Allopurinol "DAK"

M04AA01
 
 

Uratsyntesehæmmende middel. Xanthinoxidasehæmmer. 

Anvendelsesområder

Korrektion af symptomgivende hyperurikæmi, herunder arthritis urica. Behandling kan initieres umiddelbart, også under pågående anfald ved samtidig opstart af inflammationshæmmende behandling. 

Ved kronisk arthritis urica kan det være nødvendigt at starte behandling på trods af gigtaktivitet. 

Referencer: 4490

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg (delekærv) eller 300 mg (delekærv) allopurinol. 

Doseringsforslag

Arthritis urica 

 • Voksne. Initialt 100 mg dgl. Dosis øges med 100 mg hver 3. uge indtil behandlingsområdet for S-urat er opnået og med hensyntagen til nyrefunktionen. Døgndoser på 400-600 mg vil for ca. halvdelen være nødvendige.
  Det kan i visse tilfælde, specielt ved lettere nyrefunktionsnedsættelse, være indiceret at overskride nedennævnte retningslinjer for højeste døgndosis for at opnå den ønskede effekt. Undersøgelser tyder på, at langsom dosisøgning over 4 mdr. ikke medfører øgning i bivirkninger.
 • Børn. 5-15 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2-3 doser.


Uratsedimenter i urinvejene 

Sædvanligvis 100 mg morgen og 100 mg aften. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages til eller efter et måltid. Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • For at undgå xanthinudfældning i urinvejene er det vigtigt at indtage rigelig væske under behandlingen.
 • Hos kakektiske patienter med meget lav proteinindtagelse tilrådes forsigtig dosering justeret individuelt i henhold til S-urat.
 • Profylaktisk allopurinolbehandling ved antineoplastisk terapi bør indledes et par dage før den egentlige behandlingsstart.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.
  • Hæmodialyse: 100 mg efter hver dialyse med gradvis øgning, til behandlingsmål er nået.
  • Peritonealdialyse: 50 mg dgl. med gradvis øgning, til behandlingsmål er nået.

  P-urat bør måles før dialyse. Allopurinol er ikke i sig selv nefrotoksisk, men der er øget risiko for bivirkninger.  

 • GFR 10-30 ml/min.
  • Initialt 50 mg dgl. med gradvis øgning med 50 mg hver 2.-6. uge, indtil behandlingsmålet nås, eller der evt. kommer bivirkninger.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Thyroidea-påvirkning. Der er set øgede TSH-værdier (>5,5 μIE/ml) hos patienter i langvarig behandling med allopurinol. Forsigtighed, når allopurinol anvendes hos patienter med forandringer i thyroideafunktionen. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Hud og subkutane væv Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Trombocytopeni
Øjne Katarakt, Macula- og nethindedegeneration
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica
Hud og subkutane væv Purpura Hudafskalning
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Leukopeni
Lever og galdeveje Hepatitis*, Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens
Immunsystemet Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom* Urticaria
Nervesystemet Katatoni, Neuritis, Paræstesier, Perifer neuropati Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Konfusion Rastløshed
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Nyresten, Renal tubulær nekrose Cystitis
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme Rhinitis
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)*
Vaskulære sygdomme Vasculitis*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati
Hjerte Angina pectoris, Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese, Steatoré, Stomatitis Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Lever og galdeveje Cholangitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hyperlipidæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Myalgi
Nervesystemet Aseptisk meningitis, Ataksi, Koma, Paralyse, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression, Somnolens
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Impotens, Infertilitet
Hud og subkutane væv Alopeci, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS* Ændring af hårfarve
Vaskulære sygdomme Cerebral vasculitis og/eller okklusion, Hypertension, Ødemer

* De svære bivirkninger, som har høj mortalitet, optræder specielt hos ældre med nedsat nyrefunktion og ved doser på 300 mg dgl. eller mere. 

