Systen Conti

G03FA01
 
 

Anvendelsesområder

Hormonterapi ved behov for lindring af symptomer relateret til bortfald af østrogenproduktion hos postmenopausale kvinder med bevaret uterus. 

Behandlingen startes tidligst 1 år efter menopausen. 

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 50 mikrogram estradiol og 170 mikrogram norethisteronacetat over 24 timer. 

Doseringsforslag

Appliceres 2 gange ugentligt. 


Bemærk: 

 • Plastret anbringes på et hårfrit, tørt hudområde, fx nedadtil på ryggen, på maven eller over glutealregionen.
 • Må ikke anvendes på mammae.
 • Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.
 • Til behandling af postmenopausale symptomer anbefales laveste, effektive dosis og kortest mulige behandlingsperiode.
 • Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere endometriecancer eller brystkræft.
 • Genetisk disposition for brystkræft og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med aktuel eller tidligere venøs tromboemboli, myokardieinfarkt eller cerebrovaskulær tromboemboli.
 • Akut eller kronisk aktiv leversygdom.
 • Porfyri.
 • Ubehandlet endometriehyperplasi.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved hjertelidelser samt hypertriglyceridæmi
 • Behandlingen bør seponeres ved:
  • icterus eller forringelse af leverfunktionen
  • signifikant stigning i blodtrykket
  • migrænelignende hovedpine.
 • Regelmæssig kontrol ved uterusfibrom eller endometriose
 • Diabetes med eller uden vaskulære komplikationer
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Tidligere endometriehyperplasi
 • Epilepsi
 • Astma
 • Hypotyroidisme
 • Otosklerose.

 

Behandlingsvarighed 

Behandling i mere end 5 år postmenopausalt kan generelt ikke anbefales, men kan foregå efter en individuel afvejning af fordele og ulemper. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (bla. erytem og hududslæt)
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Blødningsforstyrrelser, Dysmenoré
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Humørforstyrrelser, Nervøsitet Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Endometriehyperplasi, Metroragi, Uterinspasmer, Vaginitis Gennembrudsblødning*, Mastalgi, Udflåd
Hud og subkutane væv Acne, Allergiske hudreaktioner, Hudkløe, Tør hud
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer, Ødemer*** Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Migræne
Hud og subkutane væv Pigmentforandringer i huden
Vaskulære sygdomme Hypertension, Varicer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Paraovarielle cyster, Uterusfibromer
Nervesystemet Epilepsilignende anfald, Myasteni
Det reproduktive system og mammae Endocervikale polypper
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Kolestase
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Brystkræft**, Ovariecancer**, Ovariecyster**
Ikke kendt hyppighed
Øjne Øjentørhed
Lever og galdeveje Levertumorer**
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom**
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Cancer uteri**, Cervixneoplasi**
Hud og subkutane væv Alopeci
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Lungeemboli**

* I de første få måneder af behandlingen kan der forekomme blødning. 

** Set hos kvinder i behandling med systemisk østrogen. Risikoniveauet er afhængigt af anvendelsesvarigheden. 

*** Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener forårsage eller forværre symptomerne. 

 

Risiko for hyperplasi og malignitet i endometeriet  

Langvarig behandling med østrogen alene medfører en øget risiko for hyperplasi og malign transformation i endometriet, som modvirkes ved samtidig anvendelse af gestagen. 

 

Risiko for brystkræft 

Risikoen for brystkræft afhænger af, hvor mange år brystvævet har været under indflydelse af såvel endogene som eksogene kønshormoner. Ifm. hormonterapi stiger risikoen for udviklingen af brystkræft med øget behandlingstid og dosis og er størst ved kontinuerlig behandling med både østrogen og gestagen, mindre ved kontinuerlig behandling med østrogen i kombination med sekventiel behandling med gestagen og mindst ved behandling kun med østrogen. Se endvidere Østrogener

 

Risiko for ovariecancer 

Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for en 5-års-behandlingsperiode. Risikoen aftager gradvist efter seponering. 

 

Andre sygdomsrisici 

Kombineret østrogen-gestagenbehandling af postmenopausale kvinder øger risikoen for dyb venetrombose, lungeemboli, myokardieinfarkt og apopleksi. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Systen Conti, komb.
 • Østrogenbehandling kan medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Østrogener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).
 • Der er set forhøjet niveau af ALAT ved samtidig behandling med ethinylestradiol og en række antivirale midler mod hepatitis C. Det gælder bl.a. glecaprevir/pibrentasvir. Det er uklart om dette også gælder midler indeholdende estradiol, men forsigtighed tilrådes pga. begrænset erfaring.

 

Påvirkning via P450-enzymer (CYP) 

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx carbamazepin, phenytoin og visse antibiotika (bl.a. rifampicin og rifabutin), modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener.
 • Rygning øger leverens metabolisme af orale østrogener.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Forgiftning

Det aktive indholdsstof, syntetisk 17β-estradiol, er kemisk og biologisk identisk med det endogene humane estradiol. Det substituerer den manglende østrogen-produktion hos menopausale kvinder og lindrer de menopausale gener (fx hedeture) samt forebygger tab af knoglemasse i klimakteriet eller efter ovariektomi.  

Farmakodynamik

Estradiol 

 • Naturligt østrogen. Substituerer den manglende østrogenproduktion og modvirker tidligt tab af knoglemasse samt tidlig udvikling af aterosklerose ved præmatur menopause. Lindrer gener som følge af ustabil og svingende østrogenproduktion i klimakteriet.

Norethisteronacetat 

 • Gestagen (derivat af testosteron). Tilførslen af gestagen (cyklisk eller kontinuerligt) reducerer den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder.

Farmakokinetik

Estradiol 

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 24 timer, og de efterfølgende ca. 4 døgn holdes koncentrationen relativt konstant.
 • Metaboliseres i leveren. Ved transdermal administration undgås dog førstepassage-metabolisme.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Norethisteronacetat 

 • Hydrolyseres ved penetration af huden til norethisteron.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 24 timer, og de efterfølgende ca. 4 døgn holdes koncentrationen relativt konstant.
 • Metaboliseres i leveren. Ved transdermal administration undgås dog førstepassage-metabolisme.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Når plastret fjernes, falder plasmakoncentrationen af estradiol og norethisteron til udgangsværdierne i løbet af ca. 24 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Plastrenes yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
depotplastre 170+50mikrog/24timer  (Paranova Danmark)
Estradiol (2,083 mikg/time)
Norethisteronacetat (7,083 mikg/time)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depotplastre 170+50mikrog/24timer  (Paranova Danmark) 429023
8 stk.
198,40 24,80

Substitution

depotplastre 170+50mikrog/24timer
Evo-Conti Theramex, Estradiol, Norethisteronacetat, depotplastre 170+50mikrog/24timer
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

15.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...