Indapamid "Actavis"

C03BA11
 
 

Thiazidlignende antihypertensivum med direkte karvirkning. 

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 1,5 mg indapamid. 

Doseringsforslag

Voksne. 

 • 1,5 mg dgl. om morgenen.

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-10 ml/min.

  Relativt kontraindiceret pga. indapamid (thiazidlignende diuretikum). Thiazider og beslægtede diuretika har kun fuld diuretisk effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og bør anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion. Årsagen er, at disse patienter er meget følsomme over for thiazid-induceret hypokalæmisk hypochlorid-alkalose.  

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for thiazider pga. risiko for krydsallergi
 • Hepatisk encefalopati
 • Hypokaliæmi.

Forsigtighedsregler

 • Tendens til hypokaliæmi. Serum-kalium bør måles, før behandling påbegyndes og herefter regelmæssigt.
 • Ved samtidig benhadling med andre kaliumbesparende diuretika (fx amilorid, spironolakton, triamteren) kan både hypo- eller hyperkaliæmi forekomme. Monitorering af plasmakalium og EKG samt revurdering af behandling kan overvejes.
 • Thiazider og beslægtede diuretika som indapamid kan øge magnesiumudskillelsen i urinen, hvilket kan resultere i hypomagnesiæmi.
 • Hypokaliæmi påvist i forbindelse med hypomagnesiæmi kan være refraktær for behandling, medmindre magnesium niveauer korrigeres.
 • Ved personer med diabetes bør blodsukkerkontrol foretages regelmæssigt.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab. Iridotomi er ikke virksom, da tilstanden skyldes ødem af corpus ciliare.
 • Ved samtidig behandling med allopurinol er der registreret øget forekomst af overfølsomhedsreaktioner over for allopurinol.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Hud og subkutane væv Makulopapuløst hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Hud og subkutane væv Purpura
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Hypochloridæmi, Hypomagnesiæmi
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Torsades de pointes-takykardi
Øjne Choroideal effusion, Myopi  (akut), Sløret syn, Snævervinklet glaukom  (akut), Synstab
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens
Undersøgelser Forhøjet serum-urat, Forlænget QT-interval Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Forværring af akut dissemineret lupus erythematosus, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse Myalgi
Nervesystemet Hepatisk encefalopati
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Synkope

Det anbefales at seponere præparatet, hvis der opstår fotosensibilitetsreaktioner. Hvis behandling genoptages, bør udsatte områder beskyttes mod sollys eller kunstigt UVA-lys. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Indapamid "Actavis"
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af loop-diuretika, thiazider, glukokortikoider, β2-agonister og amphotericin B pga. synergistisk virkning. Kombination bør undgås.
 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere kan forstærkes ved samtidig indgift af indapamid.
 • Risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium, serum-lithium bør kontrolleres.
 • Ved samtidig behandling med NSAID-præparater inkl. ASA ≥ 3 g/dag er der risiko for nedsat antihypertensiv effekt af indapamid.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med lægemidler, der forårsager QT-forlængelse eller torsades de pointes: Antiarytmika grp. Ia og III, visse antipsykotika, antidepressiva, antihistaminer, erythromycin og moxifloxacin. Mere detaljeret liste findes under interaktioner i Antiarytmika.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Mulige alternativer, se Diuretika

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

Thiazidlignende sulfonamidderivat med antihypertensiv effekt. Har en direkte virkning på arteriolernes glatte muskulatur og har i terapeutiske doser minimal diuretisk virkning. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 12 timer.
 • Steady state efter ca. 4 døgn.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 18 timer. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 1,5 mg, Actavis  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 1,5 mg (kan dosisdisp.) 044227
90 stk. (blister)
85,90 0,95 1,59

Substitution

depottabletter 1,5 mg
Indapamid "Teva" TEVA, Indapamid, depottabletter 1,5 mg
Natrilix Retard Servier Danmark, Indapamid, depottabletter 1,5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  1,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
depottabletter 1,5 mg
 
 
 

Referencer

5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...