Brinavess®

C01BG11
 
 

Anvendelsesområder

Konvertering af nyligt opstået atrieflimren til sinusrytme hos patienter ≥ 18 år  

 • Ikke-opererede patienter: atrieflimren ≤ 7 dages varighed
 • Efter hjerteoperation: atrieflimren ≤ 3 dages varighed

Der er ingen eller beskeden effekt ved atrieflagren. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg vernakalanthydrochlorid. 

Doseringsforslag

Initial infusion 

 • 3 mg/kg legemsvægt, som indgives over 10 min.
 • Maksimal initial dosis på 339 mg må ikke overskrides.
 • Hvis konvertering til sinusrytme ikke indtræffer senest 15 min. efter afsluttet initial infusion, kan 2. infusion gives.

 

2. infusion 

 • 2 mg/kg legemsvægt gives over 10 min.
 • Maksimal 2. infusion på 226 mg må ikke overskrides.

 

Akkumulerede doser på mere end 5 mg/kg legemsvægt (maks. 565 mg sv. t. legemsvægt 113 kg) bør ikke gives inden for 24 timer. Patienten skal monitoreres hyppigt under og 15 min. efter infusion. 

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

 

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år. 

Nedsat leverfunktion

Bør anvendes med forsigtighed ved fremskreden leverinsufficiens pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær aortastenose
 • Systolisk blodtryk < 100 mmHg
 • Hjerteinsufficiens NYHA III-IV
 • Forlænget QT-interval ved baseline (ukorrigeret >440 ms)
 • Svær bradykardi
 • Sinusknudedysfunktion
 • AV-blok af 2. eller 3. grad uden pacemaker
 • Brug af intravenøs antiarytmika til rytmekontrol (klasse I og III) op til 4 timer før administration af vernakalant og i 4 timer efter
 • Akut koronarsyndrom (herunder myokardieinfarkt) inden for de seneste 30 dage.

Forsigtighedsregler

 • Venstresidig hjerteinsufficiens
 • Hypotension og valvulær hjertesygdom
 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Konstriktiv pericarditis
 • Oral behandling med antiarytmika klasse I og III
 • Ved ukorrigeret hypokaliæmi (serum-kalium < 3,5 mmol/l) bør kaliumkoncentrationen korrigeres før behandling.

Patienter bør under og efter infusionen (indtil kliniske parametre og ekg er stabiliseret) løbende overvåges med monitorering af hjerterytmen og observation af vitale tegn. Der skal være beredskab med erfaring i behandling af arytmier. Evt. DC-konvertering bør først ske mindst to timer efter infusion af vernakalant. 

 

Natriumindhold. 

Et hætteglas indeholder ca. 3,5 mmol natrium, som svarer til ca. 205 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Nysen
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Atrieflagren
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Oral paræstesi, Paræstesier, Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Nasal irritation
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension Varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte AV-blok, Bradykardi, Grenblok, Kardiogent shock, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi Palpitationer
Øjne Synsforstyrrelser Tåreflåd, Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Defækationstrang, Diarré, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Brændende fornemmelse, Træthed, Utilpashed
Undersøgelser Breddeforøget QRS-kompleks
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Hypæstesi
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Sinusarrest Halsirritation, Kvælningsfornemmelse, Nasal tilstopning, Ændret lugtesans
Hud og subkutane væv Koldsved, Rødme
Vaskulære sygdomme Synkope Bleghed, Hedeture

Interaktioner

Orale antiarytmika bør pauseres indtil mindst 2 timer efter behandlingen med vernakalant. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Antiarytmikum. Virker fortrinsvis ved at øge den refraktære periode i atrierne og ved frekvensafhængigt at nedsætte impulsoverledningen. 

Farmakokinetik

 • Elimineres hovedsageligt i leveren via CYP2D6.
 • Gennemsnitlig plasmahalveringstid 3-5½ timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 5,5. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Koncentrat til infusionsvæske tilsættes Ringer-laktat infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration på 4 mg/ml ved blanding af flg. volumener: 

 • Til patienter med legemsvægt ≤100 kg:
  • 25 ml koncentrat til infusionsvæske overføres til 100 ml infusionsvæske.
 • Til patienter med legemsvægt >100 kg:
  • 30 ml koncentrat til infusionsvæske overføres til 120 ml infusionsvæske.

 

Forligelighed 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 12 timer ved temperaturer ≤ 25°C, men bør anvendes straks. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 411888
25 ml
4.048,10 161,92 1.619,24
 
 

Revisionsdato

24.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...