Tildiem® LA

C08DB01
 
 

Calciumantagonist (gruppe III) med kardilaterende virkning. Middel mod angina pectoris. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 200 mg eller 300 mg diltiazemhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 200 mg 1 gang dgl.
 • Kan øges til 300 mg 1 gang dgl.


Bemærk 

 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes. Indholdet opslæmmes i kold væske umiddelbart før indtagelse.
 • Depotkapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Maksimal initialdosis 120 mg fordelt på 3 doser. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Arteriel hypotension
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Syg sinusknude
 • Dekompenseret hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Svær bradykardi
 • Ventrikulær takykardi
 • Digitalisintoksikation
 • Akut AMI
 • Lungestase
 • Ustabil angina pectoris
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister
 • Samtidig behandling med ivabradin eller doser af simvastatin > 40 mg.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens med tendens til blodtryksfald
 • Bradykardi
 • AV-blok af 1. grad
 • Aortastenose
 • Overledningsforstyrrelser
 • Forlænget PQ-interval
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion
 • Paroksysmal supraventrikulær takykardi.

Bivirkninger

Bivirkningerne er som regel milde og forbigående.
Meget almindelige (> 10%) Forværring af angina pectoris.
Ankelødemer, Synkope.
Hududslæt.
Kraftesløshed, Utilpashed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
AV-blok, Palpitationer.
Erytem, Rødme.
Perifere ødemer.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Bradykardi.
Dyspnø.
Nervøsitet.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Koagulationsforstyrrelser.
Akatisi, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Mani, Psykose.
Allergiske reaktioner, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Artralgi, Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Hepatitis.
Hjerteinsufficiens, Ventrikulær ekstrasystoli.
Hyperglykæmi.
Impotens.
Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Kutan vasculitis, Vasculitis.
Paralytisk ileus.
Parkinsonisme, Paræstesier.
Pustuløst hududslæt.
Tinnitus.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Ekstrapyramidale gener.
Gingival hyperplasi.
Gynækomasti.

Interaktioner

 • Kombinationen af amiodaron eller adrenerge β-blokkere og diltiazem kan virke synergistisk ved hæmning af AV-overledningen og sinusknudefunktionen.
 • Erythromycin og clarithromycin kan hæmme omsætningen af diltiazem i leveren med risiko for pludselig hjertedød. Samtidig brug af erythromycin bør undgås.
 • Diltiazem øger AUC for ivabradin 2-3 gange og medfører yderligere reduktion af hjertefrekvens. Samtidig anvendelse af ivabradin er kontraindiceret.
 • Diltiazem hæmmer CYP3A4 og derved metaboliseringen af simvastatin, lovastatin og atorvastatin. Der er publiceret tilfælde af rhabdomyolyse. Ved samtidig brug af simvastatin, bør dosis ikke overstige 40 mg simvastatin i døgnet. En tilsvarende interaktion er ikke sandsynlig med fluvastatin eller pravastatin.
 • Ved kombination med nifedipin øges både koncentrationen af nifedipin og diltiazem og dermed risikoen for bivirkninger.
 • Diltiazem hæmmer desuden metaboliseringen af alprazolam, buspiron, carbamazepin, midazolam, phenytoin, tamoxifen, theofyllin og triazolam med risiko for øget plasmakoncentration.
 • Diltiazem øger den kliniske effekt af methylprednisolon, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Diltiazem hæmmer metaboliseringen af mTOR-hæmmere som everolimus, sirolimus og tacrolimus, hvorved AUC stiger, og monitorering af serumkoncentrationen anbefales.
 • Ved samtidig indgift af ciclosporin kan diltiazem øge plasmakoncentrationen af ciclosporin og dets aktive metabolitter.
 • Diltiazem hæmmer den renale elimination af digoxin og kan øge plasma-digoxin med op mod 50%.
 • Da diltiazem metaboliseres via CYP3A4, kan der være andre interaktioner med både inhibitorer og induktorer af CYP3A4, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for under 50 eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Referencer: 4039

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Hæmmer calciumiontransporten gennem myokardiets cellemembraner og i terapeutisk anvendelige doser væsentligst den atrio-ventrikulære overledning. Diltiazem har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 2 timer og 6-9 timer, noget længere ved gentagen indgift (formentlig pga. mætningskinetik) samt hos ældre.
 • Metabolitterne udskilles gennem nyrerne og med fæces.
 • Depottabletter (monodepot) og depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Diltiazemhårde depotkapsler  200 mg  (2care4) hårde depotkapsler  300 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 200 mg  (2care4) , hårde depotkapsler 300 mg  (2care4)
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 200 mg  (2care4) , hårde depotkapsler 300 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 463963
98 stk. (blister)
844,00 10,33
(B) hårde depotkapsler 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 583812
98 stk. (blister)
1.143,00 9,33

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde depotkapsler  200 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 6,6 x 19
hårde depotkapsler 200 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  300 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Hvid
Mål i mm: 7,7 x 21,3
hårde depotkapsler 300 mg
 
 
 

Referencer

4039. Weber-Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R et al. The safety of calcium channel blockers during pregnancy: a prospective, multicenter, observational study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):24-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585452 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...