Rocuronium "Hameln"

M03AC09
 
 
Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende middel.

Anvendelsesområder

 • Total muskelafslappelse under universel anæstesi samt ved intensiv behandling for at lette endotrakeal intubation og mekanisk ventilation
 • Alternativ til suxamethon ved endotrakeal intubation af patienter, som ikke er fastende ("akut indledning").

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg rocuroniumbromid. 

Doseringsforslag

Intubation 

Voksne og børn > 1 måned. 0,6-1,0 mg/kg legemsvægt.
Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,15 mg/kg legemsvægt. Til akut indledning anvendes 1 mg/kg, der giver adækvate intubationsbetingelser efter 1 minut hos de fleste patienter. 


Infusion 

0,3-0,6 mg/kg legemsvægt/time. Anvendes sprøjtepumpe, indgives rocuronium ufortyndet, eller 10 ml fortyndes med 40 ml infusionsvæske (2 mg/ml). Til anvendelse med infusionspumpe kan 10 ml rocuronium fortyndes med 90 ml infusionsvæske (1 mg/ml). 

Bemærk: Skal gives under kontrolleret ventilation. 

 

Adipøse patienter
Der doseres efter idealvægt. 

Beregn idealvægt her: Beregning af ideel kropsvægt (IBW) 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Virkningsvarigheden forlænges ved nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Virkningsvarigheden forlænges ved nedsat leverfunktion, og der anbefales skærpet opmærksomhed på, at patienten er sufficient reverteret inden vækning. Vedligeholdelsesdosis bør reduceres for at undgå utilsigtet overdosering. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Patienter med myasthenia gravis og myastenisk syndrom er yderst følsomme over for ikke-depolariserende blokkere. Der bør doseres yderst forsigtigt (10 % af normaldosis), og man må være indstillet på en forlænget virkning
 • Stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre neuromuskulært blokerende midler, da høj grad af krydsreaktivitet (> 50 %) er rapporteret.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Vaskulære sygdomme Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Kounis syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø, Respirationsdepression

Interaktioner

Anden medicin sammen med Rocuronium "Hameln"
 • Virkningen er betydeligt forstærket (20-40 %) under anæstesi med desfluran, isofluran og sevofluran, da disse midler i sig selv har en neuromuskulært blokerende effekt. Virkningsvarigheden af den initiale dosis af den ikke-depolariserende neuromuskulære blokker vil være forlænget, og supplerende dosis kan nedsættes.
 • Virkningen forstærkes af ketamin.
 • Virkningen kan forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika og thiazider pga. renalt kaliumtab.
 • Magnesiumsalte potenserer det neuromuskulære blok, og dosis bør derfor reduceres.
 • Clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider har en svag ikke-depolariserende blokerende virkning på den neuromuskulære overførsel. Samtidig behandling kan forårsage forlænget blokade.
 • Antiepileptika, fx carbamazepin, kan forkorte virkningsvarigheden af rocuronium.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Kan anvendes ved kejsersnit. Se endvidere Perifert virkende muskelrelaksantia

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4125

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Virker ved kompetitiv hæmning af de nikotine kolinerge receptorer i den neuromuskulære endeplade. Virkningen modvirkes af acetylkolinesterasehæmmere. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 60-80 minutter.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,8-4,2 

  

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Kan opbevares ved højst 30ºC i højst 12 uger.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 442471
10 x 5 ml
518,90 10,38

Referencer

4125. McSwiney M, Edwards C, Wilkins A. Rocuronium for caesarean section. Br J Anaesth. 1995; 74:348, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7718391 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...