Baklofen "2care4"

M03BX01
 
 

Spasmolytikum med virkning på mono- og polysynaptiske reflekser. 

Anvendelsesområder

Kroniske spastiske tilstande forårsaget af lidelser i centralnervesystemet. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg baclofen. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 30 kg. Initialt 5 mg 3 gange dgl., stigende med 5 mg hver 3. dag indtil vedligeholdelsesdosis på 30-80 mg dgl., sædvanligvis ikke over 100 mg dgl.
 • Børn < 30 kg. Initialt ca. 0,3 mg/kg legemsvægt fordelt på 4 doser, evt. gradvis stigning med ugentlige intervaller til sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,75-2 mg/kg legemsvægt. Døgndosis bør ikke overstige 40 mg for børn < 8 år eller 60 mg for børn > 8 år.

 

Bemærk: 

 • Seponering bør ske gradvis over en periode på 1-2 uger (medmindre der er tale om forekomsten af alvorlige bivirkninger).
 • Hos patienter i hæmodialyse er maksimal døgndosis 5 mg.
 • Hos ældre og patienter med spastiske tilstande af cerebral oprindelse doseres forsigtigt på grund af øget risiko for bivirkninger.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 1 år.
 • Bør indtages i forbindelse med et måltid.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

  Alvorligt neurologisk udfald efter oral dosering er blevet rapporteret hos patienter med nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Oral opløsning 1 mg/ml er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Ulcus ventriculi
 • Nedsat lungefunktion
 • Patienter med psykoser, skizofreni, konfusion, epilepsi eller Parkinsons sygdom skal behandles med forsigtighed, idet der er set forværring af disse tilstande under behandling.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Baclofen er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Nedsat muskeltonus*.
Sedation.
Somnolens.
Almindelige (1-10 %) Nedsat uddrivningsfraktion.
Akkommodationsbesvær, Nystagmus, Synstab.
Diarré, Gastro-intestinale gener, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Øget spytsekretion*.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner*.
Muskelsvaghed, Myalgi, Øget muskeltonus*.
Ataksi, Hovedpine, Tremor.
Depression, Eufori, Hallucinationer, Konfusion, Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Dysuri, Hyppig vandladning, Inkontinens.
Pneumoni*, Respirationsdepression.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Ileus*.
Dehydrering*.
Suicidale tanker eller adfærd*.
Impotens.
Alopeci*.
Dyb venetrombose*, Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Tinnitus.
Abdominalsmerter.
Leverpåvirkning.
Dystoni, Nedsat krampetærskel, Paræstesier.
Dysartri.
Urinretention.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hypotermi.
Ikke kendt Bradykardi.
Abstinenser.
Hyperglykæmi.
Forværring af parkinsonisme.
Erektil dysfunktion.
Forværring af skoliose*.

* Bivirkninger set ved intratekal administration. 

 

 • Ved intratekal administration kan forekomme bivirkninger relateret til pumpesystemet, fx inflammatorisk masse ved kateterspidsen, kateterforskydning, infektion i kateterets lomme og overdosering pga. forkert betjening af pumpen.
 • Suicidal adfærd er forekommet ved behandling med baclofen. Patienter med yderligere risikofaktorer, herunder misbrug, depression og/eller tidligere selvmordsforsøg, bør nøje overvåges, og patientens omsorgspersoner bør informeres om behovet herfor.
 • Bemærk: Risiko for livstruende seponeringssymptomer (malignt neuroleptikasyndrom) ved pludselig seponering.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af baclofen og midler, der påvirker CNS (herunder alkohol og andre muskelafslappende midler som fx tizanidin), kan der opstå øget sedering.
 • Tricykliske antidepressiva kan potensere virkningen af baclofen.
 • Effekten af antihypertensiva øges af baclofen.
 • Forværring af hyperkinetiske symptomer ses ved anvendelse sammen med lithium. Forsigtighed bør udvises ved denne kombination.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede med tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning (ca. 5%). 

 

Oral opløsning 1 mg/ml indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. Ved indtag sent i graviditeten eller under fødsel bør anvendes formulering uden tilsætning af benzylalkohol, da dette teoretisk kan give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet.  

Referencer: 3711, 4124

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Baseret på en undersøgelse af en enkelt oral dosis på 20 mg er den relative vægtjusterede dosis ca. 7%. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Spasmolytikum, der undertrykker transmission af mono- og polysynaptiske reflekser i medulla spinalis ved at stimulere GABAB-receptorerne. Denne stimulation hindrer frigivelse af glutamat og aspartat. Den farmakodynamiske effekt er mindre tonus og færre reflektoriske spasmer i musklerne. Påvirker ikke den neuromuskulære transmission. 

Farmakokinetik

Oral administration 

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1,5 time.
 • Metaboliseres i ringe grad.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Intratekal administration 

 • Steady state efter 1-2 dage.
 • Eliminationshalveringstid i cerebrospinalvæsken 1-5 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 142164
50 stk. (blister)
176,90 3,54 17,69
(B) tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 125342
196 stk. (blister)
Udgået 20-09-2021
(B) tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 507389
200 stk. (blister)
Udgået 14-06-2021

Substitution

tabletter 10 mg
Baclofen "Medical Valley" Medical Valley, Baclofen, tabletter 10 mg
Baklofen "Mylan" Viatris, Baclofen, tabletter 10 mg
Lioresal Novartis, Baclofen, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  10 mg  (2care4)

Præg:
G, BN, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4124. Baclofen and pregnancy: birth defects and withdrawal symptoms. Prescrire Int. 2015; 24:214, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26417633 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

11.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...