Se endvidere Allopurinol (arthritis urica)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Allopurinol "DAK"
 • Metabolisk oxidation af azathioprin forsinkes af allopurinol, hvorfor dosis af azathioprin må nedsættes til ca. 25 %.
 • Øget virkning af cyclophosphamid.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere er rapporteret at kunne udløse svære hypersensitivitetsreaktioner, dog kun med usikker dokumentation for denne sammenhæng og få rapporterede tilfælde. ACE-hæmmerbehandling er kendt for i sig selv at kunne udløse svære overfølsomhedsreaktioner.
 • Koncentrationen af serum-ciclosporin øges af allopurinol.
 • Serum-theophyllin bør monitoreres før behandlingsstart og ved dosisændring af allopurinol.
 • Ved samtidig indgift af pyrazinamid og allopurinol forstærkes pyrazinamids hyperurikæmiske virkning.
 • Samtidig indgift af amoxicillin, ampicillin eller mecillinam giver øget tendens til hududslæt.
 • Risikoen for overfølsomhedsreaktioner er øget ved samtidig indgift af diuretika (særligt thiazider).
 • Aluminiumhydroxid kan nedsætte virkningen af allopurinol. Der bør derfor være mindst 3 timer mellem indtagelsen af de to lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund. Der er data for < 100 eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4126, 4127

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 5 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Allopurinol "DAK".Risikoen for anfald af podegra øges. Især øl frarådes, da det øger mængden af urinsyre i blodet.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Allopurinol "DAK". 

Risikoen for anfald af podegra øges. Især øl frarådes, da det øger mængden af urinsyre i blodet. 

Farmakodynamik

Allopurinol hæmmer xanthinoxidase, der katalyserer omdannelsen af hypoxanthin til xanthin og xanthin til urinsyre, som er slutproduktet i purinmetabolismen. Ved hæmning af xanthinoxidase bliver purinindholdet i urinen (som normalt består af urinsyre alene) fordelt mellem hypoxanthin, xanthin og urinsyre. Alle tre produkter har hver deres opløselighed. Dette resulterer i en reduktion af urat- og urinsyrekoncentrationen i urin og plasma. 

Farmakokinetik

 • 80-90 % absorberes fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer (allopurinol).
 • Ca. 70 % metaboliseres i leveren til den aktive metabolit oxypurinol.
 • Plasmahalveringstid 15-25 timer (oxypurinol) pga. tubulær reabsorption.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne (10 % som allopurinol og 70 % som oxypurinol).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 100 mg, Orifarm Healthcare  Delekærv
tabletter 300 mg, Orifarm Healthcare  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til eller efter et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Delt tablet kan også opslæmmes i vand.  

Tages til eller efter et måltid for at nedsætte mavegener. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 440215
100 stk.
36,85 0,37 1,47
(B) tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 576346
100 stk.
63,00 0,63 0,84

Substitution

tabletter 100 mg
Allopurinol "Accord" Accord, Allopurinol, tabletter 100 mg
Allopurinol "Orion" Orion Pharma, Allopurinol, tabletter 100 mg
Allopurinol "Sandoz" Sandoz, Allopurinol, tabletter 100 mg
Allopurinol "Teva" TEVA, Allopurinol, tabletter 100 mg
 
tabletter 300 mg
Allopurinol "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Allopurinol, tabletter 300 mg
Allopurinol "Orion" Orion Pharma, Allopurinol, tabletter 300 mg
Allopurinol "Sandoz" Sandoz, Allopurinol, tabletter 300 mg
Allopurinol "Teva" TEVA, Allopurinol, tabletter 300 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 100 mg
 
 
 

Tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4127. Simsek M, Opperman RCM, Mulder CJJ. The teratogenicity of allopurinol: A comprehensive review of animal and human studies. Reprod Toxicol. 2018; 81:180-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30125681 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4126. Hoeltzenbein M, Stieler K, Panse M. Allopurinol Use during Pregnancy - Outcome of 31 Prospectively Ascertained Cases and a Phenotype Possibly Indicative for Teratogenicity. PloS One. 2013; 8:e66637, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840514 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4490. Taylor TH, Mecchella JN, Larson RJ et al. Initiation of allopurinol at first medical contact for acute attacks of gout: a randomized clinical trial. Am J Med. 2012; 125:1126-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23098865 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

12.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...