Piperacillin/Tazobactam "Fresenius Kabi"

J01CR05
 
 

Piperacillin kombineret med tazobactam, som hæmmer β-laktamaser. Det bakteriologiske spektrum er identisk med piperacillins, men omfatter desuden β-laktamaseproducerende varianter af de bakterier, der normalt er piperacillinfølsomme. 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af piperacillin/tazobactamfølsomme bakterier, hvor bakterierne er blevet piperacillinresistente på grund af en β-laktamaseproduktion.
 • Anvendes især ved alvorlige infektioner, fx sepsis, nosokomiel pneumoni og intraabdominale infektioner.
 • Monoterapi ved intraabdominale infektioner.
 • I kombination med aminoglykosid ved bakterieinfektioner hos patienter med akut neutropeni (neutrofilocytter < 500 x 106/l) fx efter cytostatikabehandling og/eller knoglemarvstransplantation.
 • Behandling af bakteriæmi, der forekommer samtidig med eller at være relateret til en af ovenfor beskrevne infektioner.
  • Bemærk: Anvendelse for bakteriæmi på grund af Extended-Beta-Lactamase (ESBL)-producerende e. coli og k. pneumoniae (ikke-følsom over for ceftriaxon) frarådes hos voksne.
 • Til børn i alderen 2-12 år med intraabdominale infektioner, inkl. appendicitis kompliceret af ruptur, absces, peritonitis eller galdevejsinfektioner.
  • Bemærk: Indikationen er ikke undersøgt hos børn under 2 år.

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder: 

 • 2 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,25 g tazobactam (som natriumsalt).
 • 4 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,5 g tazobactam (som natriumsalt).

Doseringsforslag

Infektioner, herunder intraabdominale infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år
  • 4 g piperacillin/0,5 g tazobactam i.v. hver 6.-8. time.
  • Kan også gives som kontinuerlig infusion: Bolusinfusion af 4 g piperacillin/0,5 g tazobactam i.v. efterfulgt af kontinuerlig infusion af, som regel 13,5 g hver 24. time.
 • Børn 2-12 år
  • 100 mg piperacillin/12,5 mg tazobactam pr. kg legemsvægt hver 8. time.

Alvorlige infektioner, fx med Pseudomonas-arter og ved neutropeni 

 • Voksne og børn > 12 år
  • 4 g piperacillin/0,5 g tazobactam i.v. hver 6. time.
 • Børn 2-12 år
  • 100 mg piperacillin/12,5 mg tazobactam pr. kg legemsvægt hver 6. time.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-20 ml/min.
  • Voksne og børn > 12 år: Maksimalt 4 g/0,5 g i.v. hver 12. time.
  • Børn 2 - 12 år: 70 mg/8,75 mg pr. kg legemsvægt i.v. hver 8. time.

   

  Hæmodialyse 

  • Voksne og børn > 12 år: Maksimalt 4 g/0,5 g i.v. hver 12. time samt 2 g/0,25 g i.v. efter hver dialyse.
  • Børn 2 - 12 år: 70 mg/8,75 mg pr. kg legemsvægt i.v. hver 8. time samt 40 mg/5 mg pr. kg legemsvægt i.v. efter hver dialyse.
 • GFR 20-40 ml/min.
  • Voksne og børn > 12 år: Maksimalt 4 g/0,5 g i.v. hver 8. time.
  • Børn 2 - 12 år: 70 mg/8,75 mg pr. kg legemsvægt i.v. hver 8. time.
 • GFR 40-50 ml/min.
  • Voksne og børn > 12 år: Ingen dosisjustering.
  • Børn 2 - 12 år: 70 mg/8,75 mg pr. kg legemsvægt i.v. hver 8. time.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Overfølsomhed 

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden
 • Omhyggelig overvågning ved hududslæt. Behandlingen seponeres, hvis hudlæsionen udvikler sig.

Hypokaliæmi 

 • På grund af risiko for hypokaliæmi bør serum-kalium kontrolleres jævnligt.

Kontrol af blodbillede 

 • Under længerevarende behandling kan der forekomme leukopeni og neutropeni, og der bør derfor foretages regelmæssig undersøgelse af det perifere blodbillede.

Testresultater 

 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion for glucose i urinen ved anvendelse af en kobberreduktionsmetode. Derfor bør benyttes glucosetests, der er baseret på enzymatiske glucoseoxidasereaktioner.
 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion for protein i urinen, dipstick kan imidlertid anvendes.
 • Den direkte Coombs-test kan være positiv.
 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion med Bio-Rad Laboratories' Platelia Aspergillus-EIA-test.

Hæmofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) 

 • Der er set tilfælde af det livstruende syndrom HLH med patologisk immunaktivering i relation til behandling med piperacillin/tazobactam, ofte efter mere end 10 dages behandling. Udvikling af tidlige manifestationer på systemisk inflammation, fx feber, hepatosplenomegali, hypertriglyceridæmi, hypofibrinogenæmi, forhøjet serum-ferritin, cytopenier og hæmofagocytose, bør straks vurderes. Piperacillin/tazobactam bør seponeres ved diagnosticering af HLH.

Natriumindhold 

 • 1 hætteglas 2 g piperacillin/0,25 g tazobactam indeholder 4,9 mmol natrium, som svarer til ca. 287 mg natriumchlorid.
 • 1 hætteglas 4 g piperacillin/0,5 g tazobactam indeholder 9,7 mmol natrium, som svarer til ca. 567 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Infektioner og parasitære sygdomme Svampeinfektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forlænget aktiveret tromboplastintid, Nedsat plasma-albumin Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet basisk fosfatase, Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin, Positiv Coombs' test
Metabolisme og ernæring Hypoproteinæmi
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forlænget protrombintid Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper Myalgi
Hud og subkutane væv Erythema multiforme Makulopapuløst hududslæt, Rødme
Vaskulære sygdomme Flebitis, Hypotension, Tromboflebitis Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis, Stomatitis
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Blødningstendens, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytose
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Eosinofil pneumoni
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Bulløs dermatitis, Eksfoliativ dermatitis, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Purpura

Interaktioner

Anden medicin sammen med Piperacillin/Tazobactam "Fresenius Kabi", komb.
 • Piperacillin kan nedsætte udskillelsen af methotrexat, og plasmaniveauet af methotrexat bør derfor kontrolleres.
 • Piperacillin kan teoretisk forlænge den neuromuskulære blokade af ikke-depolariserende muskelrelaksantia.
 • Hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion kan piperacillin/tazobactam reducere halveringstiden af aminoglykosider.
 • Samtidig anvendelse med vancomycin kan være forbundet med øget forekomst af akut nyreskade.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Piperacillin/Tazobactam "Fresenius Kabi" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Piperacillin/Tazobactam "Fresenius Kabi" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op på grund af det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør. Tazobactam hæmmer mange β-laktamaser og beskytter derved piperacillin.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Tazobactam
   • Er kun markedsført i kombination med andre stoffer.
   • Kombinationen virker på:
    • Pseudomonas aeruginosa
    • Serratia spp.
    • En del stammer af Proteus spp., E. coli og Enterobacter spp., som er resistente over for ampicillin.
  • Piperacillin
   • Virker også på:
    • Enterococcus faecalis
    • Bacteroides fragilis
    • Penicillinresistent Staphylococcus aureus (tazobactam hæmmer stafylokokkens penicillinase). Tazobactam hæmmer dog ikke alle β-laktamaser, det har således mindre eller ingen aktivitet over for β-laktamaseproducerende Enterobacter cloacae, Serratia spp., Citrobacter spp., Pseudomonas aeruginosa og Stenotrophomas maltophilia.

Farmakokinetik

Piperacillin 

 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter.
 • Metaboliseres i leveren til delvis aktive metabolitter.
 • Ca. 70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tazobactam 

 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Ca. 80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4,5-6,8. 

 

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske
 

 • 2 g piperacillin/0,25 g tazobactam eller 4 g piperacillin/0,5 g tazobactam tilsættes 10 ml henholdsvis 20 mg sterilt vand eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Opløsningen kan fortyndes yderligere til et volumen på mindst 50 ml med isotonisk natriumchlorid eller glucose-infusionsvæske.
 • Infunderes langsomt i.v. over 30 minutter.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker end ovennævnte eller tilsættes andre farmaka eller blodprodukter.  

Holdbarhed 

Brugsfærdige opløsninger er kemisk holdbare i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 2+0,25 g
Piperacil/Tazobact "Fres. Kabi
570006
10 stk.
Udgået 24-07-2023
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 4+0,5 g
Piperacil/Tazobact "Fres. Kabi
513935
10 stk.
337,25 33,73 118,04
 
 

Revisionsdato

24.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...