Losartan "Medical Valley"

C09CA01
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Hjerteinsufficiens når ACE-hæmmere ikke er tålt.
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion og/eller kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (flmovertrukken) indeholder12,5 mg, 50 mg eller 100 mg losartankalium. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne
  • 50-100 mg 1 gang dgl.
 • Børn 6-18 år
  • Legemsvægt 20-50 kg: 25 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 50 mg 1 gang dgl.
  • Legemsvægt > 50 kg: 50 mg 1 gang dgl. Dosis kan evt. øges til 100 mg 1 gang dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Voksne
  • Initialt 12,5 mg 1 gang dgl.
  • Stigende med ugentlige intervaller til maksimal vedligeholdelsesdosis på 150 mg dgl.

 

Forebyggelse af nefropati og kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 

 • Voksne
  • Sædvanligvis initialt 50 mg 1 gang dgl.
  • Dosis kan øges til 100 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Der er ingen anbefaling vedr. dosering til børn 6 mdr. - 6 år. Foreliggende data kan ses i Produktresume.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.
  • Ingen erfaring vedr. børn.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør evt. nedsættes.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem ved behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin.
Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris.
Abdominalsmerter.
Somnolens.
Dyspnø.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Atrieflimren.
Hepatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Paræstesier.
Cerebrovaskulære tilfælde, Synkope.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Tinnitus.
Pancreatitis.
Hyponatriæmi.
Artralgi, Rhabdomyolyse.
Migræne.
Depression.
Impotens.
Fotosensibilitet.
Vasculitis.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Rifampicin (og formodentlig også rifabutin) nedsætter AUC for losartan. Dosisjustering kan være nødvendigt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 

Der er ikke specifikke data for losartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se endvidere Hypertension hos gravide

Referencer: 3711, 4329, 4332

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Blokerer angiotensin-II-type 1-receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning efter 5-6 timer. Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 33 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Ca. 14 % metaboliseres i leveren via CYP3A4 til den aktive metabolit.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (losartan) og 3-4 timer (aktiv metabolit).
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer (losartan) og 6-9 timer (aktiv metabolit).
 • 3-8 % udskilles gennem nyrerne i form af losartan eller aktiv metabolit.

Indholdsstoffer

Losartanfilmovertrukne tabletter  12,5 mgfilmovertrukne tabletter  50 mgfilmovertrukne tabletter  100 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 12,5 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 12,5 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 138668
28 stk. (blister)
66,25 2,37 9,46
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 520082
112 stk. (blister)
73,30 0,65 2,62
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 483528
28 stk. (blister)
41,05 1,47 1,47
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 462285
112 stk. (blister)
57,20 0,51 0,51
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 429933
28 stk. (blister)
57,20 2,04 1,02
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 124000
112 stk. (blister)
Udgået 15-11-2021

Substitution

filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Ancozan Sandoz, Losartan, filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Hypernix (Parallelimport), Losartan, filmovertrukne tabletter 12,5 mg Genordn. B
Losarstad STADA Nordic, Losartan, filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Losartankalium "Krka" KRKA, Losartan, filmovertrukne tabletter 12,5 mg Genordn. B
Myrlosar Aristo Pharma Nordic, Losartan, filmovertrukne tabletter 12,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg
Ancozan Sandoz, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Cozaar Organon Denmark, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Hypernix (Parallelimport), Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg Genordn. B
Klomentan Aristo Pharma Nordic, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Losarstad STADA Nordic, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg Genordn. B
Losartankalium "Krka" KRKA, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg Genordn. B
Losartankalium "TEVA" TEVA, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Ancozan Sandoz, Losartan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Cozaar Organon Denmark, Losartan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Klomentan Aristo Pharma Nordic, Losartan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Losarstad STADA Nordic, Losartan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Losartankalium "2care4" (Parallelimport), Losartan, filmovertrukne tabletter 100 mg Genordn. B
Losartankalium "Krka" KRKA, Losartan, filmovertrukne tabletter 100 mg Genordn. B
Losartankalium "TEVA" TEVA, Losartan, filmovertrukne tabletter 100 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 5 x 5
filmovertrukne tabletter 12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 15. februar 2019)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

15.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...