samlerør reguleres af det antidiuretiske hormon ADH (vasopressin). Desmopressin er en syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Forventet virkningsvarighed 6-8 timer (oralt) og 8-12 timer (intranasalt). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,1 % (oralt), 0,25 % (sublingualt) og ca. 3-5 % (intranasalt).
 • Gastro-intestinal absorption nedsættes med 40 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (oralt) og 1 time (intranasalt).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i originalpakning for at beskytte mod lys og fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
frysetørrede tabletter 60 mikrogram, Parallelimport (Paranova Danmark)  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Må ikke synkes hele.

Lægges under tungen.

Efter opløsning i munden synkes med spyttet.

OBS

Kan evt. knuses ved mundtørhed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Paranova Danmark)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Paranova Danmark) 080246
30 stk. (blister)
Udgået 24-07-2023
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Paranova Danmark) 050330
100 stk. (blister)
787,00 7,87 31,48

Substitution

frysetørrede tabletter 60 mikrogram
Desmopressin "2care4" (Parallelimport), Desmopressin, frysetørrede tabletter 60 mikrogram
Minirin Ferring, Desmopressin, frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Frysetørrede tabletter  60 mikrogram  (Paranova Danmark)

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5324. Ryoyu Takeda, Masashi Demura, Yoshihisa Sugimura et al. Pregnancy-associated diabetes insipidus in Japan-a review based on quoting from the literatures reported during the period from 1982 to 2019. Endocr J. 2021; 68(4):375-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33775975/ (Lokaliseret 9. marts 2022)


4427. Chanson P, Salenave S. Diabetes insipidus and pregnancy. Ann Endocrinol (Paris). 2016; 77:135-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27172867 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...